tirsdag 1. september 2020

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501:
Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger.
Det er helt ufattelig at myndighetene lar seg så lett forlede av en lystløgner, manipulator, narrsist og psykopat.


Jeg er uskyldig, alle andre er skyldige, jeg er da kun en narsissist og lystløgner av rang.

Sannheten var at jeg ikke hadde kommet med noen, men de dømte meg allikevel.
ble dømt i Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett for hatefulle ytringer.
Hvorfor?
Hatet imot kristne verdier og kristne står nok dessverre sterkt mange ganger hos myndighetene.

Dommen lød for å ha skrevet «for mye».
Det er ufattelige å få til en slik dom, dette er selvfølgelig tidenes justismord.

Erna Solberg er en farlig Statsminister sett med ytringsfriheten for øye. Det er de som har "avvikende" meninger som trenger beskyttelse. Her gjør Erna en grov bommert, og hun indirekte forsvarer voldelige muslimer som hører hjemme i fengsel. Se her for ytringsfriheten: https://snl.no/ytringsfrihet

Ytringsfrihet

Store Norske leksikon

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.

Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet.

En viss ytringsfrihet er nødvendig for at mennesker skal kunne leve sammen og ligger til grunn for mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling.

Vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet i tre hensyn:

Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet –kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.
Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet – vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av denne friheten utvikles vi som mennesker.
Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.
Idéhistorisk kan ytringsfriheten spores tilbake til antikken. Men det er opplysningstiden og dens fokus på individenes samfunnsmessige betydning som er forblitt det sentrale grunnlag for vår forståelse av denne friheten.

Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter og i mange lands grunnlover. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Norge har også ratifisert flere traktater som omhandler ytringsfrihet. Den praktisk viktigste er Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK.

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Sensur – det å stanse en ytring før den fremsettes – er derimot som hovedregel ikke tillatt, med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Reaksjoner mot ulovlige ytringer kan først brukes etter de er fremsatt.

I praksis har oppfatninger om hva som er riktig å si vel så stor betydning for den faktiske ytringsfrihet, som rettslige: Antagelig holdes langt flere ytringer tilbake i frykt for latterliggjøring, marginalisering eller utfrysing, enn for straff.

Sluttkommentar:

Erna Solberg sitt forvirrede narrativ når hun utbasunere her at hun ikke har noe til overs for SIAN, og får oppmerksomheten bort ifra disse voldelige muslimske pøblene.
Erna Solberg skulle gått ut og forsvart SIAN, for at de har lov å ytre seg slik de selv ønsker det.
Ytringsfriheten står nok ikke så sterkt i Norge, ikke minst viser det domen imot meg.
Norge er på mange måter en versting land, det forteller bl.a. at Norge topper statistikken i forhold til innbyggertallet i lovbrudd.
Da lovbrudd på menneskerettighetene dømt i menneskerettighetsdomstolen Strasbourg i Frankrike.
Der domstolen for menneskerettighetene holder til i Europa.

Tenkt selv, jeg er Norges «snilleste» mann, men jeg tror på Jesus og bibelen.
Da er en fritt vilt i Norge, Norge er verstingen i Europa blitt på brudd på menneskerettighetene.

Be for Norge, for her er sannhet blitt løgn, og løgn sannhet.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Ja, ytringsfriheten gir anledning til å si og skrive alt den en vil, bare en ikke oppfordrer og truer til vold og å skade andre fysisk.
Det er de kontroversielle og omstridte meningene som trenger beskyttelse fremfor noen andre!
Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...