lørdag 18. juli 2020

Nr. 497: Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og psykopaten Jan Aage Torp!

Nr. 497:
Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og psykopaten Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Blogger dømt for sjikane av Jan-Aage Torp

Blogger Jan Kåre Christensen må betale bot på 12.000 kroner, men slipper å betale oppreisning til ekteparet Torp. Retten mener Christensen virker å være drevet av et «personlig forfølgelsesmotiv».
Blogger Jan Kåre Christensen er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner for å ha sjikanert pastor Jan-Aage Torp.
Bloggeren Jan Kåre Christensen var tiltalt etter straffe­lovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.
Christensen har også kalt Torp for horkarl og horebukk, psykopat, narsissist, spedalsk og narreapostel. Bakgrunnen er at Christensen mener Torp, som er pastor, lever i synd fordi han har giftet seg på nytt.
I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten. Siden saken har stor prinsipiell betydning, hadde­ Christensen fått oppnevnt ­offentlig forsvarer, noe som er svært uvanlig i foreleggssaker.
– Langt bort fra tros- og religionskritikk
Nå har dommen falt, og Christensen er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, noe som er i tråd med aktors påstand. Christensen må betale saksomkostninger på 3.000 kroner.
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i dommen.
Videre står det:
«Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.»
Kommer til å anke
Christensen har på sin blogg vært klar på at dommen vil bli anket dersom han ikke blir frikjent. Han bekrefter overfor Vårt Land at han står ved det:
– Det er bestemt for lenge siden. Jeg mener dommen er urettferdig og en form for justismord. Hvis det jeg har skrevet om Torp er straffbart, så bør det som skrives om meg også være det, sier han.
Aktor i saken, Dag Paulsen, er fornøyd med dommen.
– Det er en riktig dom og i henhold til påstanden vi la ned, sier han til Vårt Land.
Retten: Torp bidro selv til eskalering
Gjennom sin bistandsadvokat fremmet Torp krav om oppreisningserstatning. Beløpet var på 30-50.000 kroner, et beløp både aktor og forsvarer mente var urimelig høyt. Aktor mente at 5.000 var et passende beløp, mens forsvarer Meling nedla påstand om ingen erstatning. Ifølge dommen slipper Christensen å betale oppreisningserstatning:
«Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie. »
– Feil lovanvendelse
I sin avslutningsprosedyre nedla forsvarer Brynjar Meling påstand om full frifinnelse. Han argumenterte­ for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.
– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.
Denne tolkningen er retten uenig i:
«Blogginnleggene er åpent tilgjengelig for enhver, og indekseres slik at de får treff på Torps navn på søkemotorer som Google. Retten mener dette kan medføre at uttalelsene har beveget seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak», står det i dommen som var enstemmig.
Meningen at Torp skulle oppfatte krenkelse
«Retten mener på denne bakgrunn, og med grunnlag i fremlagte utskrifter av Himmelske blogg, tiltaltes og fornærmede Torps forklaringer, at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har fremsatt de blogginnlegg som er omtalt i grunnlaget for tiltalen, og at uttalelsene samlet sett er av en slik karakter og omfang at de rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 1902 § 390 a.
Når det gjelder tiltaltes subjektive skyld mener retten at det også er bevist at det var innenfor tiltaltes forsett at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen, og at han således har handlet forsettlig jf. straffeloven 1902 § 40.
Både de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med tiltalen.»

Blogger har anket sjikanedom

Jan Kåre Christensen som ble døpt til å betale 12.000 i bot for å ha sjikanert pastor Jan-Aage Torp anker dommen.
Christensen ble dømt for å «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket Torps «fred». Han ble dømt for gjentatte ganger å ha kalt Torp for horkarl og horebukk, psykopat, narsissist, spedalsk og narreapostel på sin blogg. Bakgrunnen er at Torp er gift for andre gang og Christensen er sterkt imot dette.
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i dommen.
Allerede da dommen falt annonserte han at han kom til å anke. Nå er anket innlevert, melder avisen Dagen.
– Ytringsfrihet trumfer
Advokat Brynjar Melings støtteskriv følger stort sett de samme argumentene som han brukte i tingretten i januar.
Han mener ytringsfriheten står over lovparagrafen som Christensen er dømt for.
– Dommen er regelrett feil, skriver Meling i en tekstmelding til Vårt Land.
Ifølge Meling har retten gjort det motsatte av hva den skal gjøre når norske lover står i strid med konvensjoner som Norge har forpliktet seg til, som for eksempel ytringsfriheten.
– Da må man eventuelt tolke den norske regelen innskrenkende for ikke å komme i konflikt med Norges konvensjonsforpliktelser.
– Feil lovanvendelse
Meling mener også at lovparagrafen som er brukt til å dømme Christensen ikke kan brukes på blogginnlegg. Den er blant annet myntet på telefonoppringninger.
– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han i retten.
Ikke sikkert saken blir behandlet på ny
Ifølge Dagen, mener også Meling at Torp må tåle mer siden han er en offentlig person og at Torp ved å bruke skjellsord i ordskiftet har bidratt til å eskalere konflikten.
Aktor i saken, politiadvokat Dag Paulsen, forteller til Dagen at det ikke er sikkert om Borgarting lagmannsrett åpner for en ny behandling av saken.
– Det er ikke ubetinget gitt at det er ankeadgang, men det er vanskelig å vite hvordan lagmannsretten vil vurdere dette, sier politiadvokat og aktor Dag Paulsen til Dagen.
Christensen skriver på sin blogg at han om nødvendig vil ta saken hele veien til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Får saken opp i lagmannsretten


Blogger Jan Kåre Christensen ble dømt for sjikane av Jan Åge Torp i tingretten.
Nå får han saken opp for lagmannsretten.
– Veldig bra, synes vi, jeg og Brynjar Meling, skriver Christensen i en epost til Vårt Land. Brynjar Meling er Christensen advokat.
I januar ble Jan Kåre Christensen dømt til å betale bot på 12.000 kroner for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i tingrettsdommen.
Blogg
I sin avslutningsprosedyre i tingretten nedla forsvarer Meling påstand om full frifinnelse. Han argumenterte­ for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.
Nå har Meling og klienten fått medhold i Borgarting lagmannsrett:
«Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», skriver domstolen i sin beslutning.
Forelegg
Bloggeren Jan Kåre Christensen var tiltalt etter straffe­lovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred». I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten.

Vil ta blogger-dom til topps

Blogger Jan Kåre Christensen ble også dømt i ankesaken for å ha krenket pastor Jan Aage Torp. Nå vil han ta saken til høyesterett og får støtte fra medierettsekspert.
Dømt: Borgarting lagmannsrett oppretthold dommen fra tingretten, om at blogger Jan Kåre Christensen (t.h.) må betale en bot på 12.000 kroner for å ha krenket pastor Jan Aage Torps fred. Christensens advokat er Brynjar Meling.
– Jeg tapte, men vil anke til høyesterett, skriver Jan Kåre Christensen på sin blogg.
I 2014 ble han anmeldt av pastor Jan Aage Torp for gjentatte ganger omtalt Torp «som ‘selvsentrert’, ekkel’, ‘frekk’, ‘narsissistisk’, ‘syk’, ‘tyrann’, ‘psykopat’ og ‘spedalsk’.» Han skal også gjentatt flere ganger at «Torp ‘lever i hor’, samt at han er en ‘gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken’.» Dette hadde pågått over lang tid og i hundrevis av blogginnlegg.
Bakgrunnen for omtalen er at Torp er gift på nytt, noe Christensen ikke tolererer for pastorer.
Christensen ble ilagt et forelegg på 10.000 som han ikke vedtok. Dermed ble saken tatt til Oslo tingrett. Der ble han dømt for å ha krenket pastor Torps fred. Christensen anket saken til lagmannsretten om ikke ville se på skyldspørsmålet på nytt. De ville likevel se på saken på ett punkt: lovanvendelsen.
Christensens advokat, Brynjar Meling, mener paragrafen som Christensen er dømt for å ha brutt, ikke rammer blogginnlegg, men er ment å beskytte mot direkte henvendelser, for eksempel gjennom telefon eller tekstmelding.
– Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa Christensens advokat, Brynjar Meling i sin sluttprosedyre i tingretten.
Trenger vern mot hensynsløs atferd
Dette tok ikke tingretten hensyn til, og får nå støtte fra en høyere rettsinstans. Dommen var enstemmig: «Bruk av blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs atferd ved bruk av internett. (…) Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen det aktuelle religiøse miljøet. Det må legges til grunn at Christensens var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket. Torp var navngitt i blogginnleggene», står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett som kom i går.
– Drevet av forfølgelsesmotiv
Lagmannsretten er også enig med tingretten i at Christensens samlede bloggproduksjon ikke er saklig tros- og religionskritikk, men heller «sjikanøs og trakasserende personforfølging av Torp». Selv om Torp er en offentlig person som må tåle mer enn andre, er «grensen overtrådt i dette tilfellet». Lagmannsretten synes også at Christensen har vært «drevet av et personlig forfølgelsesmotiv».
Lagmannsretten har også vurdert om Christensens blogg er vernet av ytringsfriheten, og konkluderer slik:
«Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.»
– Ja til høyesterett
Medieretts- og ytringsfrihetsekspert, advokat Jon Wessel-Aas, mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.
– Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og sin kjerne skal ramme de mer direkte fredskrenkelser, sier han.
Wessel-Aas mener det er mener det er mer naturlig å vurdere om bloggingen er ærekrenkelser. Han viser til at Stortinget har en intensjon om at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.
– Slike saker er ikke lenger en sak for politi og påtalemyndighet. I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn at også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredskrenkelser.
Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken:
– Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett, mener Wessel Aas.

Høyeste-rett ­avviste bloggeranke

Blogger Jan Kåre Christensen må betale boten for å ha krenket pastor Jan-Aage Torp.
Bakgrunnen for innleggene, er at Torp er gift på nytt. Det mener Christensen er en synd, og dermed er Torp og andre gjengiftede ikke kvalifisert til å være kristenledere. Christensen har også navngitt en rekke andre som er gift på nytt.
Christensens advokat, Brynjar Meling, mener paragrafen som hans klient er dømt for å ha brutt, ikke er ment å ramme blogginnlegg, men er ment å beskytte mot direkte henvendelser, for ­eksempel gjennom telefon eller tekstmelding.
– Man trenger overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa Christensens advokat, Brynjar Meling i sin sluttprosedyre i tingretten.
Kaller dommen justismord
Borgarting lagmannsrett skriver i dommen at det «Bruk av blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs ­atferd ved bruk av internett. (…) Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen det aktuelle religiøse miljøet. Det må legges til grunn at Christensen var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket. Torp var navngitt i blogginnleggene».
Christensen nekter fortsatt for å ha gjort noe straffbart og hevder på bloggen sin at han er utsatt for et justismord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...