mandag 16. november 2020

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

 Nr. 502:

Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

 

For å skrive og tale imot gjengifte, da i særdeleshet blant forkynnere, kristne sangere og de som er hyrder og leder Guds menighet.

Så har dette vært virkelig et kampområde av dimensjoner.

Bilde narreapostel og narren Jan Aage Torp som er etter Guds ord diskvalifisert til å være en apostel/hyrde i Guds menighet.

Trist, men slik er ståa!

Bilde av narren Jan Aage Torp og hans første og rette kone Ann Christin.

Ann-Christin Düring Woll heter hun nå.

 


 
Bilde av Aina «Dalila» Lanton og den falske apostel og narren Jan Aage Torp.

 

 

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp

 

Men la oss prøve å få frem hva Guds ord sier.

Uten å angripe eller løfte noen frem. Bare la skriften avgjøre!

 

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

 

Vi vet at de som skal stå fremme i en synlig tjeneste for Gud og mennesker, har et særskilt ansvar og Gud fordrer egentlig nesten fullkommenhet.

På mange måter kan en si at forkynnere/sangere/hyrder/eldste er Guds «adel».

 

Adelene har privilegier som andre ikke har, men også desto større ansvar.

Adel forplikter heter det seg!!!!!


Gjøre alle mennesker i landet til adelsmennesker, ved å frigjøre sinnene og lutre viljen.

Sitat av Henrik Ibsen

 

Dette er også hva Gud vil, da må de begynne med hyrdene/sangerne/forkynnerne og de som er i ledelsen i Guds menighet.

 

Derfor sier skriften følgende:

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, - 6 ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.  7 Men han skal også ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.  8 Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 9 sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

 

Gud krever nærmest fullkommenhet av sine hyrder og tilsynsmenn, derfor står det bl.a. at han skal være èn kvinnes mann.

Med andre ord, kun vært gift èn gang som en troende.

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

 

Dette har vært normen gjennom hele GT, NT og i det kommende 1000 års riket.

 

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

 

Vi leser at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

 

Jeg er fullstendig klar over at vi alle ikke strekker til.

Vil på ingen som helst måte hovere og se ned på andre.

Dog allikevel, vi må fremholde Guds ord og bibelens lære som normen for oss alle, selv i dag!

Gud har ikke forandret seg, ikke hans ord, ikke bibelens lære, ikke noe er annerledes i dag enn det var før eller vil komme til å bli.

 

2 Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære.

21 Holder da nogen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

 

Dette sikter til forkynnelsen/forkynnerne. Vi som kristne blir et og en del av den forkynnelsen og forkynnerne vi låner våre ører til.

Skriften taler om å smelte i sammen med ordet, Guds ord.

Vi smelter i sammen med vranglæren også, derfor blir vi en del og et med de forkynnerne/sangere/formidlere vi lytter våre ører til.

Dette gjelder også sangere/lovsangere/formidlere vi omslutter og tar del i.

 

Ordtaket sier.

«Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er,» er et eldgammelt ord­språk. Det skal stamme fra en gresk vismann som levde mer enn 400 år før Kristus. Det finnes i forskjellige varianter. Men stort sett betyr det vel det samme hele tiden.

 

Dette som jeg fokuserer på, er den forkynnelsen og de forkynnerne/sangere/hyrder/eldste vi tar del i, de vil påvirke oss i den ene eller annen retningen. Våre ledere som har en «plattform» tjeneste.

 

Skriften sier kort fortalt følgende. En forkynner som lærer og lever rett.

Som er et kar til ære, for Gud.

Påvirker andre, da spesielt andre troende positivt.

 

2 Kor. 2. 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? 17 For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

 

Mens en forkynner/sanger/leder som lever imot Guds vilje, som ikke er et ærens kar. Han påvirker fårene i en negativ retning.

Resultatet blir at noen troende blir et ærens kar, mens andre blir det ikke.

Jeg tror at alle forkynnere og sangere som er gjengiftet som troende er på vei imot fortapelse skal vi tro bibelens ord. Men de fårene som står med disse forkynnerne og hyrdene, om de går fortapt. Det tør og kan ikke jeg si, men deres livsverk står i ferd med å «brenne» opp, og de vil ikke få full lønn.

Med å åpne opp for synd i menigheten, er det bare negative konsekvenser og det fører galt av sted.

 

La meg atter igjen nevne at hyrdene/lærerne/sangere, de som har en tjeneste som går ut på å påvirke/rettlede/formidle skal bli desto strengere dømt.

Skriften sier at den rettferdige blir vanskelig frelst, at forkynnere/sangere som skal bli desto strengere dømt velger å gå imot Guds ord, taler om en streng dom!

 

1 Pet. 4. 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

 

Sluttkommentar:

 

Det er en del ting som jeg mener at veldig mange kristne ikke vil forstå.

At verden mener en hel del rare ting, det lever jeg godt med.

Men at kristne ikke ser dette, at vi som stiller oss frem på talerstolen eller offentlig for Jesus og Gud.

Da er vi «underlagt» Gud og Jesus med våre liv, våre ord, ja absolutt alt.

Vi står frem ikke på våre vegne, men som hans representanter.

 

Skriften sier.

2 Kor. 5. 20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

 

I grunnteksten står det at vi er ambassadører for Kristus.

Hva er da en ambassadør?

Det er en utsending for en stat eller Regjering/Konge.

Han representerer ikke seg selv, men en annen.

Slik jeg ser det, og forstår Guds ord.

Så er det helt nødvendige for en forkynner, sanger eller hyrde i Guds menighet. Det er at han/hun innehar de rette og nødvendige kvalifikasjoner på alle områder i sitt liv.

 

Det er alltid de som sier til meg, er du så feilfri, er du så mye bedre etc.

Nei, jeg er sikker i mange henseende dårligere enn disse.

Jeg bare prøver å påpeke på hva Guds ord sier. At dette ikke skal kunne gjøres uten å få høre slikt piss, det lever jeg med. Men vi alle må ta innover oss, at det er kun og alene Guds ord som er rettesnor for liv og lære, intet annet.

 

Salme 119. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

tirsdag 1. september 2020

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501:
Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger.
Det er helt ufattelig at myndighetene lar seg så lett forlede av en lystløgner, manipulator, narrsist og psykopat.


Jeg er uskyldig, alle andre er skyldige, jeg er da kun en narsissist og lystløgner av rang.

Sannheten var at jeg ikke hadde kommet med noen, men de dømte meg allikevel.
ble dømt i Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett for hatefulle ytringer.
Hvorfor?
Hatet imot kristne verdier og kristne står nok dessverre sterkt mange ganger hos myndighetene.

Dommen lød for å ha skrevet «for mye».
Det er ufattelige å få til en slik dom, dette er selvfølgelig tidenes justismord.

Erna Solberg er en farlig Statsminister sett med ytringsfriheten for øye. Det er de som har "avvikende" meninger som trenger beskyttelse. Her gjør Erna en grov bommert, og hun indirekte forsvarer voldelige muslimer som hører hjemme i fengsel. Se her for ytringsfriheten: https://snl.no/ytringsfrihet

Ytringsfrihet

Store Norske leksikon

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.

Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet.

En viss ytringsfrihet er nødvendig for at mennesker skal kunne leve sammen og ligger til grunn for mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling.

Vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet i tre hensyn:

Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet –kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.
Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet – vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av denne friheten utvikles vi som mennesker.
Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.
Idéhistorisk kan ytringsfriheten spores tilbake til antikken. Men det er opplysningstiden og dens fokus på individenes samfunnsmessige betydning som er forblitt det sentrale grunnlag for vår forståelse av denne friheten.

Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter og i mange lands grunnlover. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Norge har også ratifisert flere traktater som omhandler ytringsfrihet. Den praktisk viktigste er Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK.

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Sensur – det å stanse en ytring før den fremsettes – er derimot som hovedregel ikke tillatt, med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Reaksjoner mot ulovlige ytringer kan først brukes etter de er fremsatt.

I praksis har oppfatninger om hva som er riktig å si vel så stor betydning for den faktiske ytringsfrihet, som rettslige: Antagelig holdes langt flere ytringer tilbake i frykt for latterliggjøring, marginalisering eller utfrysing, enn for straff.

Sluttkommentar:

Erna Solberg sitt forvirrede narrativ når hun utbasunere her at hun ikke har noe til overs for SIAN, og får oppmerksomheten bort ifra disse voldelige muslimske pøblene.
Erna Solberg skulle gått ut og forsvart SIAN, for at de har lov å ytre seg slik de selv ønsker det.
Ytringsfriheten står nok ikke så sterkt i Norge, ikke minst viser det domen imot meg.
Norge er på mange måter en versting land, det forteller bl.a. at Norge topper statistikken i forhold til innbyggertallet i lovbrudd.
Da lovbrudd på menneskerettighetene dømt i menneskerettighetsdomstolen Strasbourg i Frankrike.
Der domstolen for menneskerettighetene holder til i Europa.

Tenkt selv, jeg er Norges «snilleste» mann, men jeg tror på Jesus og bibelen.
Da er en fritt vilt i Norge, Norge er verstingen i Europa blitt på brudd på menneskerettighetene.

Be for Norge, for her er sannhet blitt løgn, og løgn sannhet.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Ja, ytringsfriheten gir anledning til å si og skrive alt den en vil, bare en ikke oppfordrer og truer til vold og å skade andre fysisk.
Det er de kontroversielle og omstridte meningene som trenger beskyttelse fremfor noen andre!
lørdag 25. juli 2020

Nr. 500: Justismord er ikke allright!

Nr. 500:
Justismord er ikke allright!

Det som skjedde mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp var virkelig ille!
Større justismord har ikke skjedd i Norge.
Da jeg overhode ikke i nærheten hadde skrevet, talt eller gjort noe kriminelt.

Hvis det var noen kriminelle i denne saken her, så var det Arnt Arnesen, Torodd Fuglesteg og Jan Aage Torp selv med sin fiktive anmeldelse og løgner i Oslo tingrett.

Nesten ikke noe av hva han sa i Oslo tingrett ble dokumentert.
Samt, juristen for Oslo politiet Dag Paulsen sa selv i Oslo Tingrett at ikke noe av hva jeg hadde sagt eller skrevet var straffbart.

Det de dømte meg for, var helt uriktig. Det var mengden av skriving. Ja, du leste rett. Mengden.
At det var et ordskifte la de ikke til grunn.

Dommen imot meg er så trist, uriktig og ond det er mulig å forblitt. Les gjennom bloggen, og hør på Youtube. Dommen imot meg er tidenes justismord!
At slikt er mulig, og ingen reagerer er meget trist!
Bilde av narreapostelen Jan Aage Torp.Fra Youtube om meg og manipulatoren og horkarlen Jan Aage Torp.

søndag 19. juli 2020

Nr. 499: Enda mer av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Nr. 499:
Enda mer av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Christensen dømt for bloggsjikane


Narreapostelen Jan Aage Torp løy, og bedrog Oslo Tingrett åpenlyst.

Men han slipper å betale oppreisningserstatning til pastor Jan-Aage Torp, har Oslo tingrett besluttet.
Jan Kåre Christensen er i Oslo tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot for brudd på straffelovens sjikaneparagraf.
Christensen, som står bak nettsiden Himmelske Blogg, er i Oslo tingrett dømt til å betale bot for brudd på straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
Han ble imidlertid frikjent for kravet om oppreisning som pastor Jan-Aage Torp fremmet under rettssaken i forrige uke.

Nedsettende

Saken handler om at Christensen fra januar 2012 til april 2015 har kommet med en rekke nedsettende uttrykk om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken.
Saken ble behandlet i Oslo tingrett onsdag sist uke, fordi tiltalte nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner. Dom i saken falt i dag, mandag 25. januar, og Christensen må nå ut med 2.000 kroner ekstra fordi han ikke vedtok forelegget.
Han slipper imidlertid å betale statens saksomkostninger på 3.000 kroner.
Christensen er dømt for å ha kalt pastor Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk på sin Himmelske Blogg.
Mens Christensen og hans advokat, Brynjar Meling, mener at Christensens ytringer er klart innenfor tros- og ytringsfriheten, mener altså retten noe annet.

Søkbart

Retten legger blant annet vekt på at blogginnleggene er lette å finne på internett. Retten mener at «dette kan medføre at uttalelsene kan bevege seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak».
Retten viser til at Jan-Aage Torp gjennom selv ved å svare med skarpe karakteristikker mot Christensen – som lystløgner, rykespreder, slem, ond og dum – har bidratt til «å eskalere og forlenge konflikten». Men retten legger vekt på at dette har vært som svar på tiltaltes «omfattende skriverier».
Retten mener det må finnes en grense for hva selv offentlige personer som Torp må tåle i så måte.
Christensen har på sin blogg allerede før dommen falt, tydelig sagt at han vil anke dommen til lagmannsretten, eventuelt også til høyesterett.

Bloggsjikane til Borgarting

Til våren får bloggeren Jan Kåre Christensen vurdert i lagmannsretten om lovanvendelsen i tingretten var riktig da han ble dømt for hets mot Jan-Aage Torp.
Christensen , som presenterer seg som evangelist og bibellærer og som tidligere har vært pastor, har gjennom flere år skrevet sine meninger om mange spørsmål på nettstedet Himmelske Blogg/blog.janchristensen .net.

Bøtelagt

For deler av denne virksomheten ble han 13. april, 2015 ilagt et forelegg av politimesteren i Oslo for brudd på straffelovens paragraf 390 a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Bakgrunnen var formuleringer om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken i perioden fra januar 2012 til mars 2015.
FAKSIMILE: Dagen 9. februar 2016.
Torp er blant annet omtalt som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Hovedtemaet i Christensens kritiske omtale er ellers at Torp har giftet seg med en annen mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor har Christensen ifølge dommen fra Oslo tingrett skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».
Christensen godtok ikke forelegget, og saken ble derfor behandlet i tingretten, med domsavsigelse datert 25. januar. Han ble dømt til å betale 12.000 kroner i bot samt det offentliges saksomkostninger på 3.000 kroner.

Avvist og godtatt

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle på nytt spørsmålet om bevisbedømmelsen. Derimot har man funnet at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Denne delen av anken er derfor godtatt.
Nå har Borgarting lagmannsrett også berammet saken, og den skal opp til behandling onsdag 5. april, 2017. Brynjar Meling er fortsatt Christensens forsvarer i saken.

Ingen erstatning

I tingretten ble kravet fra Jan-Aage Torp om erstatning avvist. Torp har i sommer vurdert om han skulle anke denne avgjørelsen, men opplyser til Dagen at han har valgt å la dette være.
– Jeg har rådført meg med advokat Per Danielsen , og vi er blitt enige om at det egentlig er helt uvesentlig å anke. Jeg har ikke som noe motiv å gjøre meg rik på denne saken, så når kravet ble avslått i først rettsinstans, var dommen mot Christensen det viktigste for meg. Da er saken ferdig for min del, og erstatningsaspektet er ute av verden, sier Torp til Dagen.

Ønsker å anke sjikanedom til Strasbourg
Bloggeren Jan Kåre Christensen får ikke sin sak behandlet i Høyesterett, men tar den trolig til Menneskerettsdomstolen
Jan Kåre Christensen er dømt i to norske rettsinstanser for sjikane mot pastor Jan-Aage Torp . Han kritiserte i første rekke at Torp har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han senere endret til «horkarl», som det står i noen bibelutgaver.
Han har også brukt andre nedsettende ord om Torp, hans kone samt andre forkynnere.
Vebjørn Selbekk: Pastoralt gjørmebad

Forelegg

Christensen fikk i 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham for gjentatt sjikane, men vedtok ikke boten og ble i fjor dømt til å betale 12.000 kroner.
Saksbehandling og lovanvendelse ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor advokat Brynjar Nielsen Meling ba om frifinnelse. Retten fant at Christensen har overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
21. juni konkluderte Høyesteretts ankeutvalg enstemmig med at ingen særlige grunner tilsier at saken bør fremmes for Høyesterett.

– Kriminelle handlinger

I en SMS til Dagen skriver Christensen at anken garantert ville gått igjennom hvis han hadde vært muslim.
Han karakteriserer avvisningen slik: «Dette er kriminelle handlinger gjort av politiet og påtalemyndighetene, samt domstolene i Norge.»
Christensens siste rettslige mulighet er å få saken behandlet i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. I tekstmeldingen sier han at han ønsker å anke dit.
– Be at Guds vilje seirer, skriver han.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avviser sjikanesak mot pastor
Menneskerettighetsdomstolen avviser klagen fra blogger Jan Kåre Christensen.
– Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden, uttaler pastor Jan-Aage Torp på sin Facebook-side .
Han kan nå sette en strek for rettsrundene med bloggeren Jan Kåre Christensen.
Først ble Christensen dømt i Oslo tingrett i 2016 for å ha kalt Oslokirken-pastor og Norge Idag-skribent Jan-Aage Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Christensen teologiske hovedanklage er at Torp er en «horkarl».

Høyesterett avslo

Torp anmeldte bloggeren for sjikane, og tingretten dømte Christensen til å betale en bot på 12.000 kroner.
Christensen mente at hans religions- og ytringsfrihet ble krenket, og anket til Borgarting lagmannsrett, der han også tapte.
Han anket så videre til Høyesterett. 21. juni i år slo Høyesteretts ankeutvalg fast at det ikke var noen særlige grunner som tilsier at saken bør fremmes for landets øverste domstol.
Bloggeren anket da videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Strasbourg

16. november vedtok en dommer ved domstolen at klagen avvises. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.
Dommeren slår fast at det i denne saken ikke er snakk om noen brudd på rettigheter og friheter for klagers del.
– Følgelig er disse klagene åpenbart ugyldige i henhold til artikkel 35, skriver dommeren i avvisningen og viser til menneskerettighetskonvensjonens avsnitt om saker som kan prøves. 
Torp er fornøyd med vedtaket.
– Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om «sjikane» og «personforfølgelse». Vi ber til Gud at bloggeren skal komme til sannhets erkjennelse. Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via politiet og domstolene for å sette en stopper for hans «nett-troll»-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, sier Torp.

– Ikke straffbart

Christensen skriver på sin blogg at det han har gjort «ikke er nær å være straffbart», og at dommen er «fabrikkert». Han føler seg forfulgt fordi han mener han gjør Guds vilje Christensen fortsetter også sine angrep på Torp i samme bloggpost.


Nr. 498: Noe av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!


Nr. 498:
Noe av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Uvisshet om Torp-krav


Bilde av narreapostel og den falske hyrden Jan Aage Torp.


 Bloggeren Jan Kåre Christensen ble i sjikanesaken i tingretten frikjent for Jan-Aage Torps krav om oppreisning.

Borgarting lagmannsrett har besluttet at et eventuelt oppreisningskrav må fremmes sivilt i en egen sak.

LES: Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten

Torp og hans advokat, Per Danielsen, har ennå ikke avgjort om det vil bli fremmet en slik sak, opplyser Danielsen overfor Dagen.

Fristen for dette er 4. august.


Bibeltime fra vitneboksen

Blogg-pastor og bussjåfør Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.
Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.
Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.
Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»
Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.
Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.
Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.
Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.
 Pastor krever erstatning etter netthets

Oslo-pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møter hverandre i Oslo tingrett onsdag etter Torps anmeldelse for netthets.
Bloggeren Jan Kåre Christensen ble 13. april i fjor ilagt et forelegg på 10.000 kroner «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Det er pastor Torp og hans kone Ainas fred det er snakk om, og de to vil ha betalt i penger for det som har skjedd.
Christensen, som har en fortid som pastor for menigheten Smyrna i Oslo, presenterer seg nå som evangelist og bibellærer i samme menighet. Han er blitt adskillig mer kjent som blogger, og det er for deler av sin omfattende aktivitet på Himmelske Blogg han onsdag må møte i Oslo tingrett.

Anmeldt av Torp

Dette skjer etter at han i fjor nektet å godta forelegget fra hatkrimavdelingen ved Manglerud politistasjon i Oslo.
Grunnlaget for straffesaken er artikler Christensen har skrevet i tidsrommet januar 2012 til mars 2015 og som hans pastorkollega Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken anmeldte.
Torp er bare en av en mengde kristenledere som har fått sitt pass påskrevet av Christensen i lite diplomatiske ordelag. Ifølge forelegget er Torp blitt omtalt med uttrykk som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk, og dessuten har Christensen påpekt at Torp (58) er skilt og har giftet seg på nytt med en mye yngre kvinne.
Av den grunn har Christensen skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Statistikk

Ekteparet Torps bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, har tatt seg tid til å telle opp hvor mange ganger Christensen har benyttet seg av ulike nedsettende uttrykk mot sine klienter. Hun har lest Christensens blogg for perioden Aarø 2011 til januar 2016.
Hennes statistikk viser at Jan-Aage Torp er kalt «gammel gris» mer enn 30 ganger, «horebukk og horkarl» mer enn 260 ganger, narsissist over 30 ganger, «psykopat» over 200 ganger, «falsk pastor/profet/apostel» over 400 ganger. Til sammen blir dette 920 tilfeller på den norske bloggen. Hvis man teller med den engelskspråklige bloggutgaven, dobles tallet.

Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».
Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.
Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.
Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.
Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner. Dagen får opplyst at beløpet skal gå til et veldedig formål, ikke til dem selv.

Ikke tause

Hverken tiltalte eller Jan-Aage Torp har latt være å si sin mening om hverandre i tiden etter forelegget i april i fjor.
I stedet for å dempe sine utfall mot Torp, har Christensen gjentatt dem på sin blogg i tiden etter at han nektet å vedta forelegget.
Christensen skriver blant annet at han regner anmeldelsen og tiltalen som kristenforfølgelse, og to dager før rettssaken omtaler han politiet på Manglerud politistasjon som kriminelle.
Torp har på sin side omtalt Christensen som bussjåfør, ikke som pastor, og poengtert at tiltalte har hyret som advokat Brynjar Meling «som ikke minst er kjent som forsvarer av mulla Krekar og andre islamistiske talsmenn».

– Invaderende

Overfor politiet har advokat Aarø vist til at Christensen har opptrådt invaderende i ekteparet Torps liv. Hun understreker at Aina Anine Lanton Torp ikke har deltatt i noen offentlige debatt om de spørsmålene Christensen gjentatte ganger har tatt opp.
Aarø påpeker også at Christensen har navngitt og angrepet Jan-Aages Torps tidligere kone. Heller ikke hun har deltatt i noen debatt med Christensen, har Aarø fremholdt.
Videre skal Christensen ha gjort et poeng av at Aina Anine Lanton Torps foreldre mistet huset sitt i en brann i fjor. Dette hevder Christensen er en advarsel fra Gud på grunn av giftermålet med Jan-Aage Torp.
Det er avsatt en dag i Oslo tingrett til saken mot Jan Kåre Christensen.

Christensen går for full frifinnelse i retten
horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Forsvarer Brynjar Meling mener Jan Kåre Christensens blogg-ytringer er godt innenfor loven.

Christensen sa seg ikke skyldig etter tiltalen da saken mot ham gikk i Oslo tingrett onsdag.
Bloggeren ble anmeldt i 29. september 2014 av pastor Jan-Aage Torp.
I første fase av rettssaken var Torp ikke til stede fordi han ble ført som vitne av aktor Dag Paulsen som har sitt daglige virke ved Oslo politikammers hatkrimavdeling.

Skyter tilbake

Christensen gikk tidlig i forsvar da han ble utspurt av aktor som fikk bekreftet at Christensen erkjenner de faktiske forhold, nemlig en mengde utfall mot pastor Torp – samt et stort antall andre kristenledere.
Fellesnevneren blant dem ser ut til å være at de er skilt og gift på nytt, men andre har også fått sitt pass grundig og omfattende påskrevet.
Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel».
Det er registrert 920 slike tilfeller på den norske bloggen, dobbelt så mange om den engelskspråklige utgaven regnes med.
Torp mener seg omtalt 3218 ganger på Christensens blogg, eller 2-7 ganger i uka i løpet av fem år, som han sa da han slapp til med sin versjon.

Offentlig person

Dette må være innenfor tros- og ytringsfriheten, særlig siden Torp må være å anse som en offentlig person, mener Christensen som selv har vært pastor for menigheten Smyrna Oslo, men presenterte seg som bussjåfør i retten.
Christensen ga klart uttrykk for at han mener Torp har kommet med minst like krasse ytringer om ham, som Christensen har gjort mot Torp og hans kone, Aina Anine Lanton Torp.
Christensen slet dels med å svare på hvorfor han hadde brukt så mye energi på å omtale Torp på sin Himmelske Blogg. Det gikk lettere da hans forsvarer, Brynjar Meling, spurte ham ut.
Da forklarte han innleggene blant annet med at Torp hadde gått til motangrep i ulike nettkanaler, deriblant på nettstedet sokelys.com.
Christensen viste også til mailkorrespondanse han hadde sendt politiet da han under etterforskningen var blitt bedt om å dokumentere hva Torp hadde ytret om ham.
Blant annet mente han at ulike personer som har vært aktive nettdebattanter, sto i ledtog med Torp, noe Torp avfeide.
Særlig ille mente Christensen det var at sønnen var omtalt som homofil på nettstedet smyrnamenighet.wordpress.com – konsekvent omtalt som «den falske Smyrna-bloggen».

– Grovt språk

– Språkbruken din er ganske grov, sa aktor Paulsen til tiltalte.
– Torp er enda grovere, svarte Christensen.
– Ja, men nå snakker vi om din språkbruk. Du kaller ham blant annet psykopat.
– Det er feil av deg å ta opp det. Jeg har sagt at det er fjernet fra bloggen, sa Christensen som ikke mente han hadde gått over noen strek.

Brukte Bibelen

Christensen stilte med Bibelen i hånd, og brukte den flittig da han svarte. Hans hovedstandpunkt er at kristne, og særlig kristne ledere, ikke kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse dersom den første ektemaken fortsatt er i live.
– En kristen leder skal være én kvinnes mann, sa han og viste til Paulus første brev til Timoteus.
– Torp og Jan Hanvold (redaktør for TV Visjon Norge, red.anm.) er døråpnere for demoner. Demonene har sine håndtlangere, og det er mennesker som lever i strid med Guds ord og Guds vilje, sa Christensen.
Torp sa det er fullt mulig å ha Christensens teologiske ståsted når det gjelder gjengifte.
– Det går an å ha forskjellige oppfatninger om det.
– Og det finnes bibeltekster som støtter dette? spurte advokat Meling.
– Ja, absolutt, medga Torp.

Har slettet

– Jeg står for alt jeg har skrevet, men noen ordlyder har jeg forandret på etter anmodning fra Torp i forliksrådet. Jeg har forandret på noen ord og uttrykk for å komme ham i møte. Det jeg skrev om at han giftet seg med barnepiken, var unødvendig, og det har jeg slettet, sa Christensen – men unnlot ikke å understreke at «Guds ord er veldig klar på dette», underforstått at gjengifte ikke skal finne sted.
Christensen la vekt på at han bare omtaler personer som har en eller annen lederposisjon, etter hans mening i motsetning til Torp.

Tøft for Torp

Jan-Aage Torp ga tydelig uttrykk for at Christensens mange blogginnlegg hadde vært en stor belastning for ham og ikke minst hans kone.
– Det er tøft å bli kalt hore 167 ganger på under fem år, sa Torp.
Om retten vurderer det Torp er blitt utsatt for som straffbart, er det som skal opp til vurdering. Aktor Paulsen ber retten ilegge Christensen en bot på 12.000 kroner, eller 24 dager i fengsel.
Christensens forsvarer, Brynjar Meling, ba om full frifinnelse, med henvisning til ytringsfriheten.
Dom i saken faller fredag 29. januar.

Pastoralt gjørmebad
Hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor 
man til slutt ender.

«Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor fredelig sammen», heter det i åpningsstrofen i Salmenes bok kapittel 133. Salmisten beskriver hvordan fred mellom brødre er som når olje renner ned over hodet og ned i skjegget på ypperstepresten Aron. Kraftig bildespråk om hvordan enighet og respekt trosbrødre i mellom er en forutsetning når Guds tjenere blir salvet.
Det var ikke akkurat salveolje som fløt i rettssal 519 i Oslo tingrett i forrige uke da pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møttes til juridisk dyst. Det var vel mer snakk om et skikkelig gjørmebad. Et pastoralt sådan.
Ukvemsordene haglet gjennom luften. Christensen satt tiltalt for å på sin blogg ha kalt Torp ting som «gammel gris», «horebukk og horkarl», «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Aktoratet gjorde et poeng nettopp av den store mengden sjikanøse karakteristikker rettet mot Torp fra Christensen. Bloggeren skal ha brukt slike uttrykk om Torp hele 920 ganger.
NYHETSKOMMENTAR: Bibeltime fra vitneboksen
Christensen forsvarte karakteristikkene med at han hadde støtte for sine skriverier i Bibelen. Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.
Men også Jan-Aage Torp selv er aktiv på nettet. Og under vitneutspørringen av ham kom det frem at han selv også har vært rundhåndet med karakteristikkene han har latt fly over tastaturet sitt. Torp innrømmet at han hadde kalt Christensen for «lystløgner», «idiotisk», «demon», «ryktespreder», «slem», «ond og dum». Og ved minst et tilfelle skal han også ha karakterisert pastorkollegaen sin som «Anders Behring Breivik-tilhenger».
Dom i saken var ventet mot slutten av denne uken, men kom allerede på mandag. Det ble full seier for Torp. Christensen ble dømt til å betale den boten på 12.000 kroner han tidligere var ilagt for uttalelsene sine.
Til tross for utsiktene til mer kristelig gjørmebryting, håper vi at denne saken blir anket og havner i Lagmannsretten. Vi er enig med Christensens forsvarer Brynjar Meling i at dette er en prinsipielt svært viktig sak.
Det mener vi selv om vi vil være helt tydelig på følgende: Christensens skriverier på nettet er langt utenfor enhver anstendighet og langt utenfor enhver kristelighet. Det er ikke slik man skal omtale sin neste. Og den typen språkbruk hører definitivt ikke hjemme pastorkolleger imellom.
Men dermed er det ikke sagt at Christensens blogging bør være straffbar. Å dømme ytringer som kriminelle er i seg selv en svært alvorlig sak. Og spesielt når det er snakk om religiøse ytringer, slik det tross alt er i Christensens tilfelle.
Man kan mene mye både om Christensens bibelbruk og bibeltolkning. For de fleste av oss vil dette være fremmed. Men han har tross alt et trosmessig utgangspunkt for engasjementet sitt.
Torp er en mann som selv har søkt offentlighet og selv har kommet med sterke religiøse ytringer. Noen av dem med et krekelsespotensial som kanskje overgår det Christensen har stått bak. Vi tenker da ikke minst på Torps opptreden i NRK radio foran sommer-OL i Athen i 2004 der han profeterte at det ville komme et stort terrorangrep mot arrangementet. Det kom som kjent ikke. Vi vil følgelig mene at Torp selv derfor bør tåle sterkere karakteristikker enn en vanlig privatperson.
Og hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor man til slutt ender. Vi husker med gru straffeforfølgelsen i Sverige for noen år siden av pinsepastor Åke Green for ting han hadde sagt om homofili. Slike tilstander ønsker vi oss ikke her i landet.
Det skal svært sterke grunner til for å kriminalisere religiøse ytringer. De er etter vår mening ikke til stede i denne saken.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...