torsdag 19. september 2019

Nr. 472: Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften? Del 2


Nr. 472:

På mange måter kan en si det slik, at Gud behandler oss etter det lyset vi har. Til mer lys, mer ansvar. Derfor er Gud «tøffere» imot oss troende enn verdens barn. Men til slutt, så vil all synd føre oss bort i fra Gud, det skaper et skille. Derfor må vi ikke la Guds godhet unnlate oss i å ta han på alvor. Gud er ikke bare kjærlighet, men også vår dommer og eventuelt belønner.

Skriften sier følgende:
Joh.e. 1. 17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Bilde av Moses som kom med loven, som viser alle mennesker er kommet til kort i forhold til Guds standard.5 Mosebok 32. 35. Meg hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem.

I den senere tid har jeg, eller vi da dette også inkluderer min familie. Virkelig fått oppleve urett og løgnaktige mennesker i «fri dressur!»

Så vel troende som ikke troende. I denne artikkel vil jeg ikke gå alt for mye inn på disse hendelsene. Heller fokusere på hvordan takle disse menneskene, og forholde seg. Hva sier skriften? Hva er bibelens lære og praksis?

For det første, det er ganger der Gud også holder dom overfor mennesker «før» tiden. Allikevel, jeg vil også påpeke at det også i NT og den nye pakt så gjør Gud det samme som i GT og den gamle pakt. Han holder dom, avslører og mennesker kommer på skam som går Gud og hans tjenere imot!

Gud er tross den samme i NT som i GT, Gud eller Jesus har ikke forandret seg.

Men som regel, så lar Gud menneskene «holde» på med det de ønsker og vil. Da han skal dømme alle mennesker. Men dog, allikevel, vi finner flere plasser i NT og den nye pakt at Gud holder dom. Som om vi lever i GT og den gamle pakt. Men da kan en si at dette er meg unntaket en regel. I GT og den gamle pakt var det ikke slik.

Med andre ord, Gud vil ikke at vi skal ønske noen synderes død, undergang eller noe annet! Men allikevel, alle mennesker vil føre eller senere svare for sin brøde, synd, urett og alt annet de har gjort. La oss ha dette klart. Men det er ikke oss som troende lengre som i GT og den gamle pakt på samme måte å utale dom. Men frelse, liv, håp og gjenopprettelse!

Her er noen eksempler, på at også i NT og den nye pakt at Gud holder dom, avslører og menneskene må betale for sin brøde, før de skal stå innforbi Gud med sine liv.

Rom. 1. 16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

Det er ikke tvil om at Gud først både velsigner og dømmer de som står ham nærmest. Vi leser om at det er først for jøde, og så for greker eller hedning. Til det vil jeg si at det er også et mønster, at Gud dømmer først oss kristne, de som bekjenner Jesu navn, så verden.

Vi leser om den dom som Jødene fikk i år 70. Som Jesus hadde profetert om da han gikk her nede.

Matt. 24. 1. Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham templets bygninger.  2 Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.

Templet og templets bygninger var Jødenes stolthet. Men Jesus sa at enhver stein skulle bokstavelig fjernes. Dette skjedde i år 70. vi leser bl.a. fra Wikipedia.

Ødeleggelsen av tempelet

Den romerske triumf som frakter krigsbytte fra tempelet i Jerusalem, avbildning på Titusbuen i Roma.

I år 66 e.Kr. gjorde den jødiske befolkningen opprør mot Romerriket. Fire år senere, i år 70, hadde romerske legioner under Titus gjenerobret og deretter ødelagt det meste av Jerusalem og det andre tempelet. Se Beleiringen og ødeleggelsen av Jerusalem

Triumfbuen i Roma, Titusbuen, bygget for å feire seieren over jødene og ødeleggelsen av Jerusalem, viser romerske soldater som fakter vekk Menorá, den syvarmet lysestaken som ble brukt i tempelet. Jerusalem selv ble jevnet med jorda av keiser Hadrian ved slutten av Bar Kokhba-opprøret i 135 da han forsøkte å etablere en hedensk by ved navn Aelia Capitolina.
(sitat slutt.)

Her ser vi at dommen rammet først Jødene. Og det så kraftig at de ble spredd utover hele verden for nesten 2000 år. Før de begynte å vende tilbake til sitt eget land og de proklamerte Israel som en selvstendig stat 14 mai 1948.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kort fortalt kan en si at når en leser f.eks. Johannes Åpenbaring, så vil dommen først ramme menigheten. Som vi finner i Joh. Åpenb. 2 – 3. Si vil dommen ramme verden kap. 4 – 16. Videre de navn kristne og religiøse i Joh. Åpenb. 17 – 18. Med andre ord, Gud vil dømme alle i sin «tur og orden!»

Så vil det finne sted også andre dommer, der Gud vil Dømme nasjonene, som vi finner bl.a. i Matteus 25. Dommen foran den hvite trone, som vi finner i Joh. Åpenb. 19. Så har vi også dommen, eller bedømmelsen av alle troende foran Kristi domstol i 2 Kor. 5. 10.

Men i mellomtiden, da spesielt i GT, men også enkelte ganger i NT og blant oss hedninger holder Gud dom. Dette er omtalt gjennom hele bibelen, også i GT. Bare ta deg tid til å lese i profetene, ikke minst profeten Jesaja og de andre profetene.

I det store og det hele lar Gud dommen vente på seg, men den kommer. I mellomtiden skjer det fra tid til annen at selv her i tiden holder Gud «dom», og tar et oppgjør med synd, ulydighet og vantro.

«Strikken» er lengre i den nye pakt enn den var i den gamle pakt!

Men syndens lønn er alltid døden! Dette er en ufravikelig kjennsgjerning igjennom hele Guds ord. Vi må aldri tro at Gud er annerledes enn hva han var i den gamle pakt. Det er bare at Jesus har nå sonet synden, gjelden er betalt. Gud har bestemt det slik at vi mennesker trenger nåde. Men vi må ikke forspille denne nåden, da vi leser i Guds ord at Gud vil ikke trette eller arbeide med oss mennesker i de uendelige. En dag så har vi forspilt Guds nåde.

1 Mosebok 6. 3 Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år.

Jeg skrev i overskriften følgende:
«Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften?»

Vi skal selvfølgelig refse og påpeke urett, synd og holde frem Guds ord. Men fremfor alt i den nye pakt skal vi be for menneskene, dette lærte Jesus innstendig og klart bl.a. i Bergprekenen.

Matt. 5. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Videre så sier skriften at Hevnen hører ikke oss til, men ham.

Rom. 12. 19. Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Jeg har selv opplevd noen ganger at Gud har både dømt, og gitt advarsler til mennesker som står han og hans tjenere imot. Dette skje fra tid til annen, men sjelden vil jeg si, for hvis dette hadde skjedd så ofte som i GT og den gamle pakt hadde Norge og verden ikke sett ut som den ser i dag. For dessverre, menneskene har i det store og det hele vendt Gud og det kristne budskapet ryggen i en utstrekning og grad som er virkelig nedslående og alarmerende.

Eksempel 1:

Jeg har opplevd 2 ganger konkret at det er mennesker som har dødd ved å gå imot Herren, og Herrens ord. Dette har jeg ikke lyst å skrive mer om enn hva jeg har gjort i denne artikkelen. Dette er kjempeekstraordinert. Men det skjedde på apostlenes dager, og det skjer også i våre dager.

Eksempel 2:

Da vi bygde hus på Karmøy kom vi opp i en uredelig entreprenør som ikke hadde gjort jobben sin som han fikk betalt for. Jeg møte han i forliksrådet og der lovet han bot og bedring. Dette holdt han ikke. Plutselig selv om han hadde både penger og ressurser til å gjøre opp for seg. Noe han ikke ville, ikke minst p.g.a. at jeg var en troende var temmelig åpenbart brant huset hans ned fullstendig.

Det samme skjedde i samme momanget som jeg fikk den boten på 10.000, - kr som den var på at huset til Pastor Jan Aage Torps svigerforeldre brant ned.
Dette var det samme, alt dette ser jeg på som Guds advarende finger at en ikke kan gjøre som en vil overfor troende mennesker som tjener den levende Gud.
Før eller siden, så setter Gud «fingeren» ned og sier at nok er nok!

Se her for mer:
                                                                                                                            

Nr. 471: Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften? Del 1


Nr. 471:
Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften? Del 1

Har vi motstand, så er det for vi står for noe, ha det klart!
 


5 Mosebok 32. 35. Meg hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem.

Rom. 12. 19. Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

I den senere tid har jeg, eller vi da dette også inkluderer min familie. Virkelig fått oppleve urett og løgnaktige mennesker i «fri dressur!»

Så vel troende som ikke troende. I denne artikkel vil jeg ikke gå alt for mye inn på disse hendelsene. Heller fokusere på hvordan takle disse menneskene, og forholde seg. Hva sier skriften? Hva er bibelens lære og praksis?

Aposten Paulus sier noe til de troende i Lille-Asia her.

Efes. 5. 8 For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - 9 for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet - 10 idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, 11 og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Det er helt legitimt ut ifra Guds ord – også gå i rette med urett. Dette inkluderer også urettferdige mennesker, selvfølgelig. Det å sitte ned, godta alt, det er ikke åndelig eller «kristent». Tvert imot, skriften sier følgende:
«ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!»

Da skriften sier dette, så har jeg også praktisert dette overfor mennesker som har turet frem på denne måten. Om det er apostler, kommunalt ansatte, statlige ansatte og hvem det nå er. Men det er ganger det vi skal også gjøre forskjell på mennesker, og opptre forskjellig. Overfor falske brødre kan vi få lov å advare imot, og tro at de på en spesiell måte vil Gud gripe inn for også å dømme og lønne. Slik som med kobbersmeden Alexander og Jan Aage Torp som åpenbart var mennesker som ikke ville innrette seg etter Guds ord. Men gikk imot Guds ord og Herrens tjenere.

Med den ikke troende skal vi be om at Gud «smelter» deres hjerter, da skriften sier at hevnen hører Herren til. Samtidig er det Guds godhet og kjærlighet som «smelter» hjertene og isen som ligger der innefrossen i deres hjerter og sinn.

Rom. 2. 4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

Vi har, både jeg og oss som familie opplevet stor urett imot oss fra bl.a. Oslo kommune, og faktisk hele det offentlige Norge.
Nesten som Hans Nielsen Hauge, de ville ta for et forhold som vi ser på i dag som latterlig og helt hinsides. At en ikke skulle ha offentlig møte der mennesker skulle komme i sammen.

Men det er viktig å forstå og handle helt annerledes enn hva enn gjorde i GT og den gamle pakt overfor mennesker som gjør oss urett. I den Gamle pakt kal vi lese om mange faktisk skremmende og til dels forferdelige ting skjedde med de som gikk imot Guds folk, og Herrens tjenere. Slik er det stort sett ikke i NT og den nye pakt!

Men det er eksempler på hvordan Gud virkelige dømmer og straffer mennesker. Også her i tiden, før vi skal alle stå til ansvar for ham, her kommet et av mange eksempler i fra GT og den gamle pakt.

2 Kong. 1. 3 Men Herrens engel sa til tisbitten Elias: Gjør dig rede og gå sendebudene fra Samarias konge i møte og si til dem: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at I går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud?  4 Derfor sier Herren så: Du skal ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø. Dermed gikk Elias.  5 Da sendebudene vendte tilbake til ham, spurte han dem: Hvorfor er I vendt tilbake?  6 De svarte: En mann kom oss i møte og sa til oss: Gå tilbake til kongen som har sendt eder, og si til ham: Så sier Herren: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at du sender bud for å spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.  7 Han spurte dem: Hvorledes så den mann ut som kom eder i møte og talte således til eder?  8 De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias.  9 Og han sendte til ham en høvedsmann over femti med sine menn; og han gikk op til ham, der han satt på toppen av fjellet, og han sa til ham: Du Guds mann! Kongen sier: Kom ned! 10 Men Elias svarte høvedsmannen over femti: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór det ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann. 11 Så sendte han til ham en annen høvedsmann over femti med sine menn; og han tok til orde og sa til ham: Du Guds mann! Så sier kongen: Kom straks ned! 12 Men Elias svarte dem: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór Guds ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann. 13 Så sendte han igjen en tredje høvedsmann over femti med sine menn; og denne tredje høvedsmann gikk op til Elias og falt på kne for ham og bønnfalt ham og sa til ham: Du Guds mann! La mitt liv og disse dine femti tjeneres liv være dyrt i dine øine! 14 Ild fór ned fra himmelen og fortærte begge de første høvedsmenn over femti med sine menn; men la nu mitt liv være dyrt i dine øine! 15 Da sa Herrens engel til Elias: Gå ned med ham, og vær ikke redd ham! Så stod han op og gikk med ham ned til kongen.

Dette er GT og den gamle pakt. Vi leser her at dommen rammet dem hardt, men i NT og den nye pakt så sier to av Jesu disipler noe om denne hendelsen. De ber og Jesus skal gjøre det samme. Vi leser om dette i det nye testamentet.

Lukas 9. 51 Og det skjedde da det led mot tiden at han skulde optas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der op, 52 og han sendte bud foran sig. De gikk da avsted, og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham; 53 og de tok ikke imot ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem. 54 Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: Herre! vil du vi skal byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, likesom Elias gjorde? 55 Men han vendte sig om og talte strengt til dem og sa: I vet ikke av hvad ånd I er. 56 For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by.

Legg merke til at Jesus ville ikke høre den sammenligningen, det var ikke derfor han hadde kommet. Jesus var kommet for å frelse og gjøre oss mennesker hele, til ånd, sjel og legeme.

Med andre ord, Gud vil ikke at vi skal ønske noen synderes død, undergang eller noe annet! Men allikevel, alle mennesker vil føre eller senere svare for sin brøde, synd, urett og alt annet de har gjort. La oss ha dette klart. Men det er ikke oss som troende lengre som i GT og den gamle pakt på samme måte å utale dom. Men frelse, liv, håp og gjenopprettelse!

Sluttkommentar:

Men skal allikevel komme med en artikkel til, der jeg vil også påpeke at det også i NT og den nye pakt så gjør Gud det samme som i GT og den gamle pakt. Han holder dom, avslører og mennesker kommer på skam som går Gud og hans tjenere imot! Gud er tross den samme i NT som i GT, Gud eller Jesus har ikke forandret seg.

Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Sal. 90. 2 Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

Nr. 470: Hat Pastor-Jan Aage Torp som har en større og mer pompøs forestilling om seg selv enn selv Anders Behring Breivik går Oslo politiet god for, snakk om å stå på kjeltringens side!

Nr. 470:
Hat Pastor-Jan Aage Torp som har en større og mer pompøs forestilling om seg selv enn selv Anders Behring Breivik går Oslo politiet god for, snakk om å stå på kjeltringens side!

http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1200-hat-politiets-pa-manglerud-har.html


Bilde av Anders Behring Breivik som ser på seg en ridder etc. Men Jan Aage Torp er enda mer pompøs, han er en «Apostel» med et «Apostel-senter». Mann er «steingalen» etter min vurdering!

 

 

Hat Pastor-Jan Aage Torp gir seg ut for å være en Pastor (hyrde) og en tilsynsmann, som Guds ord sier ikke skal være gjengiftet.

Men èn kvinnes mann. Dette ønsker Torp ikke å følge, men er den (u)-skyldige part og mener da han kan gifte seg igjen, selv om hans tidligere kone også er nå gjengiftet.

Dette er ut i fra Guds ord diskvalifiserings grunn til både frelse og Pastoral tjeneste. Skal en da ikke få lov å forkynne imot dette lengre? Og hvis en det gjør, så finner en bare noe annet som er blitt forkynt. Vips, så er det en sak for politiet. Jeg må spørre meg selv igjen og igjen, befinner vi oss i Nord Korea eller Norge? Oslo politiet løper her kjeltringens ærend, og opptrer på samme side som Torp som er mer pompøs enn selv Anders Behring Breivik!

Den kommende rettsaken blir for min del lettere og lettere da jeg vet med meg selv at dette er ikke bare er kristendomsforfølgelse, men det er i ferd med å bli en form for galskap det som Hat Politiet her i Oslo har gjort! De skal forsvare og gå god for en person som har en langt større, pompøs og narraktig bilde av seg selv enn selv Anders Behring Breivik! Breivik så på seg selv som en ridder, Torp ser på seg selv som en Apostel ala Paulus. Snakk om våre en psykopat av rang. Dette er rett og slett galskap, galskap å forsvare en slik person! Hvilket politi har vi her i Norge? Ala Nord Korea ser det ut som?!

Bibeltroskap er ofte av selektiv karakter. Så lenge andre betaler prisen, er det helt ok. Bibelen er et hyppig brukt våpen for å kontrollere andre mennesker. Når noen er så frekke at de påpeker at keiseren er helt naken, er det bare å dra dem for retten.

Jeg skal etter Torps sigende og ønske betale med 2 års fengsel for hans egen brøde! Torp sa bl.a.: «Jeg har ingen skrupler med at han må sone». Tenk, her er han den skyldige, og vil jeg skal sone og det har han ingen skrupler imot. Snakk om å være psykopat av rang!

Torp er gjengiftet som en troende, det er derfor han hater meg og den Himmelske blogg. Han gikk da med en fiktiv anmeldelse til Oslo politiet og klarte å få medhold. Så gikk han ut at skulle jeg få 2 år i fengsel som er strafferamma for dette, så var det som fortjent. Men fortjent for hvem? Han selv selvfølgelig, men psykopaten er en mester i å vrenge på alt. Som her, som alltid. Torp er uten tvil en psykopat som evner å vrenge på slikt og endog få medhold hos politiet at det er jeg som skal tas som holder frem hva Guds ord sier og taler om. Og det forundrer meg ikke om politiet også vil at jeg skal betale saksomkostninger for det hele. Frekkheten og hate til politiet og Torp kjenner ingen grenser eller begrensninger!

Det er godt å være frelst og både være elsket og gi det tilbake!

Det er trist å se hvordan Politiet og Torp hater, de kan umulig ha det godt med seg selv.

Hvis politiet hadde gjort jobben sin, så hadde de i denne saken faktisk gjort alt 100 % annerledes. De har ikke gjort faktisk en ting rett og bra her. At Torp holder på slik han gjør, det har han gjort i alle de år. Og det kommer han helt sikkert til å holde på med fremover hvid han ikke blir stoppet!

Jeg har alltid kommet Torp og politiet i møte, men ingenting er godt nok!

Det vitner imot dem, at jeg har stilt alltid opp og ingenting har vært godt nok allikevel, men slik er det med den type mennesker. Jeg møte Torp i Konfliktrådet og tilbudet han å gå igjennom alt hva jeg hadde skrevet. Men han avslo dette blankt, det vitner igjen om at vi har med en «skuespiller» å gjøre. Jeg har prøvd å forandre på ord og utrykk, slik som politiet ba meg om å gjøre i førstningen da vi hadde en til dels «normal» kontakt, men det er ikke godt nok heller. De sa at de ikke skulle gjøre noen er med denne saken, etter møte i Konfliktrådet, men så ville de kjøre sak allikevel, stakkars hatefulle mennesker!

Torps egen verbale ord og utrykk imot meg og andre overgår de aller fleste.

Han har kalt alle andre bortsett fra seg selv med de verste ord og ordelag.

Torp kalte de homosekuelle for avskum og de skal fjernes fra alle stillinger i samfunnet etc. om meg har han skrevet og sagt dette: «Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen". Videre skriver Torp at jeg er stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens.» + mye mer!

Hat Pastor Torp tror han er den uskyldige part, derfor kan han både gifte seg igjen og gjøre det meste, typisk psykopat er dette!

Hvis jeg blir domfelt, så vil dette åpen vei for alle typer mennesker. De kan bare si at jeg er så snill og god etc. smile fra øre til øre som Hitler gjorde før han viste sitt sanne jeg!

Torp er en leder, derfor er det helt nødvendig at en har anledning å kunne advare imot slike. Uten det så blir Norge og vi i den vestlige verden som Nord Korea. Politiet på Manglerud virker nesten som å være snutt ut av nesen på!?

Hvordan en opptrer i slike lukkede og farlige land, ikke slik en skal fungere i et demokrati som Norge og ellers i den vestlige verden.

Hat Pastor Jan Aage Torp er mer pompøs enn selv Anders Behring Breivik, latterlig og farlig at en ikke har lov og skal ha lov til å debattere, advare og mene noe om en slik person. Det er klebling av tros- og ytringsfriheten!

Dette skriver Torp på hjemmesiden sin til Oslokirken at han er både Apostel og nå skal han ha et Apostel senter i menigheten sin etc. Mer pompøs og illeluktende kan det ikke bli. Mann er neste gal, han lever i hor, er en ekteskapsbryter og lever i synd. Er uten tvil en psykopat og et maktmenneske, og så skal han være Apostel med et Apostel senter? Selv Paulus hadde ikke et Apostel senter og han var en Apostel, nei dette er villskap. Han er også såkalt uskyldig og kan gifte seg igjen selv om han har ødelagt både sin egen familie og mange andre mennesker. Hvis en ikke kan advare imot Jan Aage Torp, da er det fritt frem for alle, selv Antikrist!

Sluttkommentar:

Dette er egentlig en kamp og tros- og ytringsfriheten og om å kynne forkynne Guds ord uhindret! Her er det tema skilsmisse og gjengifte. Men neste gang vil det helt sikkert være å kynne advare imot de homofile og lesbiske eller noe annet. Her skal en bli lagt bånd på. Og jeg kunne ha skrevet ti ganger så mye om Torp. Etter jeg kom i kontakt med ham og har studert og prøvd å satt meg inn i hvem dette er, og ellers hva han har skrevet og talt. Så var dette som ei tønne som ble slått hull på og all slags kom frem. Og han er egentlig ikke den eneste, det florerer av tilsvarende mennesker innforbi de pinse/karismatiske menigheter og bevegelse tilsvarende typer og forkynnere! Det vitner om dette som Jesu sa passer perfekt på Torp og store deler av den pinse/karismatiske bevegelse.

Matt. 23. 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.

Ve dere sa Jesus, alt skal se så fint og flott ut. Men innvendig er det forferdelig!

Når Torp skriver at jeg har nevnt ham 100 ganger så er brorparten etter han anmeldte meg. Da var det som å klemme på en tube, og det kom ut alt av kjødets gjerninger, av urene åndsmakter, og djevlers lærdommer + + mye mer!

Jeg har egentlig kun skrevet en brøkdel av hva jeg vet, dette forsvarer politiet. Her er et ordtak: «Verden vil bedras!», her kan vi omskrive det:

«Politiet er blitt bedratt!» Da av Hat Pastor Jan Aage Torp.

Likte lite som Behring Breivik var en ridder, er Hat Pastor Jan Aage Torp en Apostel, egentlig er de begge to skurker!

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Legg merke til at deres ende skal være etter deres gjerninger! Dette har nå skjedd i Hat Apostel Jan Aage Torps liv og «tjeneste». Men han er kun en narre Apostel!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html


Nr. 469: To hus brant ned - biledserie!

Nr. 469: 
To hus brant ned - biledserie!

Fra Romerike blad der Pastor Jan Aage Torps svigerforeldres hus brant ned. – Forferdelig å stå og se på at huset ditt brenner ned

RÆLINGEN: Svein-Ingar Helland, kona og deres tre døtre opplevde alle familiers mareritt da huset deres ble slukt av flammene.

Publisert 21.04.2015 kl. 11:55 Oppdatert 21.04.2015 kl. 12:45

 
NEDBRENT: Det var dette huset som først sto i brann. 
Brannen spredte seg raskt til en garasje og nabohuset. 
 
 
RUINER: Store deler av de to naboeiendommene ligger i ruiner:
 
 
 
ETTERSLUKKING: Brannvesenet drev fortsatt med etterslukking tirsdag formiddag.
 

Bildeserie: To hus brant ned


Nr. 468: To eneboliger og én garasje brant ned til grunnen i natt

Nr. 468:

To eneboliger og én garasje brant ned til grunnen i natt

Fra Romerike blad der Pastor Jan Aage Torps svigerforeldres hus brant ned.
 
RÆLINGEN: To hus og én garasje ble slukt av flammene, mens det var fare for at brannen skulle spre seg til enda flere hus. Mange av beboerne på boligfeltet ble evakuert. 
 
Publisert 21.04.2015 kl. 01:54 Oppdatert 21.04.2015 kl. 17:28

Bildeserie: To hus brant ned


To eneboliger og én garasje ble slukt av de voldsomme flammene på Nordby i Rælingen natt til tirsdag.
– Her har vi to hus som er tapt. Det ene huset var overtent da vi kom. Det andre gjorde vi et forsøk på å redde, men vi måtte trekke røykdykkerne ut da det begynte å rase sammen, sier brannsjef Jan Bjerke i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).
Til alt helt kom beboerne i de to husene unna uten skader.
– Heldigvis ble ingen skadd, sier politiets innsatsleder på stedet, politioverbetjent Marit Furuset.

Stor spredningsfare

Da RB snakket med 110-sentralen første gang i natt, klokka 01.59, var spredningsfaren stor også til andre nærliggende boliger på boligfeltet like ved Nordby skole.
Alle skal være i sikkerhet. En beboer i det ene huset våknet, og han skal ha fått beboerne i det andre huset ut, forteller 110-operatør Ole-Erik Gransbråten til rb.no.
Husene var ikke kjedet, men separate eneboliger.
Husene sto imidlertid realativt tett inntil hverandre.
– Denne garasjen sto tett inntil begge husene, sier Gransbråten.

Spredningsfare

Svært mange enheter fra de tre nødetatene var på stedet.
– Vi jobber nå iherdig med brannslokking på stedet, sier Gransbråten.
– Politiet melder om at det fortsatt er spredningsfare. Hva kan du si om det?
– Det stemmer. Husene står veldig tett i området, sier han i 02-tida.

Evakuerer nabohus

Ifølge operasjonsleder Patrick Solberg i Romerike politidistrikt, så var det en nabo som skal ha varslet AMK om det som skjedde.
– Politiets innsatsleder på stedet varslet akkurat at det ene huset og garasjen har brent ned. Det andre huset står i fulll fyr, sier Solberg klokka 02.08.
– Alle er ute av husene og de er nå evakuert. Nå jobbes det også for å evakuere beboere fra de omkringliggende husene, sier Solberg.
– Er det vind i området?
– Det tror jeg ikke, men slike branner skaper sin egen vind. Husene bygges såpass nærme hverandre at når ett hus står i full fyr, så er det såpass stor varmeutvikling at brannen kan spre seg, sier han.

Noen får flytte hjem i løpet av natten

Politiets innsatsleder på stedet, politioverbetjent Marit Furuset, sier at de evakuerte naboene først ble sendt til Nordby skole.
– Vi samler de evakuerte der. Noen av dem kan flytte hjem igjen i løpet av natten. Andre må sove andre steder. Noen har funnet steder å være selv. For andre jobber vi nå med å finne en løsning, sier Furuset i 03.30-tida.

Giftig røyk

Rett etter opplyste brannsjef Jan Bjerke i NRBR at brannvesenet hadde kontroll på flammene.
– Brannen har vi kontroll på, men de som bor i de nærmeste nabohusene kan likevel ikke flytte hjem ennå. Røyken er giftig, det kjenner man på leppene. De som bor i husene nærmest de to boligene som brant, må derfor belage seg på utlufting før de kan flytte hjem. Det kan først gjøres etter at alt har roet seg her, forteller han.
Brannmannskapene som ankom stedet gjorde først et forsøk på å redde det ene huset.
Kort tid etter måtte de innse at det forsøket var nyttesløst.
– Vi måtte trekke røykdykkerne ut da det begynte å rase sammen, sier brannsjefen.
– Nå er det to hus som er tapt. Vi slår ned de flammene vi kan, men det blir som sagt en del røyk av det, sier han.

Skiftet fokus

Brannvesenet skiftet dermed fokus. I stedet måtte de sikre de andre husene som ligger rett ved.
– Det var vår førsteprioritet. Vi har hatt ressurser fra NRBR, men også støtte fra Oslo. Nå er vi i ferd med å tilkalle ekstra mannskaper fra egen vaktstyrke. Vi kommer til å jobbe i mange timer framover, sier Bjerke.
I 03.30-tida var det ikke lenger fare for at flammene skulle spre seg.
– Nå er det mest ubehaget med røyken som er problemet, sier Bjerke.

Nr. 467: Det er fire artiklene gjør at politiet på Manglerud vil fremme sak imot meg i Oslo Tingrett! Og ha meg fengslet da jeg ALDRI VIL GODTA EN BOT, vi lever ikke i Nord-Korea, men i Norge med tros- og ytringsfrihet!

Nr. 467:
Det er fire artiklene gjør at politiet på Manglerud vil fremme sak imot meg i Oslo Tingrett! Og ha meg fengslet da jeg ALDRI VIL GODTA EN BOT, vi lever ikke i Nord-Korea, men i Norge med tros- og ytringsfrihet!
Glad for at vi har Tros- og Ytringsfriheten her i Norge. Her har man lov å ytre seg, og mene hva man vil.
Og hva er sjikane? Det er håne, akkurat det som Oslo politiet gjør. De håner Tros- og Ytringsfriheten. Samt at de håner Gud med sin oppførsel da dette dreier seg om å advare imot gjengifte blant de troende, og da forkynnere. Samt at de falske Apostler skal bli avslørt, ikke minst en type som Torp som også har klare psykopatiske trekk etter min og mange andres mening!
En offentlig person skal og må bli advart imot!
Dette koster, ikke minst advokat og eventuelle saksomkostninger. Vær med å be for saken og meg i denne tiden!
Bilde av Kim Jong-un som jeg får en følelse av hadde passet perfekt som leder i Manglerud politikammer, men det er hvis den rare Dag Paulsen nå som fronter saken imot meg og Guds ord at gjengifte er synd skal ikke være tillatt å forkynne. 
Dette passer selvfølgelig perfekt for lystløgneren og den gjengifede falske Apostel Jan Aage Torp som har kommet med falske anklager imot meg som politiet har dessverre blitt lurt av, frivillig eller ikke? Jeg vet ikke, men kraftig lurt er de blitt!
 Bilderesultat for Kim Jong-un
Tar bare med en av artiklene som ligger ute på nettet, og jeg tror politiet roter med de andre anklagene, så mye greie på åndelige ting har de åpenbart ikke!
Nr. 341:
Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!
Menigheten i Efesus fikk høre Jesus lovord når de avslørte slike falske Apostler som Jan Hanvold, Jan Åge Torp m. flere. (Spedalskhet i skriften er et forbilde på synd. Da en GT hadde forbildene, derfor er det i NT termologi riktig å "bytte" ut ordet spedalsk med synd).
Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; 3 og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.
Det er underlig at de falske Apostler kaller seg for Apostler både i dag og for 2000 år siden, dette er nok ikke et tilfeldig sammentreff men de samme demonene som virket i de falske Apostler i fordums dager virker fremdeles i dag. Det får meg til å tenke på hva som skjedde under A. A. Allens møter i USA når han drev ut demoner av religiøse og navn kristne under et møte. Det var hvis jeg ikke husker feil at det var hos en person som sa at vedkommende hadde de samme demonene i seg som Saulus hadde som senere ble Paulus. Vedkommende sa at han hadde en legion dvs. si ca. 6000 demoner. Lurer på hvor mange som virker i dag blant de falske Apostler, det er ikke få. La deg aldri lure av store smil og veltalenhet, var det noe som kunne tale før han ble frelst så var det Paulus.
2. Krøn. 26. 1. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted. 2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre. 3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. 4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort. 5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. 6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land. 7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene. 8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig. 9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen og gjorde således disse steder faste og sterke. / 10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte. 11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger. 12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder, 13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden. 14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener. 15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt. 16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret. 17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. 18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren. 19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret. 20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham. 21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk. 22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn, skrevet op. / 23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.
En av de svært få innenfor kristenheten som har våget å stille spørsmål både med pastor Torps virke og personlige livsstil er Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. I flere innlegg på Vårt Lands verdidebatt begrunner han hvorfor Torp ikke lenger bør kunne fungere som pastor:
Jeg har gitt uttrykk for på twitter at jeg synes det er beklagelig at Jan-Aage Torp ikke slutter som pastor. Årsaken er ikke bare fortellingen som hans sønn står frem med i dagens utgave av A-magasinet. Min begrunnelse er mer helhetlig. Her er noen ord.
Jan-Aage Torp er pastor. Også uttrykket apostel blir benyttet om hans tjeneste. Uansett er det naturlig å legge vekt på hva Paulus stiller som krav til en tilsynsmann. Her er noen viktige vers fra 1 Tim 3,2-7:
«Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.»
Disse ordene presenterer store idealer. La meg derfor først presisere at jeg (selvsagt) ikke mener at en kristen leder skal være perfekt. Vi er alle syndere. Bibelen sier heldigvis mye om at Gud også kan bruke svake og feilende mennesker. Samtidig mener jeg at ordene fra Paulus representerer en målestokk som har relevans og betydning. Vi har ingen rett til å annullere betydningen av disse ordene fordi ingen er feilfrie. En kristen leder er avhengig av tillit. Derfor må det være sammenheng mellom liv og lære.
Når det gjelder Jan-Aage Torp mener jeg at han selv har svekket sin tillit på en fundamental måte, særlig de siste årene. Det synes jeg det er ubehagelig å hevde. Men jeg synes faktisk det er enda vanskeligere å være helt taus – for gjennom sin opptreden har han diskreditert hele den kristne kirke i Norge.
Det siste eksemplet gjelder historien som sønnen nå forteller. Den er rett og slett rystende, selv om jeg tar høyde for at mediene ikke gir en helt balansert fremstilling, selv om Torp har fått anledning til å gi et tilsvar. Mange kristne ledere har opplevd at deres barn har gått bort fra troen. Noen vil mene at det i seg selv diskvalifiserer en pastor. Jeg tenker ikke slik. Også pastorbarn må ha anledning til å velge sin egen tro. Men historien til Anders Torp er meget spesiell, også fordi sønnen i dag har brutt all kontakt med sin far. Det svekker selvsagt tilliten til Torp.
Enda mer alvorlig blir dette siden Torp i dag innrømmer at den teologien han sørget for at sønnen ble møtt med var usunn. Til en viss grad er det bra at Torp tar selvkritikk. Problemet er bare at det er grenser for hvor mange ganger et menneske kan beklage sterkt sine feilvurderinger – og likevel beholde tillit. Torp profeterte blodbad under OL i Athen, noe han senere beklaget. I dagens artikler beklager han både kontakt med det danske «Faderhuset» og med «åndeutdrivere» fra Zambia. Det er da grunn til å spørre om Torp har vist tilstrekkelig åndelig skjønn. Jeg synes ikke det. I tillegg synes jeg av mye av stoffet som finnes på nettsidene til Oslokirken og bloggen til Jan-Aage Torp viser at Torp fortsatt markedsfører en ytterliggående karismatikk. Det er svært problematisk.
Et siste moment er at Jan-Aage Torp er gift på nytt. Dette er et vanskelig punkt å kommentere – for det angår privatlivet til Torp. Samtidig mener jeg det er urimelig å tenke at alle temaer som handler om sivilstand skal stemples som irrelevante. Paulus vektlegger tross alt slike spørsmål i 1 Timoteus brev.
Det er antagelig godt kjent at min grunnholdning er at gjengifte er galt. Dette begrunner jeg med Matt 19,3-10 og en del andre bibelvers. Samtidig synes jeg spørsmålet er vanskelig. Mange konservative kristne mener gjengifte i enkelte situasjoner kan være rett. Det respekterer jeg. Derimot mener jeg bestemt at kristne ledere bør avstå fra gjengifte – blant annet fordi Paulus skriver at en leder skal være «en kvinnes mann».
Til slutt i teksten fra 1. Timoteusbrev 3 skriver Paulus at en tilsynsmann «ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor». Det må selvsagt ikke tolkes slik at en kristen leder må være populær og elsket. Tvert i mot står det mye i Bibelen om at den som forkynner Guds ord sant og rett, må være forberedt på både motstand, forfølgelse og baksnakkelse. Samtidig mener Paulus altså at det har betydning hvordan kristne ledere oppfattes av mennesker utenfor menigheten. Også på dette punktet mener jeg Torp kommer til kort. Han gir ikke et godt vitnesbyrd ved å gifte seg ganske raskt etter skilsmissen med en kvinne som er mer enn tyve år yngre enn seg selv.
Dette er et vanskelig tema. Jeg synes det er vanskelig å være balansert, presis og respektfull (overfor Jan-Aage Torp, som utvilsomt er i en svært vanskelig situasjon og fortjener omsorg og forbønn). Men her var en kort begrunnelse for at jeg tross alt mener pastor Torp bør slutte som pastor. (sitat slutt). http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html
Jeg traff ute i dag Pastor Jan Åge Torp for å bli overhøvlet av ham, men det lever jeg godt med. Han mente bl. a at jeg var ukjærlig og stygg da jeg kunne tale slik om ham og om Evangelist Emanuel Minos.
Emanuel Minos en døråpner for demoner
Når Emanuel Minos gjentatte ganger mot bedre vitende vilje åpner opp for slike ulver i fåreklær som Jan Åge Torp, Jan Hanvold og andre gjengiftede forkynnere, da er han en døråpner for demoner. Demonene kommer ikke selv frem, men de har sine håndlangere, de som lever i opprør til Guds ord og Guds vilje.
Kong Ussia
Ussia var 16 år da han ble konge - og han var konge i 52 år. Her møter vi en gudfryktig mann, som søkte Gud og gjorde det som var rett i Herrens øyne. Han var oppvokst i et "kristent hjem" og tok godt vare på sin barnetro og arven fra hjemmet. Folket elsket Ussia, fordi ingen hadde gjort så mye godt for Israel siden Kong Salomo.
Kong Ussia hadde altså en svært god start på sitt løp. Han hadde en god "inngang". Men hvordan var utgangen på hans ferd? Det var jo utgangen vi skulle akte på. Joda, da Ussia var på sitt mektigste, skjer det noe.
Hvorfor falt Ussia?
1) Ussia begynte å opphøye seg selv. Han glemte at sann fremgang har mer å gjøre med hvem vi er enn hva vi gjør. Han glemte at det var Gud som hadde hjulpet ham til den makt og ære som han nå hadde oppnådd.
2) Han hadde ikke tatt seg tid til å bygge karakter i sitt liv. Hans karakter sto på ingen måte i forhold til det han hadde fått utrettet. Det er viktig å bygge en sterk karakter i Gud før man trår ut i en tjeneste for Gud. Hvis ikke så vil det før eller senere komme en karakterbrist som blir synlig for alle...
3) Stolthet kom inn i hans liv. Stolthet kommer alltid før et fall. Ussia kunne ikke tåle suksess. Men hva er stolthet?
- Stolthet er "mor til all synd" (Lester Sumrall)
- Stolthet er en åndelig kreft. Den spiser opp mulighetene til at kjærligheten og åndens frukt kan flyte.
- Stolthet er egoistisk. Det har alltid egoet i sentrum. ("Jeg har rett...")
- Stolthet er arroganse. Det er å opphøye seg selv. En forventer privilegier, en ønsker å bli lagt merke til og bli populær.
- Stolthet er sinne. En tåler ikke tilrettevisning, men reagerer med sinne.
I vers 19 ser vi at Ussia reagerer med sinne - typisk stolthet...
Vi trenger alle at noen korrigerer oss/formaner oss. Spør deg selv: Hvordan mottar jeg formaning og korrigering fra andre mennesker? Måten du tar imot korrigering på, vil avgjøre hvordan du ender ditt løp!
Ussia ble spedalsk, og han forble spedalsk resten av livet. Han ble først kalt konge, men endte opp med å være kjent som spedalsk. Det var ingen lengre som talte om hva han gjorde i begynnelsen. Det som betyr noe er hvordan du fullfører løpet!
Denne mannen hadde besteget tronen i en alder av seksten, bestemt til å bli en av de største kongene i Juda. Han mottok råd fra profeten Sakarja. Han mottok syner fra Herren. Han var mektig velsignet av Gud.
Bibelen sier at Ussia søkte Herren - og Gud lot ham ha fremgang og bli sterk: "Gud hjalp ham ...." (2. Krøn 26:7). " .... Hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt." (vers 15).
Foruten Salomo hadde Ussia det beste omdømme av alle kongene i Juda. Han var salvet av Gud. Han innledet vekkelse i landet, rev ned avguder og vandret i henhold til Guds ord. Da denne modige kongen kjørte sin vogn gjennom gatene ble han vist ære og respekt. Han mottok gaver og hyllest fra hele verden.
Men, skriften sier: " .... da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, til sin egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret." (vers 16).
Stolthet overvant denne bestemmelsens mann. Han ønsket å bli prest i tillegg til konge! I ulydighet gikk Ussia inni templet og begynte å vifte med røkelse foran alteret. Han mottok en refselse for dette - og da han pekte en rasende finger som svar, begynte hånden hans umiddelbart å visne. Den ble plutselig spedalsk. Ussia måtte kastes ut av Guds tempel!
Å, hvilken skam! En av de største, rikeste kongene i Judas historie måtte nå isoleres. Han ble tatt med til et lite hus hvor han tilbragte resten av sine dager som en spedalsk: "Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus ...." (2. Krøn. 26:21).
Ussia døde i isolasjon - avskåret fra enhver velsignelse fra Gud!
Da denne engang så mektige mannen døde, skulle mengder ha samlet seg rundt ham. Hans bortgang skulle ha vært en ære til Guds navn. Istedet døde han som en nesten ukjent mann, med kroppen oppspist av spedalskhet. Ussia bommet på sin bestemmelse!
Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!
Guds ord er meget klart, alle som er gjengiftede som troende skal ikke være Pastorer eller Apostler som Jan Åge Torp, Jan Hanvold og mange med dem er. Hadde de satt seg på siste benk og vært som ham vi leser om i Lukas evangeliet skulle jeg tid stilt, da hadde det vært en sak mellom ham og Gud.
Lukas 18. 9 Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: 10 To menn gikk op til templet for å bede; den ene var en fariseer og den andre en tolder. 11 Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder. 12 Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt. 13 Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig! 14 Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.
Men her opphøyer en seg selv både til Apostler, Pastorer, TV-grundere og jeg vet ikke hva. Stolthet og hovmodighet er det. De gjør seg selv så uanselige og så uskyldige, bare de får kjødets og tankens vilje med inn i det nye livet, så gjør de hva som helst. Falsk ydmykhet kaller bibelen dette, ikke for noe annet.
Kong Ussia ble spedalsk
Kong Ussia ble spedalsk og disse personene er allerede spedalske og vil spre sin spedalskhet over alt der de kommer, derfor sier skriften at vi ikke engang skal spisse i sammen med disse.
1Kor 5:11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.
Vi skal på ingen måte ta del i deres onde gjerning, hvis vi det gjør blir vi medskyldig. At Emanuel Minos og mange andre støtter opp om spedalske mennesker som er åndelig talt ulver i fåreklær, det synes jeg er ille! Ja direkte kvalmende og ufyselig.
Hva er løsningen?
Løsningen er enkel. Distanser deg fra de som ikke lever som ordet sier. Og hold deg til dem som lever og lærer rett. Dette er og forblir løsningen. Alle trenger vi Guds nåde da vi alle kommer til kort, men det er allikevel kjøreregler i Guds ord og i det åndelige livet med Jesus og i menigheten som vi må og skal forholde oss til.
Gjengifte for forkynnere gjør dem utelukket til tjenesten som Pastor og lærer
Når vi leser Pastoral brevene som Paulus underviser om dette og andre steder kommer det klart frem at gjengiftede forkynnere som troende er uskikket til tjeneste. Akkurat som Kon Ussia var uskikket til å utføre tjenesten som Levittene skulle gjøre, er alle som velger å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd. Dette er ikke hva jeg eller du mener, men åndelige sannheter og dette er også en åndelig lov. Tillater vi gjengiftede forkynnere, så kan vi bare sette døra på vidt gap for Satan. Har vi gitt han lillefingeren så tar han også hele hånden, vær du sikker!
Esra fik alle gjengiftede til å skille seg – det er løsningen i dag også
Esra 10. 10 Da stod presten Esras op og sa til dem: I har båret eder troløst at og tatt fremmede kvinner til hustruer, og dermed har I øket Israels skyld. 11 Så bekjenn det nu for Herren, eders fedres Gud, og gjør hans vilje! Skill eder fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinner! 12 Da svarte hele folket og sa med høi røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige å gjøre. 13 Men folket er tallrikt, og det er nu regntid, så vi ikke er i stand til å stå her ute, og dette er et arbeid som ikke kan utføres på en dag eller to; for det er mange av oss som har syndet i denne sak. 14 La derfor våre høvdinger stå frem for hele folket, og la alle dem i våre byer som har tatt fremmede kvinner til hustruer, møte til fastsatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vendt vår Guds brennende vrede bort fra oss, og denne sak er avgjort. 15 Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte sig imot dette, og Mesullam og levitten Sabbetai støttet dem. 16 De hjemkomne gjorde da som sagt var, og valgte presten Esras og nogen menn som var overhoder for sine familier, og som alle var nevnt ved navn, og de trådte sammen på den første dag i den tiende måned for å granske saken, 17 og de blev ferdig med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, til den første dag i den første måned. 18 Blandt prestenes sønner fant de nogen som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer; det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma'aseja og Elieser og Jarib og Gedalja; 19 de gav sin hånd på at de vilde skille sig fra sine hustruer og ofre en vær av hjorden som skyldoffer for den skyld de hadde pådradd sig.
Legg merke til ordlyden i v. 19: «for den skyld de hadde pådradd sig».
Den skyld de hadde pådradd seg, det er akkurat det Pastor Jan Åge Torp. Pastor Jan Hanvold og alle andre som er skilt som en troende og som da etterpå som en troende gifter deg. De pådrar seg selv skyld og alle andre som kommer i deres nærhet og som står med dem på en eller annen måte. De påfør seg selv også skyld og blir delaktig med dem i deres onde gjerning, som det er etter hva Guds ord lærer. Å gifte seg etter et samlivsbrudd, det er utelukker hvis en ønsker og vil være en Apostel, Profet eller i sannhet en betrodd Herrens tjener eller tjenerinne.
Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!
2. Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.
1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Efes. 5. 28 Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv.
Relaterte linker:  

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...