søndag 4. august 2019

Nr. 439: La oss som Jesus-troende be konkret at «Pastor» Jan Aage Torp som er en parasitt på Kristi legeme, må bli siktet og stilt til ansvar for alle sine ugjerninger!


Nr. 439:
La oss som Jesus-troende be konkret at «Pastor» Jan Aage Torp som er en parasitt på Kristi legeme, må bli siktet og stilt til ansvar for alle sine ugjerninger!

Jeg er overbevist om at hvis politiet ønsker og vil, og de gjør jobben sin.
Så kan de sikte Pastor Jan Aage Torp for minst 3 straffbare forhold.
Det er sikkert flere, men her er minst 3.
Bilde av en unge som blir utsatt for press, fysisk og psykisk press er egentlig like ille.
Det hjelper ikke å «skryte» av ikke å ha slått ungene sine som Torp gjør, når de er blitt utsatt for et umenneskelig press ellers psykisk, og med en feilaktig og falsk kristendom. Det er åpenbart straffbart å la unger bli utsatt for et slikt utilbørlig press, det er jeg overbevist om.
1.)       Jan Aage Torp flådde en person som han i ettertid omtaler som syk, han presset han med et såkalt «troesløfte» til å selge boligen sin. Dette er åpenbart straffbart da det er brudd på Norsk lov, § 330. Utpressing, samt andre paragrafer som politiet vet å bruke.

2.)       Slik som Pastor Jan Aage Torp har behandlet sine egne barn er åpenbart straffbart. Det er § 282. Mishandling i nære relasjoner og sikker andre straffbare forhold?

3.)       Slik som narreapostel Jan Aage Torp har holdt på med meg, er åpenbart straffbart.

Straffelovens bestemmelse om «oppdiktet straffbar handling»
Straffeloven § 225 bokstav b) gjør det straffbart å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Straffeloven § 225 er plassert i lovens kapittel 22 om uriktig forklaring og anklage, og lyder:

§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som
 a)       for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
 b)       foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.
Slike handlinger er straffbare blant annet fordi de kan føre til unødvendige etterforskningsstiltak, eller som uttalt i forarbeidene til bestemmelsen «at politiet belastes unødig og spiller sine ressurser». [1] 
Straffeloven § 225 er en videreføring av en bestemmelse i den gamle straffeloven, nemlig straffeloven 1902 § 171 nr. 1. Av rettspraksis ser man at et stort antall overtredelser av bestemmelsene gjelder forsikringsbedrageri. Men noen mer spesielle saker finnes også, for eksempel LG-2015-028914:
I denne saken ble tiltalte (A) frifunnet for å ha tent på sin egen bil. Sakens bakgrunn var en årelang meget betent nabokonflikt om grenser. A startet en nettside der han fremmet sitt syn i grensesaken. En ettermiddag fant As samboer en lapp i postkassen med advarsel om å stenge nettsiden. Senere samme dag ble As bil påtent, og det oppstod en kraftig brann som gjorde at bilen ble totalskadd. A anmeldte saken, samt meldte skadene til sitt forsikringsselskap. I tingretten ble A funnet skyldig i å ha tent på bilen samt for forsikringsbedrageri og ble idømt fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager betinget. A anket. I lagmannsretten ble han frifunnet. Lagmannsretten fant det ikke bevist at det var A som hadde tent på bilen. 
En rekke straffebestemmelser er beslektet med straffeloven § 225. I tillegg til de øvrige bestemmelsene i straffeloven kapittel 22 om uriktig forklaring og anklage, kan man nevne straffeloven § 181 om ordensforstyrrelse og § 187 om falsk alarm.  

Se for mer her:

1.     ) Se for mer her:
Sluttkommentar:

Tenk, en person som «Hyrde» og «tilsynsmannen» Jan Aage Torp forledet denne unge serberen til å gi fra seg alle midler han hadde. Eneste han hadde gjort, var å skrive opp om et troesløfte at han ville gi fra seg leiligheten.
Jan Aage Torp er åpenbart ikke nøye med noe annet enn å «male» sin egen kake!

Se her for hva Kristin B. Bruun skriver om Jan Aage Torp:

Abort-pastor og barnevernshater Jan-Aage Torp med tre barn som offentlig har tatt avstand fra hans rolle som far, omskriver virkeligheten på - i egne øyne - søteste vis. Det er som en skrekkfilm:
"Som far av seks livsglade barn har vi alltid eksemplifisert en åpen, gjennomsiktig livsstil, og det har alltid yret av aktiv samfunnsdeltagelse fra fotball og judo til politikk og skole. Vi passet ikke inn i skrekkbildene som tegnes i vår tid av «parallellsamfunn»✌️😀❤️"
Det er nettopp hva hans egne barn har gått ut og avslørt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...