søndag 28. juli 2019

Nr. 433: Her er bekreftelse på anmeldelse av bl.a. Pastor Jan Aage Torp.

Nr. 433:
Her er bekreftelse på anmeldelse av bl.a. Pastor Jan Aage Torp.
Det er nå politiadvokat Bente Elisabeth Gerner i Oslo politidistrikt som skal se på saken der jeg håper og ønsker de skal se på de forholdene der Pastor Jan Aage Torp anmeldte meg på uriktig måte.
Det var min forkynnelse imot gjengifte som Jan Aage Torp hatet. Men så løy han til politiet og fordreide hele saken til å gjelde totalt andre ting enn det som saken faktisk gjelder.
Det er da falske anklager som Jan Aage Torp har kommet frem med og klart å lure både Oslo politiet og domstolene med.

Her er politiadvokat Bente Elisabeth Gerner i Oslo politidistrikt som dere må be om må få nesten «hjertes og sinnets» opplyste øyne slik at hun får se klart at Torp har kommet med en uriktig politianmeldelse av meg og klart å manipulere Oslo Tingrett med udokumenterte påstander.§ 221. Uriktig forklaring


Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til
a)        retten,
b)        notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c)        offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d)        offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e)        EFTA-domstolen, eller
f)         Den internasjonale straffedomstolen.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse mot en mistenkt som forklarer seg uriktig om det forhold mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til å forklare seg.
0         Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 222. Uriktig anklage

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd skaper et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådrar noen en siktelse eller domfellelse.
0         Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 223. Grov uriktig anklage

Grov uriktig anklage straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om anklagen er grov skal det legges vekt på
a)        hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått,
b)        anklagens art og innhold, og
c)        de øvrige omstendighetene ved overtredelsen.
0         Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 224. Vilkårlig anklage

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet anklager noen for en straffbar handling uten at det er rimelig grunn til mistanke.
0         Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a)        for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b)        foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Her er bekreftelsen på anmeldes av Torodd Fuglesteg, Arnt Arnesen og Jan Aage Torp, som fremstår som en trio eller treenighet.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...