fredag 12. juli 2019

Nr. 415: Brynjar Melings ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett!

Nr. 415:
Brynjar Melings ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett!


Sto i dag rett ved siden av Erna og Siv på Radisson Blue Sas hotellet i Nydalen her i Oslo.

Tenkte jeg skulle si til dem at jeg er fritt vilt for det kriminelle politiet på Manglerud her i Oslo, gjennom deres representanter som de tillater å gjøre hva som helst imot meg og min familie.

Men jeg tenkte, bedre å gå til Herren med dette enn Statsministeren og
vise-Statsministeren enn å konfrontere dem med dette. Ja, det er bedre å gå til Gud med alt, enn mennesker.

Salme 118. 1. Takk Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
         
     2 Israel skal si:
          Evig varer hans miskunn.
         
     3 Arons hus skal si:
          Evig varer hans miskunn.
         
     4 De som frykter Herren, skal si:
          Evig varer hans miskunn.
         
     5 Jeg var i trengsel og ropte til Herren,
          han svarte og førte meg ut i åpent land.
         
     6 Herren er med meg, jeg frykter ikke.
          Hva kan mennesker gjøre meg?
         
     7 Herren er med meg, han hjelper meg,
          jeg kan se på dem som hater meg.
         
     8 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren
          enn å stole på mennesker.
         
     9 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren
          enn å stole på fyrster.
         
    10 Alle folkeslag omringet meg,
          i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
         
    11 De var omkring meg på alle kanter,
          i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
         
    12 De var omkring meg som bier.
          De sluknet som ild i tornekratt,
          i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
         
    13 De presset meg hardt, jeg holdt på å falle,
          men Herren hjalp meg.
         
    14 Herren er min styrke og min sang,
          han er blitt min frelse.
         
    15 Hør, det er jubel og seiersrop
          i de rettferdiges telt!
           Herrens høyre hånd gjør storverk,
         
    16 Herrens høyre hånd løfter opp.
           Herrens høyre hånd gjør storverk.
         
    17 Jeg skal ikke dø, men leve
          og fortelle om Herrens gjerninger.
         
    18 Hardt har Herren tuktet meg,
          men han overga meg ikke til døden.
         
    19 Lukk rettferds porter opp for meg,
          jeg vil gå inn og prise Herren!
         
    20 Dette er Herrens port,
          her går de rettferdige inn.
         
    21 Jeg priser deg fordi du svarte meg,
          du ble min frelse.
         
    22 Steinen som bygningsmennene vraket,
          er blitt hjørnestein.
         
    23 Dette er Herrens eget verk,
          underfullt er det i våre øyne.
         
    24 Dette er dagen som Herren har gjort;
          la oss juble og glede oss på den!
         
    25 Herre, frels!
           Herre, la det lykkes!
          
    26 Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
          Vi velsigner dere fra Herrens hus.
         
    27 Herren er Gud, han lyser for oss.
          Bind festofferet til alterhornene med tau!
         
    28 Du er min Gud, jeg takker deg,
          min Gud, jeg opphøyer deg.
         
    29 Takk Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
 
Foto: Jan Kåre Christensen
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  Borgarting Lagmannsrett
Støtteskrift til ANKE OVER  oslo tingrettes dom­ i sak  nr ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­15-073540MED-OTIR/02­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Jan Kåre Christensen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ mot Den offentlige påtalemyndighet.
* *
Innledning
Det vises til Oslo tingretts dom i saksnummer 15-073540MED-OTIR/02 datert 25.01.16 med slik domsslutning: 
1. Jan Kåre Christensen, f. 03.08.1964 dømmes for overtredelse av straffelovens av 1902 §3-90 a til en bud på 12000 - tolv tusen - kroner kommer å sitte i fengsel i 20 - tyve - dager. 
2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisningskravet.
3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3,000 - tre tusen - kroner. 
Dommen blir forkynt ved fremmet forkynning i Oslo tingrett fredag den 29.01.16 kl. 09.30. Dommen ble påanket ved forkynnelsen. Støtteskrift varslet innen ankefristens utløp. Anken er således rettidig.
Ankegjenstand.
Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisanvendelsen  under skyldspørsmålet.
Sakens faktiske side
De faktiske forhold er i det store og hele ikke bestridt, dog slik at Christensen påpeker at han ikke har gjentatt begrepene i et slikt omfang som anført av fornærmede. Det fremkommer i hans forklaring for tingretten at det er motsvar fra fornærmede til Torp, og personer som taler Torps sak at ting er blitt gjentatt og generert.
Det bestrides ikke at Christensen kommer med de uttalelsene som er gjengitt i tiltalen. Det bestrides heller ikke at dette har pågått over tid. Detaljene i perioden og omfanget er uten betydning for det rettslige.   Tingretten har ukritisk lagt Torps forklaring på dette punkt til grunn og lagt avgjørende vekt på dette i sin skyldvurdering. Det  riktige i følge Christensen er at han har nevnt de aktuelle forholdene betydelig  færre ganger, og i det alt vesentligste så har dette kommet som tilsvar på artikler som rammer Christensen.

Generelt om utsagnene
Det påpekes at uttrykkene som er brukt er normative og basert på Christensens oppfatning av gjengitte. Det presiseres at uttrykkene lever i ord, «horkarl» og «horkvinne» er uttrykk som er brukt i Bibel-oversettelser, slik det ble gjennomgått for tingretten med konkrete bibelhenvisninger. 
Det påpekes at uttrykket «spedalsk» også er et bibelsk uttrykk som skal betegne det å være uren og således skal støtes ut av samfunnet.
Bakgrunnen for konflikten
Det påpekes også som et element at bakgrunnen for at Christensen "gikk til 'angrep' " på Torp, er et forhold som Torp i retten erkjente, hvor en ung person, som Christensen oppfatter som «et lett bytte» skal ha gitt Torp alt han eide og hadde i form av å selge sitt hus, og ved dette gjengi en pengegave bestående av nærmere 1,5 millioner kroner. Dette var midler som Torp tok imot og brukte i sin kristne, evangeliske virksomhet. 
Christensen er klar på at han ikke finner Torps levesett i tråd med sin tolkning av Bibelen. Han mener da at Torp lever etter en form for dobbeltmoral, hvor liv og lære ikke samsvarer. 
Mangler ved tingrettens dom
Det kan i anledning foregående avsnitt nevnes at en mangel ved tingrettens dom, er at retten heller ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på at Torp er en offentlig person, og således må ha en høyere tålegrense for hva han skal akseptere av angrep på hans aktivitet. 
Videre har heller ikke retten lagt tilstrekkelig vekt på at Torp erkjente i retten at han har kalt Christensen for «Anders Behring Breivik sympatisør» ved et par anledninger, og har kalt ham demon, lysleder, ryktespreder, mv. Ut i fra prinsippet om provokasjon retorsjon er dette i seg selv omstendigheter som skulle tilsi frifinnelse. Fornærmedes bidrag til debatten har ikke på noen måte bidratt til å dempe konfliktnivået i debatten, slik at det uansett er det uttalelser som bidrar til høyne hva Torp må tåle av angrep. 
Rettsanvendelsesanken.
Det anføres dog som den sentrale anførselen – og det  prinsipielle ved anken - knytter seg til anvendelsen av straffeloven av 1902 § 390 a. Det anføres at å anvende denne på blogginnlegg, uavhengig hvor omfattende en bloggvirksomhet er – i realiteten innebærer at bestemmelsen gjøres til gjenstand for en utvidende tolkning.  
Det er sikker rett at man på ytringsfrihetens område heller må tolke en straffebestemmelse innskrenkende, dersom bestemmelsen kommer i konflikt med konvensjonsforpliktelsene. I dette tilfellet  kommer strl. § 390 a  i konflikt med ytringsfriheten. I tillegg til å være beskyttet av grunnloven, nærmere bestem i Grl. § 100, så er den  konvensjonsfestet i EMK Art. 10 og SP art 18 og 19.
Tingretten tar i sin avgjørelse et riktig utgangspunkt ved å slå fast at bestemmelsen rammer den som "ved skremmende eller plagsomme opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred ".
Tingretten bruker forarbeidene feil. Ot.prp.nr. 41 (1954-55) s. 20-55 er i seg selv et rettslig argument som taler for frifinnelse med en domfellelse. Det vises til anførslene nevnt tidligere, sammenholdt med at forarbeidene sier "avgjørelsen må foretas konkret og omstendigheter som tid, sted og fornærmedes individuelle forhold vil få betydning for bedømmelsen". Videre fremkommer det i forarbeidene at "inn under uttrykket 'plagsomme opptreden' går for eksempel sjikanøse telefonoppringninger.
Det er et sentralt element i så vel forarbeider som i relevant rettspraksis, at det  pekes på aktiviteter som retter seg direkte mot en person; altså at man ringer, sender meldinger, eller oppsøker personer eller dens nærområde. Dette har ikke Jan Kåre Christensen gjort.
Som det fremkommer av Rt. 2014 s. 669 avsnitt 17-18 er det «sinnets integritet» som vernes av bestemmelsen og «kun alvorlige krenkelser som rammes». Retten drøfter på side 5-6 forsvarers anførsler om at blogginnlegg ikke rammes fordi det ikke er rettet direkte mot Torp. Retten kommer likevel til på s. 6 at det at innleggene er publisert på internettet og  kommer til at dette ikke utelukker  anvendelsen av § 390 a.  Dette er en formulering som man i seg selv kan stille spørsmål om ikke innebærer en utvidende tolkning av ordlyden i strl. § 390 a) og således allerede på dette pkt. krenker klarhetsprinsippet i EMK art 7 og legalitetsprinsippet i grl. § 96.
Vanskeligere blir det når tingretten finner støtte for sitt syn i underrettspraksis. Verken Oslo tingrettsavgjørelse i 2013-111-859, RG 208-1499, eller  THEDM 2004-3964 kan tas til inntekt for å anvende strl. § 390 a på blogginnlegg. Det er i begge disse avgjørelser, snakk  om handlinger som nettopp retter seg mer direkte mot personer.  
Når retten i tillegg  fremhever at blogginnleggene er åpne tilgjengelige for enhver og indekseres slik at de får treff på Torps man på søkemotorer som Google, viser det jo nettopp at man er utenfor privatsfæren.  Det er ikke slik at man kan innfortolke at den som da «rammes» kan anse å ha  mottatt  meldingen når den  er kommet til hans kunnskap - siden  siktedes  aktivitet har  et slikt omfang og intensitet som  i Torp og Christensens tilfelle.
Her foretar retten ikke bare en utvidende tolkning av straffebestemmelsen men de «strekker» også faktum, noe som kan være et like strengt brudd på legalitetsprinsippet. Retten  bruker   RG 2008 s. 1499 som grunnlag for  sitt standpunkt,  uten å drøfte eller på noen måte anføre hvorfor denne er relevant. Herifra påpekes at i  RG 2008 s. 1499 hadde domfelte hengt opp hundre plakater i fornærmedes nærmiljø, der fornærmede var navngitt og gitt opplysninger om at han var straffedømt. Faktum i den saken er altså – i motsetning til vår sak -  at den domfelte har oppsøkt fornærmedes nærmiljø og hengt ham ut i offentlige oppslag. Dette er noe annet enn å legge dette åpent i en blogg.
Her  kan det nevnes at retten har sett bort i fra det faktum at Torps egne aktiviteter har bidratt til å spre informasjonen.  Det kan i den anledning vises til at den første som omtalte Oslo tingretts dom mot Christensen, var Torp i sin blogg. Det viser at det ikke er privatlivet  Torp er opptatt av å beskytte ved å anmelde Christensen, men han gjør dette som en del av deres «kamp». Det anføres her  at rettsvesenet skal være varsomme med å la seg bruke. Det er derfor isolert sett riktig når politiet har henlagt  Christensens anmeldelser mot Torp, men det er altså feil å opprettholde andre veien.
Retten bringer også inn forhold knyttet til Torps ektefelle. Som påpekt av forsvareren i tingretten ville muligens  Torps ektefelles privatliv hatt et større krav på  beskyttelse enn Torp selv. Torps ektefelle er ikke en offentlig person, det er Torp. Dette ligger dog utenfor forelegget.
Forholdet til ytringsfrihetens vern i Grl. § 100 og EMK art. 10, SP art 18 og 19 er heller ikke  riktig vurdert av Oslo tingrett. Tingretten  henviser til LB - 2015 - 24004 hvor det uttales at "det er riktignok på det rene at ytringer som isolert sett ikke er straffbare, kan rammes av straffeloven 390 a. Forutsetningen er at de forekommer i et antall og på tidspunkter som gjør det særlig plagsomt for mottakeren". 
Dette viser nok en gang at utgangspunktet er feil. Når Borgarting lagmannsretten i den saken påpeker antall og tidspunkter som å gjøre det "særlig plagsomt" viser det nok en gang at grunnforutsetningen er at henvendelsene må rette seg direkte mot en person. Henvisning til Rt. 2010 s. 845 i den aktuelle lagmannrettsdommen viser at det dreier seg om direkte kontakt.  I Rt. 2010 s. 845 står vi overfor et tilfelle hvor lederen av utlendingsnemnda fikk gjentatt SMSer med krenkende og truende innhold. 
Nærmere om  det rettslige

Det følger av strl. § 1, 2.ledd, at straffelovgivningen gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig. Christensen  har derfor beskyttelse av så vel EMK art 10 som  SP art 18 og 19.
Hans uttalelser er også beskyttet av Grunnlovens § 100. Det følger allerede av Kløftadommen  Rt. 1976 s.1. at Grunnlovens bestemmelser som regulerer den enkeltes personlige frihet må ha en gjennomslagskraft som er betydelig.
Det anføres at tingrettens tolkning av utsagnene, medfører at domsresultatet kommer i strid med legalitetsprinsippet, klarhetsprinsippet og at domsresultatet krenker Jan Kåre Christensens religions- og ytringsfrihet.
Menneskerettighetsdomstolen har i flere avgjørelser fremhevet at ytringsfrihet er et av de helt fundamentale elementer i grunnlaget for et demokratisk samfunn. Det er fremhevet at denne frihet ikke bare omfatter rett til å fremsette utsagn som blir positivt mottatt eller som anses ufarlige, eventuelt ubetydelige, men også utsagn som virker støtende, sjokkerende eller som foruroliger.
I Oslo tingretts avgjørelse er ikke de strenge krav til begrunnelse for begrensning i ytringsfriheten oppfylt.  Selv om det bare er et bøteforhold,  er det ikke forholdsmessighet mellom inngrepet og formålet med dette.
Etter EMD-praksis må unntak fra ytringsfriheten undergis en restriktiv fortolkning, jf. at det må være ”nødvendig”. Et sentralt element ved nødvendighetsvurderingen er om det foreligger et påtrengende samfunnsmessig behov for inngrepet - "pressing social need". Det vises til de såkalte "Spycatcher"-dommene, Serie A Nr 216, dommens punkt 60, og 217, dommens punkt 50.
I Christensens  sak må dette vurderes opp i mot at alle de pådømte uttalelser  er hans syn  på teologiske spørsmål, eller provokasjoner fremsatt mot enten ham eller hans tro.
Når Høyesteretts flertall i Kjuusdommen Rt. 1997 s 1821, finner at utsagnene ikke er beskyttet av ytringsfriheten, er dette bl.a. basert på  følgende:
”Jeg kan ikke se at det av retten til å danne et politisk parti kan utledes at grupperinger som gjør dette, og ikler sine standpunkter formen av et partiprogram, skal stå fritt til å agitere for ethvert syn, uansett hvilke inngrep det måtte innebære  over andre mennesker.”
For Christensen -  som tufter sin rett til å komme med utsagnene, beskyttet av så vel religionsfriheten som ytringsfriheten, blir dette annerledes.  Han forfekter et syn som  - om det er sjeldent nå - har stått i flere århundrer, og som ikke er uttrykk for at ”han ikler sine standpunkter formen av en religion”.
Det anføres også at uttalelsene er kommet som ledd i en offentlig debatt. En debatt som den som uttalelsene rammer også har deltatt i, og gjengjeldt.  En slik debatt er beskyttet av ytringsfriheten etter Grunnloven §100 som veier meget tungt. Å tillate ytringene fra en part og frata den som rammes av ytringene, retten til å ta til motmæle vil i seg selv  stride mot ytringsfriheten
Skal strl § 390 a anvendes i denne saken, vil det bare kunne skje ved en utvidende tolking, av loven – noe som er utelukket, jf. legalitetsprinsippet  i Grunnloven § 96.
Det kommer klart frem i rettspraksis at tolkingen ikke bare må ta utgangspunkt i hvordan den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnene, jf. plenumskjennelsen i Rt-1997-1821 (Kjuus). Men man
”må også se utsagnene i lys av den sammenhengen de er fremkommet i.
Det vises her til at utsagnene er normative, fremkommet i et bloggordskifte mellom personer som deler tro, og med referanser til ytrerens oppfatning av et felles  trosgrunnlag.
Om tolkning av utsagnene sier Eggen Lov og Rett 1998 s 263:
”For ytreren blir rettsanvendelsen like lite forutberegnelig enten man ”lemper” på straffbarhetsvilkårene eller om man tolker ytringene fritt slik at de passer overens med disse vilkårene. En av hovedhensynene bak legalitetsprinsippet i norsk rett, og i allfall lovskravet EMK, er å sikre forutberegnelighet i rettsanvendelsen.
Han fortsetter senere på samme side:
”Når legalitetsprinsippet setter skranker for hvor langt i kontekstuell tolkning av straffeloven det akseptabelt å gå, ville det være inkonsekvent om domstolene skulle stå helt fritt i kontekstuell tolkning av ytringer”
Hensynet til både legalitetsprinsippet og ytringsfriheten tilsier at det er klare begrensninger i hvor langt man kan gå i å innfortolke et meningsinnhold og omstendigheter i utsagnene som ikke er direkte uttalt eller vedkjent.
Rettssikkerhetshensyn, særlig hensynet til forutberegnelighet, er fremhevet i   Rt.  2002 s. 1618. hensynet til ytringsfriheten innebærer
”at ingen bør kunne risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt og heller ikke med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen”
Det vises her også til Eggen, Lov og rett 1998 s 264 hvor det fremkommer et annet hensyn:
”En fri tolkning innebærer foruten mindre forutberegnelig rettsanvendelse også større mulighet for sensur fra domstolens side av ytringer de misliker, kanskje av andre grunner enn de som ligger bak straffebudet”
Tolket som religiøse ytringer og utlegninger om Bibelens syn på gjengifte,  kan ikke ytringene dømmes. Når tingretten ser bort i fra det tolkningsalternativet, så ”skyver” man uttalelsen utenfor kjerneområdet i Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet.
Rt 2002  s. 1618 Bootboysdommen er således relevant.  ”Bootboys” var en nynazistisk kamporganisasjon, som en lørdag formiddag på torget i Askim fremførte en appell med støtte til Hitler i anledning av Rudolf Hess’ 100-års dag.
”Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.” Appellen ble avsluttet med   ”Sieg Heil- og Hitler-hilsener.”
Bootboys’ leder Terje Sjølie ble frifunnet. Uttalelsene ble funnet å være utledet av et politisk program mer enn å være konkrete trusler.  Flere av de fremmøtte var ikledd finlandshetter, og demonstrasjonen var av en militaristisk  kampfascistisk art. Uttalelsene falt foran innvandrere som gjorde sine ærend i Askim.  Christensens  uttalelser er kommer som tilsvar på handlinger som  han mener er i dtrid med Guds ord. Uttalelsene faller i Blogg hvor de fleste uttalelsene er svar på tiltale fra  personer som Christensen oppfatter som talerør for Torp. . Sjølis uttalelser falt uprovosert overfor uskyldige mennesker.
Klarhetskravet
Enten man utvider ordlyden i loven, eller meningsinnholdet i utsagnet, kommer man i strid med klarhetskravet og legalitetsprinsippet.  Høyesterett har den 02.08.2012 avsagt en kjennelse, hvor klarhetsprinsippet blir drøftet:
Klarhetskravet har kommet til utrykk i flere avgjørelser i Høyesterett, herunder i avgjørelsen i Rt-2011-469, hvor spørsmålet var om bestemmelsen i straffeloven § 219 også gjaldt i forhold til tidligere samboere, selv om lovteksten bare omhandlet tidligere ektefeller. I avsnitt 9 heter det:
'En slik utvidelse av straffansvaret, sammenlignet med det som følger av ordlyden i § 219, må ha hjemmel i lov.
Jeg viser til Grunnloven § 96 og til EMK artikkel 7, jf. Rt-2009-780 avsnitt 21. Straffverdighet, eller andre reelle grunner som kan tale for å sidestille tidligere samboere med tidligere ektefeller, er ikke tilstrekkelig.'
Så kommer noe som er sentralt i Christensen-saken som ikke er tilstrekkelig vektlagt av tingretten
Lagmannsretten vil for sin del bemerke at kravet til klar lovhjemmel for straffansvar ikke minst vil være av betydning i saker hvor straffebudet innebærer en begrensing av ytringsfriheten
Under avsnitt 18 kommer Høyesterett med sitt syn.
Som lagmannsretten påpeker, må utgangspunktet ved vurderingen være det krav til klar hjemmel som gjelder i straffesaker, jf. Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. Det vises til Rt-2011-469 avsnitt 9, som er sitert i lagmannsrettens kjennelse.
Dette er utdypet i Rt-2012-313 avsnitt 29, der det heter:
«Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven. Jeg viser til lovskravet i Grunnloven § 96 og i EMK artikkel 7, slik dette er forstått blant annet i Rt-2011-469. Av særlig interesse er avsnitt 9 og 12 i dommen, hvor det fremheves at straffbarheten må følge av loven, og at manglende støtte i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet er klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme det.»
Subsidiært – innskrenkende tolkning av bestemmelsene
Det anføres subsidiært at dersom lagmannsretten skulle komme til at utsagnene krenker privatlivets fred, etter en alminnelig tolkning av lovbestemmelsene i strl. § 390 a, og at tingretten ikke har utvidet tolkningen av utsagnene på en måte som kommer i strid med EMK art 7 og Grl. § 96, så følger det av strl. § 1, 2. ledd, at hensynet til Christensens rettigheter - og våre forpliktelser - etter EMK og SP om ivaretakelse av den enkeltes religions- og ytringsfrihet, innebære at strl. § 390 a) i tilfeller hvor religions- og ytringsfriheten krenkes, må tolkes innskrenkende.
Det legges etter dette ned slik
P å s t a n d:
Jan Kåre Christensen frifinnes
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf

http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...