torsdag 28. februar 2019

Nr. 411: Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah!


Nr. 411:
Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah!

«Pastor» Jan Aage Torp gikk til frontalangrep på meg og den Himmelske blogg høsten 2014. Med ondt øye, hat i sikte og for å ramme meg og min familie hardest mulig. Men full støtte av politiet på Manglerud her i Oslo, nettstedet Søkelys med alle som skrev og boltret der og noen andre som indirekte var med som avisen Norge i dag!

Jeg ble stående stort sett alene, da jeg skjønte fort at alle som talte til min fordel ble angrepet på verst tenkelig måte. Jeg ønsker ingen skulle bli blandet inn og dratt inn for å bli svertet på nettet og ellers av den bermen som var på narreapostel Jan Aage Torp sin side, og de var en få. Så var det noen grapser i ord, språkbruk, eller for å si mangel på dannet språk og tale på nettet.

Faktumet er at det er ingen troende – sanne troende – som har støttet Torp. Hvorfor? Det tror jeg av flere grunner, ikke minst hva Guds ord sier at vi som troende skal ikke anmelde hverandre og dra hverandre for retten. Selv om vi er uenig med noen, så skal vi ikke kjøre rettsak imot noen for at de ytrer seg på en slik måte som vi ikke er enig i eller går god for.

Vebjørn Selbekk har f.eks. til Jan Aage Torps store ergrelsese hvert klokkeklar i sin støtte for meg. Her er fra Jan Aage Torps Facebook side der Torp er harnisk og full av hat imot Herren, Vebjørn Selbekk, meg og den Himmelske blogg.

Målet for Jan Aage Torp da han lurte politiet og senere myndighetene som lot seg fort også lure da det kristendomshatet som slo ut i full blomst.

1.)  Jan Aage Torp krevde penger av meg. 50.000, - kr.

2.)  Jan Aage Torp ville ha meg fengslet. 2 år var ønsket.

3.)  Jan Aage Torp ville ha alt det jeg har skrevet og talt fjernet. Både om seg selv og andre.

4.)  Jan Aage Torp ville ha meg og den Himmelske blogg lagt ned og fjernet for godt. Dette var hans utalte mål.

Hva Har Jan Aage Torp oppnådd?

1.)  Det at han som en troende anmeldt meg, blir sett på som et «forræderi» mot den kristne tro. Da ingen sanne troende anmelder og lager saker imot hverandre.

2.)  Gjennom denne saken er Jan Aage Torp kjent for å være Pastoren som lever i hor med å være gjengiftet. Men som ikke vedkjenner seg det. Ingen andre enn Torp har spred budskapet at det er imot Guds ord å være gjengiftet som Pastor og forkynner.

3.)  Jan Aage Torp har egentlig ikke oppnådd en eneste ting! Jeg skriver og taler akkurat som før, som ikke noe har skjedd!

Skriften ord har gått i oppfyllelse.

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Legg merke til at dette ordet har gått i oppfyllelse til punkt og prikke. Ikke et ord av Jan Aage Torp ønsker har skjedd. Alt har gått imot ham og han er blitt «kjendis» for å bryte Guds ord.

Jan Aage Torp krevde dette.

1.)              Jan Aage Torp krevde penger av meg. 50.000, - kr.

Oppnådd: 0 kroner.

2.)              Jan Aage Torp ville ha meg fengslet. 2 år var ønsket.

Oppnådd: 0 dager.

3.)              Jan Aage Torp ville ha alt det jeg har skrevet og talt fjernet. Både om seg selv og andre.

Oppnådd: Fått sin «egen» blogg: http://justismord.janchristensen.net/

4.)              Jan Aage Torp ville ha meg og den Himmelske blogg lagt ned og fjernet for godt. Dette var hans utalte mål.

Oppnådd: Fått null støtte hos andre, bortsett fra hos Finn Jarle Sæle som er like ille som Torp i mange henseende.

Dette skriver Jan Aage Torp:

«Det finnes lovhjemmel for å ilegge ham dagbøter. Vi vil trolig fremme dette virkemiddel i den nærmeste fremtid. Her finnes det god rettspraksis. 12.000 kroner som en éngangs-bot svir neppe så mye. Men 1.200 kroner per dag i 1000 dager er kanskje noe verre?»

Dette har vært den onde Jan Aage Torps mål og hensikt hele veien. Prøve å knekke meg, som viser at han har spilt og spiller på lag med den Onde hele veien som har den samme misjon.

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Satan og Jan Aage Torp har samme agenda kan vi lese om her.
Det er å stjele penger, familie og alt i fra meg. Vi leser her følgende:
«Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge!»

Jeg har aldri ønsket Torp noe negativt, tvert imot har vi bedt for ham. Eneste som jeg mener ikke er rett med Torp, det er at han skal være apostel, hyrde og lærer for andre. Men er skilt og gjengiftet, da er han diskvalifisert for å kunne være apostel, hyrde og lærer for andre.

Dette er et teologisk og bibelsk ståsted. Akkurat som bl.a. Jon Wessel-Aas påpekte hva mitt anliggende var. Jeg siterer dette her:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Tar bare med litt til slutt at det er akkurat det samme som Vebjørn Selbekk påpekte. At dette er et åndelig og moralsk anliggende, og har ikke noe med sjikane, hets og nettmobbing å gjøre. Det er som Østen er fra Vesten.

Dette skriver Vebjørn Selbekk.


Bibeltime fra vitneboksen

Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.

Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.

Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.
(sitat slutt).

Jan Aage Torp hengte egentlig opp en galge til meg som den onde Haman.

I dag henger han i den selv og hele Norge, Europa og verden vet at han er en kujon som anmelder kristne mennesker og gjør alt for å få dem fjernet. Dette er ondt både i Gud og mennesker øyne, heldigvis! Selv hans egne barn har tatt avstand i fra ham, på det nivået lever Torp i dag.

Hadde Torp vært en Guds mann, så hadde han overlatt alt til Herren. Da det er Herren som tilhører dommen, ingen andre.

Jeg har kun ønsket en ting, det er å få lov til å fritt forkynne hele Guds råd til frelse. Der en også har lov og anledning å advare imot gjengiftede forkynnere!

Her i fra nettet, der egentlig Torp bokstavelig henger i sin egen galge som han beredte for meg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...