mandag 17. september 2018

Nr. 377: Er glad for at dommen imot meg selv om den er tidenes justismord, gjør at jeg ikke har fått noen reel straff!

Nr. 377:
Er glad for at dommen imot meg selv om den er tidenes justismord, gjør at jeg ikke har fått noen reel straff!

Søker du på Jan Aage Torp på nettet, så kommer dette bildet opp som jeg måtte lage selv. Hvorfor? Fordi Torp ikke tålte når jeg brukte andre bilder av ham. Slik er det med hat og når en tilhører og tjener den Onde, hate fører aldri til noe godt. Det fører kun til død, ødeleggelse og splid!
Fra Wikipedia:

En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol. I straffesaker vil dommen fastsette om den tiltalte er skyldig eller ikke, samt hvilken straff han eventuelt skal idømmes. I sivile saker vil dommen slå fast rettstilstanden mellom partene. Man skiller her mellom to former for dommer: fastsettelsesdom som ikke gjør mer enn å fastslå rettsforholdet, og fullbyrdelsesdom som kan fastsette en plikt for den ene parten overfor den andre.
(sitat slutt).

I sin iver å få meg dømt, så glemte hele hurven av kjeltringer hvilken konsekvens dommen skulle få. Det er jeg som sagt meget glad for.

Vi leser:  
«fullbyrdelsesdom som kan fastsette en plikt for den ene parten overfor den andre.»

Her har jeg i realiteten ikke fått noe, da jeg skriver og taler som før, fritt og åpent!

Å dommen mot meg står følgende:

Rettens vurdering så langt er at straffeloven 1902 § 390 a er overtrådt.

Straffutmåling Aktor har lagt ned påstand om at straffen settes til en bot på 12 000 kroner. Retten mener dette er en passende reaksjon, og fastsetter straffen i samsvar med dette til en bot på 12 000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager.
Oppreisning Det er nedlagt påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til fornærmede Jan Aage Torp fastsatt etter rettens skjønn. Fornærmedes bistandsadvokat har fremsatt krav om oppreisning i størrelsesordenen 30 000 – 50 000 kroner i medhold av skadeerstatningsloven § 3-5(1) b, subsidiært § 3-6.
Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) at den som forsettlig har «tilføyd krenking eller mislig atferd» som nevnt i § 3-3 kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte. Skadeserstatningsloven § 3-3 henviser blant annet til straffeloven 2005 § 266, som er en videreføring av straffeloven § 1902 § 390 a. I rettspraksis er det fastslått at «kan» her skal tolkes bokstavelig, slik at spørsmålet om det bør gis oppreisning skal undergis en helhetsvurdering der blant annet krenkelsens grovhet må tas i betraktning.

Oppreisningserstatning utmåles skjønnsmessig basert på hva som finnes «rimelig». Det samme gjelder for skadeerstatningsloven § 3-6. Sentralt i denne rimelighetsvurderingen står lovbruddets objektive grovhet, graden av tiltaltes skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen samt arten og omfanget av skadevirkningene som fornærmede er påført, jf. bl.a. Rt 2010 s. 1576.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie. Retten viser her til skadeerstatningsloven § 5-1 om skadelidtes medvirkning.

På denne bakgrunn, og etter en samlet helhetsvurdering, mener retten at kravet om oppreisning verken etter skadeerstatningsloven § 3-5 eller § 3-6 skal tas til følge.
Saksomkostninger Aktor har videre påstått at tiltalte idømmes saksomkostninger. Tiltalte bør som hovedregel pålegges å erstatte det offentliges saksomkostninger dersom han blir dømt, jf. straffeprosessloven § 436 første ledd. Ved fastsettelsen av saksomkostningenes størrelse, skal det tas hensyn til tiltaltes økonomiske evne, og slik at saksomkostninger bare ilegges dersom det er mulig å oppnå dekning, jf. straffeprosessloven § 437 tredje ledd. Retten mener at saksomkostningene i foreliggende sak passende kan settes til 3 000 kroner.
(sitat slutt).

I realiteten fikk Torp ikke medhold i noen verdens ting, retten skriver indirekte. Skriv som før, du har kun fått en bot på 12.000,- kr.

Vi er «fornøyde» med å få dømt deg til en bot. Selv om det jeg ble dømt for ikke er blitt behandler i eller av retten, snakk om et justismord.

Sluttkommentar:

Når hat Pastor Jan Aage Torp hatet meg og den Himmelske blogg fordi vi påpekte han umoral og hvor lite nøye han var med Guds ord i eget liv. Så steg det opp et enormt raseri i Torp, at han gikk med falske anklager til politiet. De var med på Torp løgner, tross alt dette er verdens barn og styrt av mørke åndskrefter. 

Når rettsaken kom, så hadde politiet gjort alt for å få meg dømt, derfor var dommerne også egentlig kjøpt og betalt. Råtten var det. 

I dag så er alt betalt, og alt er som før, om ikke bedre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...