tirsdag 4. september 2018

Nr. 373: Det er dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen som har hovedansvaret at denne saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp er blitt tidenes justismord her i Norge!


Nr. 373:
Det er dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen som har hovedansvaret at denne saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp er blitt tidenes justismord her i Norge!

Bilde av Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen.


Malin Strømberg AmbleØystein Hermansen

Narreapostel Jan Aage Torp skriver om denne saken på sin egen blogg. Men alt det har kommer med av påstander, er løgn, manipulering og sjikane.

Her skriver han:

«Den avsluttede saken i fire rettsinstanser om «personforfølgelse» og «sjikane» av Aina & meg som bloggeren Christensen har tapt imot Politiet og Statsadvokatembedet i Oslo, var egentlig en «fillesak» om et forelegg på 12.000 kroner. Han fikk allerede i 2014 et tilbud fra Politiet om å få saken kjapt ut av verden, og vi støttet Politiets fremgangsmåte, men innbittheten som «hat-bloggeren» viste allerede den gangen, drev ham til stadig større nederlag. Nå er han avkledd for hele Norge, og hans håndfull støttespillere har forsvunnet én etter én på grunn av forferdelige ord og uhyggelig tankegods som han avgir hver bidige dag på sine straffedømte blogger.
Den juridiske verden er konservativ i sitt vesen. Advokater og dommere er trenet til å fortolke og anvende lover og rettspraksis på alle nye saker. Disse profesjoner er ikke basert på nytenkning og nyskapning. Spørsmålene er i bunn og grunn kun dette: «Hva sier LOVEN?» og «Finnes det relevant RETTSPRAKSIS?» Når Politiet og Statsadvokatembedet motvillig satte igang rettsprosessen mot bloggeren, ble nok dette opplevd av dem selv som et spill av tid og penger. De ville ikke engang at Oslo Tingrett skulle oppnevne bistandadvokat til Aina & meg, mens motparten fikk oppnevnt Brynjar Meling som forsvarer. Han fikk trukket saken ut i tid gjennom behandling i fire rettsinstanser. Men sett i etterkant har deres ressurser vært vel anvendt fordi nå har Norge en rettskraftig, entydig dom om «personforfølgelse» og «sjikane» der den straffedømte har påberopt seg retten til å krenke navngitte personer på «religiøst grunnlag». Vi vet nå etter grundig behandling i Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett – støttet av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg – at slik «personforfølgelse» og «sjikane» er ulovlig og straffbar.
(Sitat slutt).

Hva er usant og løgn her? Ikke noe er sant av hva horkarlen Jan Aage Torp skriver.

1.)  Jeg er ikke straffedømt, har kun fått et forelegg som er for lenge siden betalt.

2.)  Hat-bloggerne som Torp omtaler, er kun han selv. Kunne aldri falt meg inn å gå med en fiktiv anmeldelse fordi at jeg hatet en person som Torp gjør med meg. Han hatet og hater meg fordi jeg har holdt frem og holder frem at det med å være gjengiftet som en troende, er å leve i hor og dette hater Torp meg for å fremme bibelens syn på ekteskapet.

3.)  Jeg har aldri krenket, sjikanert eller hatet noen. Kun holdt frem Guds ord. Kalle dette for slike ting som narreapostel Torp gjør, er bare simpelt.

4.)  Torp spør på bloggen sin følgende: «Spørsmålene er i bunn og grunn kun dette: «Hva sier LOVEN?» og «Finnes det relevant RETTSPRAKSIS?»

Det finnes ikke maken, dette er århundrets justismord.

Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten! Dessverre så lykkes han med dette av flere grunner.

Hovedgrunnen er uten tvil følgende. Det er dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen som har hovedansvaret at denne saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp er blitt tidenes justismord her i Norge! Hvorfor?

1.)  I Oslo tingrett så var jeg siktet for å ha skrevet og talt om Jan Aage Torp som spedalsk, psykopat og horkarl etc. Dette var anklagen og siktelsen imot meg.
2.)  Da vi kom til retten, så hadde min advokat en agenda. Det var å fokusere på at det var brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg. Hør talen her i fra Borgarting Lagmannsrett her:
3.)  Da dommeren i Oslo Tingrett Malin Strømberg Amble skrev dommen imot meg og den Himmelske blogg. Så var det en fabrikkert dom imot meg. Hvorfor? Fordi det som hun la til grunn og dømte meg for, det hadde retten aldri tatt stilling til. Dette var ikke debattert, samtalt om eller Torp tall var på noen som helst måte sjekket opp og lagt frem bevis for disse antallene etc. Det var kun en setning som kom frem under rettforhandlingene som ble utslagsgivende og som dommen bygger på. Antall og påstander som aldri noen gang retten debatterte.

Dette skriver min meget gode advokat Brynjar Meling:

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.


Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert! Da står vi overfor et justismord. Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».
Jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken. Med andre ord, dommen i fra Borgarting Lagmannsrett er da blitt stående.

4.)  Dommer i Borgarting Lagmannsrett, Øystein Hermansen fikk høre klart i fra meg at de tallene og alt annet som lå til grunn for dommen i fra Oslo tingrett som Malin Strømberg Amble skrev, var en løgn-dom.

5.)  Øystein Hermansen sier:
Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?
Jeg svarer fritt gjengitt:
For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!
For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.

Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!
Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.

For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.
Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!

Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).
Skal ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!

Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.

Øystein Hermansen sier: Da tar vi saken opp til doms!

Dette står i dommen som det avgjørende:

Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
(sitat slutt).

Hør her noe av mitt innlegg i Borgarting Lagmannsrett.

6.)  Når retten ikke har behandlet det jeg er blitt dømt for, både av Malin Strømberg Amble i Oslo tingrett og Øystein Hermansen Borgarting Lagmannsrett. Som hadde hovedansvaret at denne saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp er blitt tidenes justismord her i Norge.

7.)  For all del, jeg kunne hatt blitt dømt hadde retten behandlet alle sider av saken, selv om jeg ikke tror det. Så er mitt hovedanliggende i denne saken, at selve rettsprosessen og rettergangen ikke har vært rett, god og i samsvar med siktelsen og hva som er blitt drøftet i retten. Da er det er justismord, tidenes justismord mener jeg. For her har en også blitt opplyst under retten i Borgarting Lagmannsrett, at dommen i fra Oslo tingrett var en løgn-dom. Når dommer Øystein Hermansen evner å skrive en dom som bygger på den feilaktige dommen i fra Oslo Tingrett. Da står vi overfor et Justismord – tidenes Justismord!


Sluttkommentar:

Her slutter mine skriverier foreløpig om narreapostel Jan Aage Torp.
Men skjer det noe nytt i saken, så akter jeg å ta opp skrivning igjen.
Be for saken fremdeles, dette har Gud vendt til det beste. For gjennom dette så har mange mennesker fått høre budskapet om det kristne ekteskapet. At det er for livet ut, det er kun dette som er den bibelske modellen. Alt annet er så alvorlig, at de som praktiserer noe annet, ikke skal arve Guds rike!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...