fredag 31. august 2018

Nr. 369: Jan Kåre Christensen – en Josef 3900 år etter han levde og opplevde svik av sine brødre og led urett, men dette var Guds vei for å redde «verden» !

Nr. 369:
Jan Kåre Christensen – en Josef 3900 år etter han levde og opplevde svik av sine brødre og led urett, men dette var Guds vei for å redde «verden» !
Brødrene til Josef kom til Egypt for å kjøpe korn. De trodde at han var død og kjente ikke igjen Josef. Etter en del forviklinger ga Josef seg til kjenne for brødrene sine, og han tilga dem. Etter dette flyttet alle brødrene med faren Jakob og resten av slekten til Egypt.
 
Josef la vekt på å være lojal, men det gjorde ikke Potifars hustru. Vi leser: «Hans herres hustru begynte å løfte sine øyne mot Josef og si: ‘Ligg med meg.’» (1. Mosebok 39:7) Følte Josef seg fristet til å gi etter for denne hedenske kvinnens frekke framstøt?
 
At «Pastor» Torp gav etter for å gifte seg igjen, så leser vi at Potifars hustru løy og ble rasende på Josef. Det er det samme hatet og synden som bor i Torps hjerte, som det bodde i Potifars hustru sitt hjerte og sinn.
Bilde av Potifars hustru og den edle Josef som sa nei til sex med henne, og måtte betale en høy pris for dette!!!!!!!!

 

 
Jeg har slik som Josef har ved Guds nåde klart å holde min «sti» ren på det moralske i motsetning til Jan Aage Torp som lever etter Guds ord i hor med å være gjengiftet som en troende og såkalt Pastor.

Skriften sier det veldig klart at en hyrde/Pastor skal være èn kvinnes mann, ikke to som Torp er!
At ikke flere kristne står opp og forsvarer meg, anser jeg for å være det samme form for svike som Josef ble utsatt for av sine brødre. Han ble også sviktet, solgt og forrådt av sine brødre.
 
Slik blir jeg også det da jeg må stå nesten alene i denne voldsomme og viktige kampen for det kristne ekteskapet.

Prest og debattant Øivind Benestad står opp for kampen for det kristne ekteskapet, men han er totalt fraværende å støtte meg for den virkelige kampen.

Det er hva og hvordan troende forholder seg til Guds ord og det kristne ekteskapet! Ikke hvordan verdens barn – de ikke troende – lever og praktiserer sine liv.
Her ser vi det svike som jeg h,ar blitt og blir utsatt for!
Josefs brødre solgte ham, for noen usle penger!
1 Mosebok 37. 18 De så ham langt borte, og før han kom nær til dem, la de op råd om å drepe ham. 19 De sa sig imellem: Se, der kommer denne drømmeren! 20 Kom nu og la oss slå ham ihjel og kaste ham ned i en av brønnene her, og så vil vi si: Et vilt dyr har ett ham op. Så får vi se hvad det blir av hans drømmer. 21 Da Ruben hørte dette, vilde han fri ham ut av deres hender og sa: La oss ikke slå ham ihjel! 22 Og han sa til dem: Utøs ikke blod, kast ham ned i denne brønn her i ørkenen, men legg ikke hånd på ham - for han vilde fri ham ut av deres hånd og føre ham tilbake til hans far. 23 Da nu Josef kom til sine brødre, klædde de av ham hans kjortel, den side kjortel som han hadde på. 24 Og de tok og kastet ham ned i brønnen; men brønnen var tom, det var intet vann i den. 25 Så satte de sig til å holde måltid; og da de så op, fikk de se et reisefølge av ismaelitter som kom fra Gilead, og deres kameler bar krydderier og balsam og ladanum; de var på vei med dette ned til Egypten. /  26 Da sa Juda til sine brødre: Hvad gagner det at vi slår var bror ihjel og skjuler drapet? 27 Kom og la oss selge ham til ismaelittene, men la oss ikke legge hånd på ham, han er jo vår egen kjødelige bror. Og hans brødre gjorde som han sa. 28 Da nu de midianittiske kjøbmenn kom forbi, drog de Josef op av brønnen, og så solgte de Josef til ismaelittene for tyve sekel sølv; og ismaelittene tok Josef med sig til Egypten.
Josef ble latt i stikken – men Gud hadde en plan og en hensikt allikevel
Slik er jeg overbevist om at Gud har en vidunderlig og herlig plan med å føre ut budskapet om hva bibelen sier om det kristne ekteskapet. Det er livslangt og det er kun død som gjør at et nytt ekteskap kan inngås!
Svike av mine kristne brødre og søstre som ikke stiller seg opp og bak meg, det er det samme som Josef fikk erfare. Men Guds veier er større og herligere enn våre veier. Derfor vet jeg at det er en som står bak med og ved min side, om ingen andre gjør det. Det er Gud, for slik han var med Josef, er han med meg. Det er den samme Gud vi tilhører og tjener, derfor går evangeliet og det kristne budskapet frem, om ingen andre er med!
Før eller siden må også de som i dag ikke vil vedkjenne seg hva Guds ord sier, måtte bøye seg!
Josef brødre ble til slutt ydmyket, og bøyde seg!
Nå har jeg ikke som mål at noen skal bøye seg for meg, men at de skal bøye seg for Guds ord. At gjengifte er synd for troende og imot Guds ord!
Men Josefs brødre bøyet seg, til slutt. Slik er jeg overbevist vil skje også i mitt tilfelle, at alle må bøye og erkjenne hva Guds ord sier om det kristne ekteskapet!
Beretningen der Josefs brødre bøyde seg for ham, er veldig lærerik. Da det viser seg at før eller siden vil vårt svik og vår synd finne og nå oss.
1 Mosebok 45. Da kunde ikke Josef lenger legge bånd på sig for alle dem som stod hos ham; han ropte: La hver mann gå ut fra mig! Og det var ingen tilstede da Josef gav sig til kjenne for sine brødre.  2 Og han brast i gråt og gråt så høit at egypterne hørte det, og de hørte det i Faraos hus.  3 Og Josef sa til sine brødre: Jeg er Josef, lever min far ennu? Men hans brødre kunde ikke svare ham, så forferdet stod de der foran ham.  4 Da sa Josef til sine brødre: Kjære, kom hit til mig! Så gikk de bort til ham; og han sa: Jeg er Josef, eders bror, som I solgte til Egypten.  5 Men vær nu ikke bekymret og sørg ikke over at I solgte mig hit! For å holde eder i live har Gud sendt mig hit i forveien for eder;  6 for nu har det vært hungersnød i landet i to år, og ennu kommer det fem år da der hverken skal pløies eller høstes.  7 Men Gud har sendt mig i forveien for eder fordi han vilde levne eder en rest på jorden, og fordi han vilde holde eder i live, så det blev en stor frelse.  8 Så er det da ikke I som har sendt mig hit, men Gud; og han har satt mig til far for Farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egyptens land.
Jeg har ikke gått inngående inn i denne historien. Bare påpekt at selv om hans brødre sviktet Josef – slik jeg blir sviktet i dag for å bære frem budskapet av det kristne ekteskapet. Så er dette Guds vei, og på den måten kommer budskapet ut uansett!
Tjeneste og gjengifte
Men allikevel er en blitt skilt som troende og en innehar en tjeneste, så stilles det strengere kriterier. Der heter det flere plasser i Paulus undervisning at en skal være èn kvinnes mann (se Pastoral brevene). Hva da?
Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».
Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn.
Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.
 Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6).

Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftede fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv.
1.Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.
Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.
1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.
Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».
Leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».
Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».
På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!
Sluttkommentar:
Det er ikke noe spesielt med meg, jeg kommer fra et hjem der hverken min mor eller far var personlig kristne. Ble oppdratt på vanlig måte i den Lutherske tro og lære, men etter jeg ble en kristen selv 16 år gammel. Da ble Guds ord mitt kjæreste eie!
Ut i fra det, så har jeg alltid tatt mine valg, og tar mine valg!
Derfor er dessverre dette jeg erfarer i dag, der jeg fremholder at Guds ord ikke gir tillatelse til en forkynner og Pastor å være gjengiftet, latt i «stikken» for bekvemmelighet og alle andre unnskyldninger blant de andre troende!

Nr. 1929: Gjennom «narreApostelen» Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av den Himmelske blogg og meg, samt hans enorme hat, spres budskapet om at gjengifte er hor på en måte jeg aldri hadde drømt om!

Nr. 1929:
Gjennom «narreApostelen» Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av den Himmelske blogg og meg, samt hans enorme hat, spres budskapet om at gjengifte er hor på en måte jeg aldri hadde drømt om!
Nå skrives og debatteres emne om gjengifte og skilsmisse på en slik måte jeg aldri kunne ha drømt om det!
At påtalemakten tok tak i hans fiktive anmeldelse, har vært et «gode» som er enormt herlig, stort og viktig!

Jeg har ikke valgt dette selv, kunne aldri ha tenkt med å anmelde noen uansett!

Men når en havner opp i slike uønskede hendelser, hva da?


Dette er ikke noe nytt for en troende, at urettferdige og onde mennesker legger snarer for deg. Skriften er full av slike vitnesbyrd, og her er både politiet og påtalemakten med på Jan Aage Torp sitt hat mot meg!
Samt, han har alliert seg med Norges 2 største og verste nettroll, Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut.

Snakk om å synke ned på et lavmål!

Gud han har brukt Satan, Farao, Kong Kyros, hvorfor kan han ikke da også bruke en narreApostel? Gud bruker den og de han vil, da også de onde og den Onde er alle Guds tjenere for å bære ut det kristne budskapet. Som her, er det budskapet om ekteskap, skilsmisse og gjengifte som nå kommer ut på en slik måte og omfang jeg aldri kunne ha drømt og tenkt skulle skje!

Her er en artikkel jeg skrev om dette for en tid tilbake!

Nr. 1543:
 
Bilde av Norges største nettroll Torodd Fuglesteg som bl.a. har skrevet uendelig med hatmeldinger på det nedrige nettstedet Søkelys imot meg og min familie i sammen med Norges andre store nettroll, Ansgar Braut.

Etter hva jeg erfarer så driver de to den falske Smyrna bloggen i sammen, som er en sammenhengende uthengning sted av meg og min familie!

Ansgar Braut, den ene av Norges største nettroll foruten Torodd Fuglesteg. Som er duoen av Norges to største og verste nettroll.
Ansgar Braut skriver dette:

"Til Jan Kåre Christensen;

Du har lenge ivret etter å få Braut og Fuglesteg på banen igjen.

Dette vitner om en oppmerksomhetssyk, manipulerende sosiopat!"

(Sitat slutt).
Nei, og atter et nei. Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, trekk dere tilbake i deres huler og skjul dere om dere vil. Ansgar Braut i Setesdalen og Torodd Fuglesteg i UK. Det spiller ingen rolle.
Det er politiet som vi etterlyser, at de skal gjøre jobben sin.
Det er regner jeg med bare de siste 3 årene hvis politiet får tak i alt det som er lagt ut på nettet av disse to minst 30.000 hatmeldinger de siste 3 årene. Først og fremst imot meg og min familie, men også imot en hel del andre. 

Selv om en hel del er rolp, ikke minst på den falske Smyrna bloggen. 
Så er det mer enn nok for poltiet å gripe tak i og få disse 2 buret inn for langt tid og gi meg og min familie en stor oppreisning!
Bare sitt dere 2 i ro, det er mer enn nok det som dere allerede har skrevet. Mer enn nok, alt for mye allerde!!!!!!!!!!!
Dere er uten tvil Norges 2 største og verste nettroll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nå er det politiet som må gjøre jobben sin, dere 2 er anmeldt flere ganger av flere. At poltiet ikke våkner opp, det er her alt står og faller!
Mer og styggere språkbruk med at dere ønsker at jeg skal dø og min sønn skal stå frem som homofil, det burde vært mer enn nok til at poltiet burde og skulle ha våknet opp.
+++++++++ Det er regner jeg med, over 30.000 hatmeldinger dere 2 har skrevet på nettet de 3 siste årene.
Bevisbyrden imot dere 2 er overveldende, den kan ikke bli større og verre!
Nå står og faller med hvordan politiet håndterer dere 2. Får tatt ut en siktelse og gjøre et grundig arbeid og få dere 2 til domstolen for å få dere 2 dømt for sjikane, trusler og utpresning +++++ flere andre straffbare forhold som å sende mailer til 3. person og spre falske og løgnaktige rykter!!!!!!!!!!!!
Samt tru med drap og skytevåpen og annet!!!!!!!!!!!!!!!
Videre så holder dere med en kriminell person som Jan Aage Torp som har levert en fiktiv anmeldelse som også er straffbart, om ikke i nærheten av hva dere 2 har gjort!
Se her for omtale av disse 2 Norges største og verste nettroll!
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...