tirsdag 28. august 2018

Nr. 352: Todd Bentley gift på nytt med sin tidligere barnepasser, akkurat som narreapostel Jan Aage Torp – populær som aldri før i Pinse Karismatiske kretser der Gods Channel fronter ham gjennom sine TV sendinger til millioner!

Nr. 352:
Todd Bentley gift på nytt med sin tidligere barnepasser, akkurat som narreapostel Jan Aage Torp – populær som aldri før i Pinse Karismatiske kretser der Gods Channel fronter ham gjennom sine TV sendinger til millioner!

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

2 Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Todd Bentley er en falsk profet ut i fra skriftens vitnesbyrd om ham.Fra Wikipedia: (født 10. januar 1976) er en Canadisk kristen evangelist. Han var nøkkelfigur i Lakeland vekkelsen. Etter en kort pause har han kommet tilbake til tjenesten etter skilsmisse fra første kone og påfølgende gjengifte (fritt oversatt av meg). (sitat slutt).

Vi lever i en religiøs forskrudd verden der det faktisk i dag er de Pinse Karismatiske kristne som er blitt de mest forskrudde til å tro på tegn, under og mirakler, men ikke på et hellig og overgitt liv!

Da jeg ble frelst for godt over tredve år siden var det noe som ble undervist om og debattert. Det var at nådegavebruk og Åndens frukt skulle gå hånd i hånd. I dag er dette i ferd med å glippe fullstendig i mange Pinse Karismatiske miljøer. Og dette som gjør også dette så alarmerende, er at hvis det er noen innforbi de Pinse karismatiske miljøer og menigheter som ser dette, og advarer imot dette. De blir enten boikottet, oversett eller på andre måter ikke tatt hensyn til. Vi ser i dag at en tar seg både forkynnere, nye metoder, ny lære og det meste som skal være nytt men som går på akkord og imot Guds ord. Hvor vil dette ende? Slik jeg ser det, så vil det ende med dette som vi allerede har nevnt over. Men vi kan også ta med hva Jesus selv sa i Bergprekenen.

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Legg merke til at de har vitterlig gjort under i Jesu navn, det skjedde, men Herren Jesus sier vik bort fra meg, men hvorfor? De hadde levd i lovløshet og ikke adlydt Guds ord i sitt eget liv.

“Dere som gjør urett”. Gresk: “anomia” som betyr “lovløs” eller “lovfri”

Jesus gav flere bud, bl.a. at etter skilsmisse skulle en enten forbli alene eller forlike seg. Dette var en Jesu bud, det sier Apostelen Paulus:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Todd Bentley er gjengift nylig og som en kristen, lever da direkte imot Jesu bud som alle andre gjengifte som troende gjør.

Han var først gift med Shonnah Bentley. Så hadde de en barnepike som han ble forelsket i, skilte og giftet seg da med Jessa Hasbrook. Dette er både uanstendig, imot hva Jesus sa og helt forkastelig når han skal være et mønster og forbilde for andre troende mennesker.

Todd Bentley flyr rundt på scenen og oppfører seg som han er påvirket av stoff med svarte øyne. God Channel sender ham veldig mye og da jeg har sett litt på dette for å orientere meg blir jeg både forferdet og skremt. Hvor langt på natt er vi kommet? Og han er tatovert over hele seg, og han skriker Bam når han både forkynner, ber for og døper mennesker. Bam virker for meg som en påkallelse av onde åndsmakter. Med andre ord, Bentley er demonbesatt eller kraftig påvirket av onde åndsmakter. Det vitner hele hans liv og opptreden.

Sølve E. Salte har skrevet om dette som jeg gjengir her:

Vokt dere for de falske profeter!

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:15-16

Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter, de ser ut som brennende kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter. De er å finne i ulike kirkesamfunn og kristne bevegelser. De kan stå frem som biskoper eller prester, emiserer eller karismatiske mirakelmenn, teologiprofessorer eller oppbyggelsesforfattere. Det er ikke slik at vi bare kan kaste et raskt blikk på dem å konstatere – det er en ulv. Nei, ytre sett ser de ut som Guds tjenere, men innvending, på innsiden, der våre øyne ikke kan se, der er de glupske ulver. Det er mye som står på spill. En falsk profet er en glupsk ulv som river Jesu kropp i stykker. Bibelen advarer oss: Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Matteus 24:11 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 1 Johannes 4:1 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. 1 Tim 4:1-2

Bibelen slår fast at falske profeter finnes og at de vil forsøke å forføre oss. Det finnes ånder som fører vill og det finnes såkalt kristen undervisning som stammer fra demoner. Mange kristne vil bli forført, fordi de ikke voktet seg for de falske profetene og fordi deres hyrder ikke ropte et «varsko» og ledet flokken til en sikker hvileplass.

Hvordan kan kristne bli forført? Hvordan kan kristne bli offer for falske profeter? Hvorfor ser vi ikke deres sanne natur? Vi har jo Den Hellige Ånd. Vil ikke han advare og lede oss vekk fra ulvene? Den Hellige Ånd både kan og vil bevare oss. Men han trenger at vi i lydighet holder oss til Guds ord. Jesus sa: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord. Joh 14:23. Vi kan ikke hvile og stole på Åndens beskyttelse dersom vi forlater og svikter det middel han vil bevare og beskytte oss gjennom: Ordet. Svaret på hvorfor kristne blir forført av falske profeter er veldig enkelt: Men Jesus svarte: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22:29

Vi blir forført fordi vi ikke kjenner skriftene og dermed ikke bedømmer profetier, undervisning og vekkelsesbevegelser ut fra Bibelen. Vi farer vill fordi vi ikke kjenner Guds makt slik den er åpenbart i bibelen. Siden vi ikke kjenner Den Hellige Ånds gjerning slik den åpenbares i Bibelen, hopper vi lett på alt som virker åndelig, alt som sies å være en utøselse av Ånden. Og dette gjør vi selv om det skulle være demoners lære, og selv om profeten har sin makt fra Satan. Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud. Hosea 4:6

Vi lever i en utsatt tid: Jeg vil påstå at vi kristne i dagens Norge, ja i hele Europa og Nord-Amerika lever i en særdeles farlig og utsatt tilstand. Vår åndelige kraft er sterkt svekket gjennom vår bundenhet til materialisme. Bibelen formaner oss til å ha sinnet vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden (Kol 3:2). Sannheten for mange av oss er at våre sinn er vendt mot jorden. Paulus skriver: Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil.(2 Tim 2:4) Mange av oss er så bundet opp i dagliglivets gjøremål, at vi ikke er i stand til å gjøre det vår Hærfører vil. Denne verdens gud, Satan har fanget oss, bundet oss til jorden, og røvet oss for åndelig kraft og klarsyn. Dette har han klart ved at verden, det vi ser, hører og erfarer har tatt Ordets plass i våre hjerter og våre sinn. Vi er en generasjon kristne, opptatt av jordiske ting og uten den rette kjennskapen til Gud gjennom Ordet. I denne vår åndelige fattigdom, er det en hunger og en lengsel etter mer av Gud. Vi forstår at vi er fattige, at vi ikke har den åndsfylde som er naturlig i et kristenliv. I vår hunger er jeg redd at vi spiser hva som helst, uten å bedømme den maten vi åpner vår sjel for. I stedet for å åpne de gjenkastede brønnene, Ordets og bønnens brønn, så lar vi oss forføre av Satan til å bruke vår materielle velstand til å jage etter/kjøpe Åndelig erfaring/den rette salvelse, eller hva det nå enn skulle kalles. Vi har penger til å reise jorden rundt på jakt etter Gud og hans vekkelsesaksjon, men vi glemmer at ordet er oss nær.

Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Romerne 10:6-8

Det er etter min oppfatning livsfarlig å jage etter åndelige erfaringer, mer av Gud i ens liv, dersom en ikke står rotfestet og grunnfestet i ordet. Søker du inn i den åndelige verden, uten å gjøre det gjennom Ordet – Ja da vet du aldri hva som møter deg og hvem som tar imot deg på den andre siden. Når du i din hunger strekker hånden inn i den usynlige virkeligheten, så vet du ikke om det er Gud eller djevelen som tar imot deg. Djevelen er en realitet, og han har en hær av falne demoner, og falske profeter som er mer enn villig til å førføre deg. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 2. Kor 11:13-15

Ikke spis hva som helst bare du er sulten. Hunger er bra! Spis ordet, og rop til Jesus om vekkelse og liv. Bedøm profetier og profeter ut fra bibelen, og hold fast på det gode. Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1 Tess 5:19-21 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Efeserne 4:14

På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:16a Jesus sier at vi skal gjenkjenne falske profeter når vi studerer fruktene av deres tjeneste. Vi skal nå sammen se på noen kjennetegn på falske profeter. Kjennetegn: Lettvint vil de lege skaden i mitt folk Profeter og prester farer alle med svik. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!» og så er det ingen fred. Jeremia 6:13b-14

En profets oppgave i det gamle testamentet var å vekke/omvende folket med sitt budskap. Profeten skulle ved å tale Guds ord inn i folkets liv og situasjon kalle folket tilbake til et liv i samsvar med Guds ord, under Guds herredømme. Et mønster i den profetiske tjeneste er: Dom over folkets frafall, advarsel om hvilke følger fortsatt ulydighet vil få og et tilbud om nåde/frelse dersom en mottar budskapet. I visse tilfeller kan det også være tale om et trøstebudskap, en formaning til folket om å holde fast på Guds løfter i en mørk og vanskelig tid, for Gud er trofast mot sitt ord, og vil oppfylle sine løfter.

En profets oppgave er fortsatt i dag å tale Guds ord inn i den situasjonen Guds folk befinner seg i. En profet skal fremdeles kalle Guds folk til omvendelse, til et liv i samsvar med Ordet, og i vanskelige tider trøste ved å peke på løftene og Guds trofasthet. De falske profetene gav ikke folket Guds ord, og kalte heller ikke folket til omvendelse og oppgjør. Hos profeten Jeremia leser vi: Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de; jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter. Men hadde de vært med i mitt råd, kunne de ha forkynt mine ord for mitt folk og fått det til å vende om fra sin onde ferd og sine onde gjerninger. Jeremia 23:21-22

I en tid hvor kristenheten er verdsligjort, gudsfrykten fraværende, og frafallet fra Guds ord åpenbar, er det tvingende nødvendig at en profet, som brukes av Gud til en Åndens aksjon, vil tiltale frafallet og kalle til omvendelse. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Titus 2:11-13

Guds nåde virker to ting i oss når vi mottar den gjennom Ordet: frelse og oppdragelse. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. Da en profet har til oppgave og gi Guds ord til mennesker, skal hans tjeneste, ved ordet, virke frelse og oppdragelse. Han skal kalle mennesker bort fra ugudelighet og de verdslige lyster, slik at vi som frelste lever i selvtukt, rettferd og gudsfrykt.

Derfor er det all grunn til å være skeptisk til profeter/vekkelsesbevegelser som ikke tar ærlig oppgjør med synd, som ikke driver ut det som bryter med Guds ord. Profeter som ønsker å plassere inn nye møbler i Åndens tempel, uten å først be om at syndens gamle møbler kastes ut – disse profeter vil lettvint lege skaden i Guds folk, og er ikke til å stole på. De er ikke sendt av Gud, for de forkynner ikke Guds ord til folket slik at det vender om. Når dette ikke er i sentrum, eller til og med fraværende, har vi all grunn til å være på vakt mot såkalte profeter, samme hva de heter og hvor mange tusener eller millioner de hylles av. Når Guds folk har falt fra Ordet og er bundet i synd, hjelper det lite med falsk nåde, legemlig helbredelse, lattervekkelser, gulltenner, kjærlighetsekstaser, kirkevekstverktøy eller hva annet det enn skulle være. For disse ting skraper bare på overflaten de problemer som binder oss. Lettvint vil de falske profetene lege skaden i mitt folk.

Et lite ord om Naturlig kirkevekst og det store antall av konferanser som har til hensikt å dyktiggjøre og utruste kristne til tjeneste. Dette er også en form for profetisk tjeneste, siden det skal hjelpe Guds folk ut av den vanskelige situasjonen vi er i. Vi kan i dag bli fristet til å tro at løsningen på avkristningen i Norge og forfallet blant kristne er å heve kvaliteten på aktivitetene og gjøre vårt budskap mer aktuelt. Det kan være godt ment fra talsmennenes side, men jeg frykter at Satan her kan bruke dette til å forføre oss. Jeg er ikke prinsipielt imot konferanser, men når vårt Gudsforhold ikke er rett, når vi ikke står fast i Hans Ord, blir all menneskelig visdom til dårskap. Jeg er redd at vi i vårt strev og jag etter å bli utrustet og dyktiggjort til tjeneste, blir gjort ubrukelige for Gud.

Falske profeter kan både underholde og helbrede. De kan lure mennesker ut av nåden og inn i lovtrelldom. De kan forfører mennesker til å misbruke nåden til et utsvevende liv. De kan også lokke mennesker til å sette sin egen fornuft over visdommen i Guds ord. Falske profeter kan ha et variert budskap. De kan lokke Guds folk til både aktivitet og passivitet. Felles for alle varianter er at deres budskap ikke fører til at Gudsforholdet blir lekt. Mennesker blir aldri fri fra sine synder og Satans makt, gjennom falske profeters tjeneste. Vi kan bli både helbredet, inspirert og bli fylt av forførende ånder, og dette kan nok oppleves fantastisk, men det er Satans verk og har til hensikt å styrte Guds eget folk ned i fortapelse.

Det er disse jeg ser nådig til: de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Jesaja 66:2b

Kjennetegn: Guds ord kommer i skyggen av syner/åpenbaringer/erfaringer. Syner, åpenbaringer og erfaringer er i forgrunnen hos de falske profetene. De kan fortsatt bruke Bibelen, men de river den fra hverandre og forandrer dens mening. Hos profeten Jeremia leser vi: Jeg har hørt hva de sier, de profetene som spår løgn i mitt navn. «Jeg har drømt, jeg har drømt,» sier de. Hvor lenge skal de tenke slik, disse profetene som spår løgn og forkynner sine svikefulle påfunn? Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al. Den profet som har en drøm, kan fortelle drømmen; men den som har mitt ord, skal i sannhet tale mitt ord.

Hva har halmen til felles med kornet? lyder ordet fra Herren. Mitt ord, er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell? sier Herren. Derfor vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner orakler bare de får tungen på glid. Jeg vender meg mot profetene som har løgndrømmer og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på villspor med sine løgner og sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe oppdrag, og de er slett ikke til gagn for dette folket, lyder ordet fra Herren. Jeremia 23:25-32

Neste gang du hører en forkynner som forteller om sine drømmer og visjoner, så tro ikke at alt er av Gud bare de på scenen holder en Bibel i hånden og siterer vers så ordene spruter. Det samme gjorde djevelen. Da han forsøkte å forføre Jesus med sine visjoner, underbygde han løgnene ved hjelp av å sitere Bibelen (Matt 4). Ikke noe å undres over at hans tjenere, de falske profetene går i sin mesters fotspor. De bruker Bibelen for å underbygge sine løgner og visjoner. Legg merke til undervisningen – er det Ordet som forkynnes, er det Ordet som gis autoritet, eller er det synene, drømmene og åpenbaringene som er i sentrum.

Når falske profeter hevder at Jesus fysisk viser seg på vekkelsesmøtene deres kommer de i konflikt med Jesu egne ord: Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, vil gribbene samles Matteus 24:23-28

Når falske profeter kommer med tåpelige påstander som: Se han er i et rom der inne, så skal vi ikke tro dem. De bruker sine åpenbaringer og visjoner for å øke sin åndelige autoritet.

Mange kristne i Norge er forført av falsk undervisning om syner, drømmer og indre erfaringer av Guds stemme. Fra ulikt hold blir det undervist at dersom du lukker øynene, inviterer Den Hellige Ånd inn, og deretter lytter, ja da vil du ofte, eller alltid, få noe. Du må bare trene deg opp og skjerpe sansene slik at du hører og gjenkjenner Åndens stemme. Hvor i Bibelen finner de belegg for en slik lære? Er vel alle profeter ( 1 Kor 12:29) Bibelen taler om drømmer og syner som en realitet blant Guds folk etter Åndsutgytelsen på pinsedag. Så ja, vi tror at Gud taler gjennom drømmer og syner, men derfra til å tro at alle med letthet kan få det så fort øynene lukkes, er vranglære. Er jeg en Gud som bare er nær? Jer 23:23 Bibelens profeter kunne vente i årevis på at Gud skulle åpenbare sitt ord for dem. Men vi som er oppvokst med fastfood forventer at evighetens Gud skal fylle vårt behov for åndelig erfaring like raskt som burgeren havner i hånden på en hamburgerresturant.

Å bli stille for Herren er Bibelsk og rett. Det kan være utfordrerne å bli stille. Vi har synd som uroer, og en hel verden som fanger og fengsler våre tanker. Ifølge Bibelen er det å bekjenne synd, en nødvendig del av det å ha fellesskap med en Hellig Gud, Hebr 12:1-2, 1 Joh 1:6-10, Lk 18:9-14, Sal 32:5. Våre tanker får hjelp til å rettes mot Jesus gjennom å lese hans Ord. Jesus sier selv til Marta i Lukas 10:38-42,at Maria har valgt den gode del når hun valgte å bli stille for Herren i hans Ord.

I vår tid har en ny lære sneket seg inn; Legg deg ned og slapp av, så vil din Himmelske Pappa fylle deg med sin Hellige Ånd. Hvor i Bibelen har en slik lære røtter? Den vinner lett tilhengere, for i vår travelhet kjennes det så deilig å endelig få slappe av i møte med Gud. Jeg tror også at Gud kan tale til oss, både når vi ligger, står og går, lager middag og kjører til jobben. Men det er utrolig mange ganger vi gjør disse hverdagslige ting, uten at Gud taler. Forventer du at Gud skal tale til deg og fylle deg hver gang du tar en lur på gulvet, ja da glemmer du at mye rart kommer opp i vårt sinn når øynene lukkes og kroppen faller til ro. Når bibel og syndsbekjennelse er borte fra en hvile i Herrens nærhet, ja da er jeg redd det bli mye hvile og lite av Herren. Det er ikke farlig å ligge stille på gulvet, og ønske om å være med sin himmelske Far er et godt ønske. Slik jeg vurderer det er det to farer ved en slik praksis. Læren, som får mennesker til å tro at de ved å ligge på gulvet blir fylt av DHÅ og alle de villfarelser som kan vokse frem da en hengitt til sine egne tanker får visjoner og åpenbaringer.. Dette viser et Djevelens mesterverk. Han gir Guds folk en ny aktivitet, som de tror de blir åndsfylte gjennom, og tar Ordet og bønnen fra oss som betaling. Jeg er redd at tusenvis av mennesker legger seg ned med feil forventninger, de ligger ubeskyttet og med hjerte åpnet i timevis på gulvet, ikke rart at de både hører og erfarer noe, forførende ånder kan få sin livs sjanse til rask fremgang. Dette ikke er Guds vei til fornyelse og vekkelse av sitt folk.

La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Kolosserne 2:18

Kjennetegn: De er ute etter egen vinning. Dere som er så kloke, tåler jo gjerne folk som har mistet forstanden. For dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Jeg må med skam tilstå at vi har vært altfor svake til den slags! 1 Kor 11:19-21

Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere..2 Peter 2:1a,3a

De falske profetene, de såkalte superapostlene, gjorde Korintmenigheten til slaver. De bandt dem til seg selv, ikke til Kristus. De var ute etter deres penger og materielle eiendeler. Paulus stiller dette i kontrast til seg selv som la vinn på å ikke ta seg betalt. Videre – disse falske superapostlene behandlet de kristne i Korint overlegent, og gikk så langt som å slå de i ansiktet mens de utførte sin tjeneste.

Dette er heller ikke ukjent i våre dager, hvor oppblåste superapostler, falske profeter binder mennesker til seg selv, gjør de avhengige av sin virksomhet, er ute etter deres penger, behandler de overlegent og endatil bruker fysisk makt og slår dem i ansiktet. Riktignok åndeliggjøres dette til å være vold utført i Ånden. Ifølge Bibelen er det klart at Gud ikke befaler sine tjenere å spenne syke mennesker i ansiktet, å slå eller ta kvelertak osv. Det er mulig at disse falske profetene hører en stemme, men det er ikke Guds stemme. Fysisk vold, gjort i Guds navn, er ifølge Paulus et kjennetegn på de falske apostlene. Det kan godt ha skjedd mange mirakler i disse voldelige superapostlenes tjeneste, men Gud står ikke bak disse. Han virker mirakler for å stadfeste frelsesbudskapet om Jesus, ikke for å gi syke og voldelige mennesker åndelig autoritet. Vokt dere for de falske profetene!

Kjennetegn: Falskt budskap Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse over apostlene. 2 Kor 11:3-5

Evangeliet fordreies til først og fremst å handle om dette livet. Fokus blir et bedre liv her og nå. Det tales fortsatt om Jesus og korset, men den virkelig store gode nyheten er at du kan bli frelst fra nød, fattigdom og helseproblemer. Gjennom Åndelig innsikt og de rette teknikker kan du lære deg å få dine behov i dette livet tilfredsstilt. Det handler bare om å komme i den rette «trosstilling», så kan du få det meste servert på et gullfat av tjenende engler ol. Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden. Bibelen lover oss aldri fremgang og rikdom som frukt av vår etterfølgelse. Tvert om blir vi forsikret om selvfornektelsens nødvendighet, verdens hat, kamp mot Satan og vår onde natur, samt forfølgelse. Paulus korrigerte de som hevdet at gudsfrykt var en vei til vinning her og nå. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning, men jag etter rikdom har styrtet mange (troende) ned i fortapelse.( Se Matt 16:24-26,Joh 15:18-19,Gal 5:16-17, Ef 6:10-12, 1 Pet 5:8-11, 2 Tim 3:12, 1 Tim 6:3-10)

Falsk nåde: Lovløshet eller lovtrelldom. I vår tid er det trolig lovløshet som er den største utfordringen. Mange falske profeter, prester, biskoper og forkynnere går ærend for Satan i denne sak. En misbruker Guds nåde til å kunne leve utsvevende liv i synd (Judas brev v. 4). En forkynner nåden på en slik måte at kristne synder med fred i hjerte, og slik at den som faller blir værende i fallet, og ender i frafall og fortapelse. Lovløsheten har bredt seg med stor styrke i vårt land. Kristne bokhandlere renner over av dens talsmenn, og den falske nåden forkynnes i Den Norske Kirke, så vel som i frimenigheter og bedehus. Den falske nåden bærer aldri et menneske til himmelen. De som forkynner falsk nåde forteller rørende historier, men de opphever Guds konkrete bud og vilje i kjærlighetens navn.

Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Ordspråkene 28:13 Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Jesaja 55:7

Kjennetegn: Ånden/Salvelsen/Den salvede blir forherliget i stedet for Kristus. Jesus sa: Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Johannes 16:14. Med andre ord vil Ånden forherlige Kristus. I en del såkalte vekkelser kommer Kristus i bakgrunnen. En taler fortsatt litt om kors og blod, men det som virkelig griper hjertene og fengsler sinnet er Ånden eller den salvede profet/hans salvelse. Er dette tilfellet, bør vi være på vakt. For der Guds Ånd har kontroll, der blir Kristus forherliget, uten at æren deles med noen.

Kjennetegn: Falske profeter skaper falske disipler: Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som lever i lovløshet! Matteus 7:22-23

En frukt av en falsk profets tjeneste er falske disipler, forførte kristne, som ikke eier livet i Gud. De tror at de er på den rette vei. De tror at de er Guds tjenere som utfører mektige gjerninger i Jesu navn – men en dag vil Jesu si en hard dom over deres liv: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett. Det er smertelig å tenke på at djevelen, som selv kan skape seg om til en lysets engel, og at hans tjenere, både de forførende åndene og de falske profetene, klarer å forføre tørste og sultne kristne. De forfører kristne som tørster etter det levende vann, men som drikker av feil brønner. Det er trist og skremmende at denne forførelsen skjer så fredfullt og forsiktig at ofrene ikke selv merker at nådelivet dør ut, at Den Hellige Ånd med sorg forlater hjertet og at forførende ånder fyller den tomme boligen. De falske profetene er selv forført av satan. Vi skal vokte oss for dem, men samtidig be at de må finne en vei til omvendelse, slik at de kan komme ut av den fellen Satan har fanget dem i.

En kristen som blir offer for en falsk profet, og som gir denne falske lære og åndelighet så stort rom og innflytelse i sitt liv at han til slutt blir helt slukt, vil nok ikke selv være klar over sin sanne tilstand. Derfor er det også utrolig vanskelig å nå inn til forførte kristne når Satan har fått dem i sin makt. De tror de står på sannheten og rettferdighetens side, og at de er fylt av Den Hellige Ånd.

Det finnes grader av forførelse. Vi har nok alle, i ulikt mon, usunn og falsk lære i vårt hjerte og sinn. Derfor skal hver og en av oss stille oss frem i Ordets lys, slik at den enkelte kan prøve om han er i troen, jfr 2 Kor 13:5. Forførelse starter i det små, små avvik fra Gud ord. Den kommer stille og umerkelig og virke innbydende. Selv om den kan virke ubetydelig og harmløs, er den farlig, for den fører oss bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus, jfr 2 Kor 11:5

Vokt deg for de falske profetene. Tro ikke at alle med en Bibel i hånden og med Jesu navn på tungen vil deg vell. Vokt deg. Se ikke bare på det ytre. Stå fast i Ordet og bedøm profeten og hans budskap ut fra Bibelen. Hopp ikke så lett på en ny lærdomsbølge som lettvint vil lege skaden i Guds folk. Mange falske profeter har stått fram og mange vil stå fram. Vokt deg så du ikke blir et bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. (sitat slutt).

Sluttkommentar: 
Nå ble denne artikkelen så lang, kommer tilbake med mer om samme slaget. For det trengs, jeg er dessverre en av de få som tar dette opp i sin fulle bredde. Har du spørsmål om dette eller andre ting? Skriv til meg eller send SMS, alle adressene står for dette står øverst på siden

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-137-hva-vil-du-definere-den-norske.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-565-har-de-evangeliske-kristne-gatt.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-461-renger-guds-menighet-strre.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-pinse-karismatiske-kristne-har.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-508-nar-det-skjer-falske-bnnesvar.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...