onsdag 15. august 2018

Nr. 333: Både redaktør Alf Gjøsund i avisen Vårt Land og redaktør Finn Jarle Sæle i avisen Norge i dag forsvarer dommen imot meg da de begge to egentlig ikke vil skjønne at dommen imot meg er et misbruk av Norsk lov!


Nr. 333:
Både redaktør Alf Gjøsund i avisen Vårt Land og redaktør Finn Jarle Sæle i avisen Norge i dag forsvarer dommen imot meg da de begge to egentlig ikke vil skjønne at dommen imot meg er et misbruk av Norsk lov!

Bilde av Alf Gjøsund som prøver å være dommer, bøddel og advokat for Torp i saken mellom meg og han, ikke dårlig det.
Men Alf Gjøsund viser bare her i sammen med Finn Jarle Sæle sin kristendomsforakt.
Eneste som har støttet meg i den forstand at han mener det ikke er en straffbar handling å skrive imot horkarler ala Jan Aage Torp, er redaktør i avisen Dagen Vebjørn Selbekk (bilde), om hans støtte er delvis lunken!
Når jeg er blitt dømt, så er det Norges historiens største justismord på flere måter.

1.)  Det jeg er dømt for, «mengde-skriverier» er aldri blitt behandlet av retten. Det sto ikke engang i siktelsen.

2.)  Loven som er brukt imot meg, taler om helt andre forhold enn hva den blir brukt imot meg. Derfor er saken imot meg både en farse og et justismord.

Dette skriver min meget gode advokat Brynjar Meling.

Under avsnitt 18 kommer Høyesterett med sitt syn.

Som lagmannsretten påpeker, må utgangspunktet ved vurderingen være det krav til klar hjemmel som gjelder i straffesaker, jf. Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. Det vises til Rt-2011-469 avsnitt 9, som er sitert i lagmannsrettens kjennelse.

Dette er utdypet i Rt-2012-313 avsnitt 29, der det heter:

«Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven. Jeg viser til lovskravet i Grunnloven § 96 og i EMK artikkel 7, slik dette er forstått blant annet i Rt-2011-469. Av særlig interesse er avsnitt 9 og 12 i dommen, hvor det fremheves at straffbarheten må følge av loven, og at manglende støtte i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet er klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme det.»

Subsidiært – innskrenkende tolkning av bestemmelsene

Det anføres subsidiært at dersom lagmannsretten skulle komme til at utsagnene krenker privatlivets fred, etter en alminnelig tolkning av lovbestemmelsene i strl. § 390 a, og at tingretten ikke har utvidet tolkningen av utsagnene på en måte som kommer i strid med EMK art 7 og Grl. § 96, så følger det av strl. § 1, 2. ledd, at hensynet til Christensens rettigheter - og våre forpliktelser - etter EMK og SP om ivaretakelse av den enkeltes religions- og ytringsfrihet, innebære at strl. § 390 a) i tilfeller hvor religions- og ytringsfriheten krenkes, må tolkes innskrenkende.
(sitat slutt).

Dommen imot meg er som Meling skriver et misbruk av lovanvendelse.

Her er hva redaktør Alf Gjøsund skriver i avisen Vårt Land.

Fornuftig dom om krenkelser på nettet

Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på nettet melder seg ut av den digitale virkeligheten.

EN KURIØS sak med stor prinsipiell betydning har nådd sin endestasjon i det norske rettssystemet. Høyesterett har fastslått lagmannsrettens dom mot Jan Kåre Christensen, som gjennom flere år har skjelt ut pastor Jan-Aage Torp på bloggen sin. Borgarting lagmannsrett ila Christensen en bot på 12.000 kroner, og denne dommen er nå rettskraftig.

CHRISTENSENS FORSVARER Brynjar Meling mener at det aldri burde vært tatt ut tiltale etter Straffeloven, ettersom ingen har tvunget Torp til å lese det som står på bloggen. I stedet burde Torp ha gått til injuriesøksmål dersom han mente seg krenket av utsagnene, ifølge advokaten. Straffeloven rammer nemlig bare «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred (...)».

GJENNOM SIN avvisning av Christensens anke fastslår Høyesterett imidlertid at den aktuelle paragrafen i Straffeloven kan komme til anvendelse selv om utsagnene ikke er stilet direkte til den omtalte. Dette er en fornuftig tilnærming og signaliserer en oppdatert forståelse av en lovtekst som har røtter tilbake til en tid da ingen hadde hørt om datamaskiner.

«BRUK AV blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs ­atferd ved bruk av internett», heter det i dommen som nå blir stående. «Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen et bestemt religiøst miljø. Det må legges til grunn at Christensen var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket.»

«MAN TRENGER overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er», uttalte advokat Meling da saken gikk for tingretten. Teknisk sett har han rett, men realiteten er at det som skrives om deg på nettet sannsynligvis vil nå fram til deg før eller siden. Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på blogger, Facebook eller andre redaktørløse steder på nettet, melder seg ut av den digitale virkeligheten. Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedet for at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

Dette skriver Redaktør Finn Jarle Sæle i avisen Norge i dag.

Klok grenseoppgang mot personforfølgelse!

Høyesterett, ved sitt ankeutvalg, forkastet den 21. juni anken fra en blogger som gikk hardt og vedvarende ut med personfordømmelser. Dermed blir de enstemmige dommene i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett for årelang sjikane av pastor Jan-Aage Torp og hans kone, stadfestet av Høyesterett. Det er klokt at man går opp grenser her nå, før det er for sent.

Lagmannsretten fastslo at bloggerens samlede bloggproduksjon ikke er saklig tros- og religionskritikk, men heller «sjikanøs og trakasserende personforfølging av Torp».

Tidsskriftet Kapital presenterte på førstesiden den straffedømte bloggerens kamp mot Jan-Aage Torp, og der uttalte Torp:

- Tingretten dømte bloggeren enstemmig 3–0. Lagmannsretten stadfestet dommen 3–0. Det er ikke lov å bedrive personforfølgelse og sjikane!

- En nesten 3-årig kamp for å stanse bloggerens sjikane har ført til en rettskraftig dom i alle rettsinstanser i Norge. Andre som blir sjikanert på samme måte, kan nå vise til en entydig dom som kan brukes for å stanse nettroll og NRK-Brennpunkt. Man kan også med loven i hånd kreve at søkemotorene fjerner denne sjikanen fra sine søke-algorytmer.
Det kan vi alle takke for.

Sluttkommentar:


Per Sandberg og kjæresten hans Bahareh Letnes har nå i flere uker blitt skrevet så mye om at hva jeg har skrevet og talt om Torp, selv om det har vært et ordskifte. Er som en dråpe i havet.
Dommen imot viser bare hvor absurd, uriktig og misvisende den er.
Dommen imot meg er latterlig, primitiv og feilaktig.
Jeg har aldri noen gang truet Torp, eller oppsøkt ham på noen som helt måte.

Allikevel er det som ligger til grunn for dommen som om jeg har gjort dette.
Det viser bare at dommen imot meg er totalt feilaktig, løgnaktig og et justismord!

Tenk, Per Sandberg er det nå de siste ukene blitt skrevet om og spredd seg hva VG, Aftenposten, Dagbladet og alle andre hva de mener om ham.
Les kommentarfeltene, hva jeg har skrevet om Torp som også er en offentlig person er som «peanøtter» imot hva Sandberg blir kalt.
Er dette lov? Er det jeg har skrevet lov?
Selv om det er som en dråpe i havet opp imot hva det er skrevet om Sandberg? Ja, alt er lov.

Men jeg skal dømmes og tas, men ikke noen andre. Hvorfor? Det er religions- og kristendomsforfølgelse imot meg og den Himmelske blogg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...