lørdag 28. juli 2018

Nr. 319: Horkarlen Jan Aage Torp bebuder på sine mange nettsteder at han vil dra meg til retten igjen, men da skal jeg aldri gå i den fella igjen å stille opp med advokat som legger vekt på jus, da kampen imot meg er pillråtten fra politiets, Torps og domstolens side, kun for å få meg dømt er parolen!

Nr. 319:
Horkarlen Jan Aage Torp bebuder på sine mange nettsteder at han vil dra meg til retten igjen, men da skal jeg aldri gå i den fella igjen å stille opp med advokat som legger vekt på jus, da kampen imot meg er pillråtten fra politiets, Torps og domstolens side, kun for å få meg dømt er parolen!

http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-245-saken-imot-meg-og-den-himmelske.html

Bilde av Norges største nettroll Torodd Fuglesteg.

Se meg død, da har jeg nådd mitt mål med Jan Kåre Christensen er Torodd Fuglesteg utalte mål med meg, selv dette dritter poltiet fullstendig i da kampen imot meg er pilråtten og kristendomsforfølgelse.

Horkarlen og narreapostelen Jan Aage Torp skriver dette, som bare er et av mange sitater han er kommet med de siste årene om meg og den Himmelske blogg:
«Vi har fortalt noen ganger om dommen mot en viss blogger i Oslo Tingrett i januar 2016 for vedvarende personforfølgelse, mobbing og sjikane av Aina & meg. Den enstemmige dommen ble anket av den domfelte på grunn av lovanvendelsen, men Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett avviste anken enstemmig, og forsøket på å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg ble selvfølgelig også avvist. Dommen fastslår entydig i alle instanser at en «mobber» har ikke lov til å personforfølge.

«Mengdemobbing»

I vår aktuelle sak holder naturligvis denne mannen fortsatt på, i den tro at dette ikke får ytterligere konsekvenser. Så uvitende er han altså. Han vil få ytterligere og kraftigere reaksjoner.»

Nå vet jeg ikke hvorfor han skal få meg dømt igjen, da jeg utelukkende det siste året og mer og mer kaller han kun for to ting som er mitt hovedanliggende imot Jan Aage Torp. Det er at han er en horkarl etter Guds ord med å skille og gifte seg igjen. Samt at han farer med fremmed lære og lever fullstendig etter det gamle menneske, da er han en narreapostel.

Hvorfor nevner Torp aldri dette? Fordi det er dette at han er en horkarl og narreapostel som jeg har hatt som mitt hovedanliggende. Som Torp ikke tåler å høre. Derfor gjør han alt han kan for å få fokuset bort i fra dette, og over til noe helt annet. Fremfor alt at han blir mobbet og sjikanert.

I saken mellom oss er det egentlig kun to stykker som er mobbere og har drevet med truing og sjikane. Det er mannen med psynonym navnet Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, ingen andre. Selv Torp vil jeg ikke kalle en direkte mobber, bortsett overfor andre enn meg. Da jeg er en offentlig person og bør kunne tåle noe mer enn andre. Men det er disse nevnte to som er uten tvil som har overtrådt § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

De som skulle vært straffet i denne saken her med å ha overtrådt § 390 a. er Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, men dette dritter politiet og domstolene fullstendig i. Det gjør også horkarlen, da han hater meg fordi jeg har avslørt ham som en narreapostel.

Sluttkommentar:

Aldri mer advokat i denne pillråtne saken der jus betyr null. Men å få tatt meg og drive med kristendomsforfølgelse betyr alt.
Det som jeg er dømt for, det er ikke behandlet overhode i retten, vi står foran med meg Norges historiens største justismord, ikke noe annet.

Her hva min meget gode advokat Brynjar Meling skrev.
Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

«Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»Står det i dommen både i fra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

I Oslo tingrett så var siktelsen imot meg som ble drøftet, og det kom fort frem at jeg ikke hadde skrevet noe som kunne sies å være straffbart. Da å skrive at noen er ekkel, lever i hor og er spedalsk er langt, langt innforbi tros- og ytringsfriheten.Men som sagt, jeg skulle tas, og da brukte de noen tall av Jan Aage Torp som gikk på mengde.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-230-politiet-pa-manglerud-har-begatt.html

Dette var også pillråttent da jeg i retten sa klart i fra at både Torp og hans støttespillere hadde både i mengde, og verbalt gått mye lengre enn meg.

Min advokat Brynjar Meling gjorde også et poeng ut av at det var langt verre å bli kalt Anders Behring Breivik supporter enn en horkarl som Jan Aage Torp er blitt beskrevet av meg ut i fra hva Guds ord sier om ham.

Men dommen ble skrevet på «bakrommet» og for å få meg dømt, selv om det jeg var blitt dømt for aldri er blitt behandlet i retten.

Dette skriver min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett som forkastet vår anke, som igjen viser at demokrati i Norge fungerer ikke.

«Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Med andre ord, da er dette et justismord!!!!!!!

Samt, at i lagmannsretten så sa jeg klart i fra at de tallene som retten la vekt på er hinsides og de er ikke dokumentert. Med andre ord, retten er også blitt advart imot dette.

Da å bruke dette i dommen imot meg når de er blitt opplyst og de faktiske forholdene, viser at Norge i den saken imot meg står lavere enn Saudi Arabia, Kongo og Nord Korea ville ha gjort det er temmelig åpenbart!

Det er et justismord, ikke noe annen kan en kalle det!

Det står i dommen imot meg følgende:

«Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»

Hvordan kan dommen bygge på dette? Når de tallen som Torp kom med var aldri gjenstand for drøftelse i retten? De ble aldri dokumentert. Samt, hverken jeg eller Meling ble spurt om dette. Da bygger dommen imot meg på løgn!

Det er løgn når en helt bevist fabrikkerer noe imot en, som vedkommende ikke er blitt konfrontert med hva som er de faktiske forholdene.

De faktiske forholdene er at Torp overdrev noe kolossalt, ikke noe av det han la frem i retten var dokumentert.

Sannheten er at det er jeg og min familie som har blitt rammet for den tyngste skyts i fra Torp og hans allierte. Hundre ganger verre enn hva jeg har kommet med. Politiet har helt bevist ønsket å ta meg. Åpenbart domstolene har hatt samme stygge og onde agenda!

Jeg regner med at Jan Aage Torp har kommet med enn 1000 hatmeldinger imot meg.

Mannen med fiktiv navnet ellers pseudonymet Ansgar Braut 10.000 meldinger.

Og Torodd Fuglesteg (bildet) 20.000 hets, sjikane, løgn, ønske om død, forbannelse, bedrag og hatmeldinger.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-249-kort-redegjrelse-og.html

 http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-248-kort-redegjrelse-og.html


Det går ikke an å dømme urettferdig, slik disse rettsinstansene har gjort, da de ser bort i fra alt som skrevet imot meg og min familie.
Mens det som er skrevet av meg, forsterker de og overdriver de noe kolossalt. Ikke minst gjennom Jan Aage Torps løgner i Oslo Tingrett, samt at det han kommer av tall er ikke dokumentert.

At tallene ikke er bestridt er også løgn! Da de i Oslo tingrett ikke var til drøftelse da det ikke var i siktelsen imot meg og den Himmelske blogg.
I Lagmannsretten sa jeg klart i fra at tallene er hinsides og at de ikke er dokumentert.

I ankeskrivet til Norsk Høyesterett sa min advokat Brynjar Meling det samme, at dette hadde ikke vært oppe til behandling. Mengde av skriverier av noen part! 
Med andre ord, dette å dømme meg for noe som ikke har vært gjenstand for rettens behandling viser bare at dommerne i denne saken ikke var rettskafne, modne for jobben og objektive.

Men valgte å stå på løgnens og mørke side med å skrive en form for fiktiv dom som egentlig ikke er verd engang papiret den er skrevet på. Slik behandling som retten her i Norge har gitt meg er rett og slett urettferdig, ond, stygg og ikke en rettstat verdig!

Som sagt, når Norsk Høyesterett aviste denne anken.

Etter min advokat Melings glimrende og gode ankeskrift, der han påpekte at det jeg er dømt for, ikke er siktet for eller er blitt behandlet av retten.

Samt det er veldig råtten gjort å la Meling bruke all sin tid på å prosedere på feil lovanvendelse.

Der de samtykker og gir utrykk for at han kommer frem med gode argumenter.

Dette setter retten – både i tingretten og lagmannsretten – strek over.
Dømmer for noe som er kun nevnt som en «sidekommentar» og som ikke er blitt behandlet i retten at det er skrevet mye om Torp.

Han igjen har kommet med et fantasitall som ikke er dokumentert.
Det forteller meg at jeg anser politiet og norske domstoler som på lik linje med kriminelle og tarvelige mennesker, stakkars sier nå jeg!

Dette skrev min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett som gjør dommen imot meg til å være et justismord.

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.

Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).


Sluttkommentar:

Det er sikkert en ting, Norge har aldri sett et større justismord enn det som har skjedd med meg og den Himmelske blogg.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-245-saken-imot-meg-og-den-himmelske.html

Det hele startet med at Jan Aage Torp la merke til at jeg skrev ut i fra Guds ord om at han levde i hor. Og da skulle ikke være forkynner.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-42-jeg-har-ikke-valgt-bruke-tid-pa.html

Torp fant ut at i søkemotorene var det når en søkt på ham, både den engelske og norske bloggen min. Så kom han opp, og gikk da med en fiktiv anmeldelse til Manglerud politiet med denne fiktive anmeldelsen, og de bet på. Torp anmeldte meg for mye rart. Men det jeg senere er blitt dømt for, er ikke i anmeldelsen. Det var ikke gjenstand for drøftelse i retten, det er et regelrett justismord!
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-229-narreapostel-jan-aage-torps-mal.html

Så klarte han å lure eller de ville ta meg som er like rett å si.

Norske domstoler med å få meg og den Himmelske blogg dømt.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-230-politiet-pa-manglerud-har-begatt.html

Sannheten er at jeg aldri har skrevet eller talt utenforbi hva tros- og ytringsfriheten sier. Ei heller Norks lov.

Men da en ikke kunne ta meg for det, så var det mengde av skriverier. Dette er også fabrikkert, da Torp og hans allierte har skrevet mye mer enn meg både i mengde og i krasshet. Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut hva de har skrevet i verbale ord og utrykk gjør faktisk hva Torp og jeg har skrevet til rene to «søndagsskolegutter». Dette er anmeldt, men politiet bryr seg døyten, deres agenda har vært kun en ting, å fa tatt meg og ingen andre!

Det er Justismord selv om saken i seg selv er «liten». Så har den enorme ringvirkninger da det gjelder tros- og ytringsfriheten vår!

Jeg har prøvd å dokumentere, ta med begge siden i saken.

Alt for at sannheten skal frem, slik at den som vil sette seg inn i denne saken. Kan ta et selvstendig valg! Er det slik jeg mener, eller er det slik som Jan Aage Torp mener?

Hvem av oss to har rett?

Les selv, og kom gjerne med tilbakemeldinger her på bloggen i form av kommentarer!

Også forbønn er jeg glad for over meg og min familie!

For denne saken har vært og er selvfølgelig en stor påkjenning å bli så dårlig og feilaktig behandlet! Dypest sett er dette en kamp mellom lys og mørke, Satan og Gud. 

Da Gud er for ekteskapet som Torp åpenbart hater med å skille og gifte seg på nytt med ei dame på alder med hans egne barn!

 http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-227-torp-bryr-seg-ikke-lengre-om-sin.html

 file:///C:/Users/Jan/Downloads/jkcklage(28).pdf
(lim denne inn i nettleseren da det er pdf-fil)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...