mandag 16. april 2018

Nr. 291: Hvorfor evner ikke Pastor Jan Åge Torp å be om unnskyldning eller tilgivelse?

Nr. 291:
Hvorfor evner ikke Pastor Jan Åge Torp å be om unnskyldning eller tilgivelse?

Bilde av Pastor Jan-Aage Torp, som etter min vurdering er under innflytelse av demoniske krefter som gjør at han ikke evner å be om tilgivelse.


Dette ønsket jeg at han ba om tilgivelse for:
Jan Kåre Christensen har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 824: Oslo-kirken og Pastor Torp forsøkte å ma...:
Det jeg vil ha unnskyldning for er to ting Jan-Aage.
1.) Dette er og var situasjonsbilder som er harmløse, og å bruke disse i en setting slik vi gjør for kun å vise og illustrere hvem vi omtaler er helt greit. Når tekst utgjør mesteparten av innholdet. Og bildene ikke er krenkende.
2.) Kreve penger av noen uten først å ha gitt noen anledning til å omvende seg og gjøre noe med saken er både uriktig, ufint og ukristelig!
Hvis dere ber om unnskyld for dette, så kan jeg godt fjerne artikkelen første virkedag etter ferien som er 4. august.
Mvh
Jan K
Jan Åge Torp svarer: Hei Jan Kåre Christensen!
Jeg ble nettopp gjort oppmerksom av Walter på dette blogginnlegget som du la ut for et par timer siden.
Jeg har ingen ting imot at du publiserer dette, hvis det gavner dine interesser.
Jeg tok Walter av "saken" som skjedde uten min viten og vilje. Jeg syns at Walter har kommunisert ryddig om rettigheter på vårt materiale, og jeg er glad for at du har fjernet fotografier som vi har opphavsrett på.
Men bortsett fra dette er jeg ikke glad for at Walter engasjerte seg så sterkt. Vi har ingen mening om Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Min håndsrekning til deg på våren 2012 viste seg å være nytteløs, og jeg akter ikke å ta opp igjen kommunikasjonen.
(sitat slutt).
Tilgivelse, Torps mulighet som han ikke tar!
Det er mange som sliter med tilgivelsen. Mange føler seg fordømt fordi de ikke greier å tilgi. «Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere», blir det da vanskelig å be.
Jeg tror noe av det vanskelige kan henge sammen med at vi misforstår hva tilgivelse er. Vi opplever at det betyr at vi godtar det onde som er gjort mot oss. Men tilgivelse forutsetter tvert imot at vi anerkjenner at det onde er ondt. Det er bare overtredelser som kan tilgis.
Mange, særlig de som er offer for overgrep, strever med følelse av å ha skylden selv. De trenger hjelp til å plassere skylden der den hører hjemme – hos overgriperen. De trenger at noen sier at det som ble gjort mot dem, var ondt, og at det ikke var deres skyld. Å komme trekkende med tilgivelse før denne sannheten er sunket inn, blir fullstendig feil.
«Å tilgi er å dømme», sier den kroatiske teologen Miroslav Volf. Han ble utsatt for psykisk tortur av kommunistisk hemmelig politi, og han har sett overgrepene under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia. Hvordan kan en kvinne som er voldtatt og har sett mannen og sønnene bli drept, noensinne tilgi? Hvordan kan jeg tilgi ham som forhørte meg? Dette er det konkrete utgangspunktet for bøkene hans.
For ham er det en viktig erkjennelse at de onde handlingene nettopp settes på plass som onde, gjennom tilgivelsen.
Dette var det geniale ved forsoningsprosessen i Sør-Afrika. I land som Chile og Spania har man bare satt en strek over det som var og gått videre. Da ligger sårene der og verker fortsatt. I Sør-Afrika hadde man en sannhetskommisjon, som fikk de onde handlingene fram i lyset og plasserte skylden for det som hadde skjedd. Da først kunne de tilgis.
Tilgivelse er ikke noe man gir for å være snill mot den som har gjort noe galt. Det er noe vi trenger for å kunne settes fri fra konsekvensene av den onde handlingen. Vi tilgir fordi vi ikke vil la oss styre av hat og bitterhet. Og fordi vi selv trenger tilgivelse
Tilgivelse – mangel på helbredelse og annet!
Hvis en ikke evner å tilgi, så er gjerne sykdom andre plager som følger med. Vi vet at skriften sier også hvis en ikke tar nadverd på rette måte, så kan en ikke forvente helbredelse.
Her en artikkel jeg skrev om dette:
Sykdom er Satans verk og opphav
Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.
Tyven er her et bilde på Satan, han har et oppdrag og en misjon, det er å stjele og myrde og ødelegge. Mens Jesus har det stikk motsatte oppdrag, det er å bringe og gi liv og overflod av liv, Hallelujah!
Sykdommens opphav er Satan, ikke noe menneske. Men gjennom Jesus død og oppstandelse så kan vi ha seier over sykdom også. Selv om hverken jeg eller noen andre mennesker til fulle skjønner alt her da det er først da vi som troende får et herlighetslegeme og blir Jesus lik at vi til fulle får del i Jesu seier på Golgata kors.
Kan troende bli syke av å vike bort fra Guds vei?
Skriften er veldig klar her, det er ja! Som troende har vi et stort ansvar, men vi kan selvfølgelig ikke si at all sykdom nødvendigvis er skyld i at vi har gått bort i fra Guds vei. Men jeg vil liste opp ti forskjellige punkter hvorfor Guds folk – de troende – er syke og dør før tiden som Gud har lovet oss her, 70 år og 80 år med megen styrke. Det er også en annen problematikk er de som er født med en spesiell funksjons redusering eller har fått den. Disse har selvfølgelig ikke skyld i dette, men de kan og skal bli helbredet enten her i tiden eller når Jesus kommer igjen og vi blir ham lik og får herlighetslegeme som ham i all evighet. Det er først da vi alle blir helbredet, før den tiden er vi alle underlagt forkrenkelighet, det forgjengelige og våre menneskelige begrensninger og «sperrer». Jeg har blitt beskylt og tillagt ting her fordi jeg belyser disse temaene, men det må en dessverre alltid regne med å bli tillagt meninger og synspunkter. Har du slike, så skriv på bloggen eller ta kontakt. Falske og usanne rykter og påstander er bare til ergrelse, frustrasjon og til kiv og splittelse.
Salme 90. 10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.
1.) Mangel på kunnskap om hva Guds ord og Guds løfter er og forblir den største mangelvare for de troende til alle tider. Å hære på bibelsk og salvet undervisning om hvilket som helst emne i Guds ord er og forblir den største mangelvare for troende til alle tider.
Hosea 4. 6a Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.
2.) Usunt levesett. Vi vet at Gud har skapt oss med et indre og ytre menneske slik at vi er en to-delt skapning. Derfor er det så viktig å ta vare på legeme med fysisk arbeid, trening eller på andre måter. Gud vil ikke at legemet skal forfalle, enten ved for lite eller for mye arbeid, trening eller på andre måter. Her har alle og enhver et ansvar for sin egen fysiske tilstand om det alltid gjennom årene har vist seg at det er også mange utfordringer det byr på ved å være menneske.
3.) Spise riktig og «rett». Vi vet at spesielt i GT har Gud gitt sine matforskrifter og vi leser at det som står skrevet er åndelig og sunt. Derfor er det mye å lære og hente ved å leve som Guds ord sier og lærer om vi ikke har et påbud i den nye pakt å følge alle de forskrifter i den gamle pakt. Men å spise sunt og solid har med vår helbred!
4.) Hvis vi ikke gjør forskjell på Herrens legeme og et vanlig måltid så står vi i fare for å ikke bare forbli syke, men faktisk også bli syke lærer skriften. Tenk på det, at vi kan bli syke ved å «misbruke» vår tro.
1 Kor. 11. 27 Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! 29 for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.
5.) Vi som troende skal bekjenne syndene for hverandre, da har vi løfte om å bli helbredet. Faktisk den katolske skriftestolen er mer bibelsk enn vi aner det for der kan en gå inn å skrifte og bekjenne sine synder som skriften oppfordres oss til og slik bli legt.
Jakob 5. 16 Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.
6.) Det å ikke ha et menighetsfelleskap og andre troende som en står i sammen med vil virke negativt inn på oss som troende og mennesker da vi er satt til å bære hverandres byrder. Og på den måten være frisk og ikke syk.
Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.
Om du leser fort igjennom de fem første vers av Galaterbrevets sjette kapittel, kan det se ut som om det tilsyne¬latende er en motsetning mellom det andre og femte vers. I vers 2 står det: «Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Og i vers 5: «For hver skal bære sin egen bør.» Hvordan kan dette henge sammen? Jo, ifølge grunnteksten vil du finne to forskjellige ord for «byrde» i disse to versene. I Gal 6,2 brukes det greske ordet baros, som betyr «tung byrde». I vers 5 er det greske uttrykket fortion brukt, som betyr «en oppgave eller tjeneste som skal utføres». Det dreier seg her om en ansvarsbyrde, som er en byrde inntil den er utført. Denne byrdebæringen er ikke av lovisk tvang. Motivet er derimot nåden og kjærligheten og lydigheten mot frihetens fullkomne lov (Jak 1,25). Herren har altså lagt en bør på den enkelte av oss, men til oss alle lyder like fullt formaningen klart og tydelig: «Bær hverandres byrder!» Vi kan ikke bære byrdene i stedet for den som lider, men vi kan bære dem sammen med dem. Vi kan ikke gråte andres tårer eller kjenne deres savn, men vi kan være til stede der tårene triller og der savnet er stort. Vi kan være til stede slik at sorgen, håpløsheten og vanskelighetene blir litt lettere å bære.
7.) Vi skal ikke bare bære hverandres byrder, men vi skal også be for og med hverandre da vi er hverandres lemmer. Og da på den måten står i et ansvars forhold overfor hverandre som troende. Den demoniske påvirkningen vil aldri kunne få fotfeste hos oss hvis vi står i sammen med åndsfylte troende brødre og søstre. Det er når vi ikke vil høre på råd, formaning og innrette oss etter Guds ord og hverandre at demonene får fotfeste. Et sunt og godt menighetsfelleskap er den største pleie, det er som et herberge som Jesus talte om i lignelsen i Lukas 10 for han som hadde falt blant røverne.
Rom. 12. 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.
8.) Gud har satte i menigheten noen som på en spesiell måte skal be for syke og andre behov. Blir de tjenesten holdt nede og neglisjert så vil raten av syke blant de troende være større. og blir denne tjenesten påaktet, så kan vi forvente at det er de troende som er friske og raske og lever sine dager til fullt mål. Men det er underlig hvis det er noen som har fått en spesiell nådegave for å be for mennesker og som tar seg betalt for å be for dem. Da misbruker de som Gud har gitt det, forvalter det feil eller har tatt på seg en oppgave og tjeneste som de ikke har fått!
1 Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.
9.) Nådegaven til å helbrede og be for syke er også gitt til flere troende, ikke bare den spesielle gaven til å be for syke. Det er menighetens anliggende og det er flere enn en som skal be for syke om Guds ord taler at det en også de som har en helt spesiell og Gudgitt åndelig utrustning og salvelse for å be for syke, demonbesatte og avsløre ting. For at mennesker skal bli satt i frihet for den Sønnen får frigjort blir virkelig fre.
1 Kor. 12. 10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.
10.) Enhver troende har et ansvar om å være i rett stilling overfor Gud, ta vare på sitt legeme og sin egen helbred. Ransake seg selv er veldig sunt hvis en er syk og kommer til kort. Det kan være demonisk påvirkning, usunt levesett, ulydighet, mangel på felleskap med andre troende, mangel på kjennskap og kunnskap hvilke løfter vi har etc. for enn er syk og ikke ved full helbred. Vi er inne på et veldig stort og viktig tema. Men Guds ord og Guds løfter står faste, vi har alle full helbredelse og gjennopprettelse ved Jesu død og oppstandelse. Skriften sier at ved: «Ved Hans (Jesus Kristus) sår har vi fått legedom».
Sluttkommentar: Har du spørsmål eller ønske å bli bedt for, ta kontakt kjære venn. Vi ber for syke og underviser om hva Guds ord sier om helbredelse. Skulle også tatt mer med hvordan demoniske påvirkning, vantro og annet setter oss ut av spill, det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning her på bloggen eller på hjemmesiden vår, eller at du sender inn relevante spørsmål eller skriver på bloggen.
Skriften taler om at det selv på Apostlenes tid var det mange syke blant de troende!
1 Kor. 11. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.
Hva var grunnen?
Dette er tatt fra der Apostelen Paulus underviste om nadverden, det var de som misbrukte nattverdsmåltidet til å spise seg selv mette. Og de så ikke forskjell på hva nadverden var og et vanlig måltid. Dette igjen resulterte i at velsignelsen som er i Jesu forsoning på Golgata ikke ble dem til del, men faktisk gjorde at dom ble bragt inn i deres liv. Det var en kombinasjon av mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som bragte dem til dom. Det er slik i dag også at det er mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme! Gud har ikke forandret seg, ei heller vi mennesker om vi har en bedre forståelse på enkelte områder så har vi en dårligere forståelse på andre områder.
Gud vil at vi troende skal være frisk og leve minst til vi er 70-80 år, ja også lengre!
Sal 90:10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.
Jos 14:10 Og nu ser du at Herren har gjort med mig som han sa, og latt mig leve i fem og firti år fra den tid Herren talte disse ord til Moses - all den tid Israel vandret i ørkenen; og idag er jeg fem og åtti år gammel. Jos 24:29 Nogen tid efter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, hundre og ti år gammel.
3Joh 1:2 Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.
Løftene er mange, men Guds ord taler om et godt, langt og innholdsrikt liv som troende der vi er overvinnere på alle områder i våre liv. Jeg vet ikke alt, men Guds ord taler blant om at vi kan forvente minst 70 år her på jorden, og med megen styrke enda lengre.
Josva og Kaleb var 85 år og ved sin fulle styrke og kraft!
Slik jeg ser det, har en vært en troende fra ungdommen så har en et klart fortinn med å ha vandret med Herren. Josva og Kaleb hadde Guds ånd da de andre hadde Verdens ånd. De var også da ved sin fulle styrke ved fylte 85 år, og vi som troende kan også forvente oss et godt, innholdsrikt og spennende liv. Der vi er ved god helse og helbred bare vi følger Herren.
Guds folk er syke fordi de har mangelfull forståelse, er ulydige og kjødelige, som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme!
Akkurat som mange i menigheten i Korint var syke, skrøpelige og døde før tiden, er Guds folk det i dag. Sykdom er fra Satan, og alt dette overvant Jesu på korset!
Guds ord taler om at ved hans sår er vi legt, ikke bare skal erfare det senere
1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.
Når Jesaja gjengir dette ordet sier han at ved hans sår har vi helbredelse, mens Peter sier vi er legt. Ved Golgatas offerdød er alle troende legt rent objektivt sett. Det er for oss å ta ut av vår rikdom og helbredelse vi har i Kristus Jesus NÅ!
A A Allen
Evangelist A A Allen ba for syke i tusenvis, og de ble helbredet. Men selv døde han en for tidlig død, hvorfor? Jeg tro at han ikke passet nok på sitt eget liv og sitt legeme. Derfor er det så viktig at vi ikke er bare opptatt med alle andre, men også med oss selv og vårt forhold til Herren. Det aller viktigste er at jeg har det godt med Gud. Andre mennesker må ta sine egne valg!
Er det mulig å dø før tiden? Dessverre ja!
Selvfølgelig har ikke jeg svarene på alt, og det kan godt være at Gud tillater ting for ikke noe verre skal hende. Eller han har andre ting på programmet da sjelers frelse er og forblir det viktigste. Men som troende kan vi og skal vi forvente at Gud hjelper oss med alle ting, også med å være ved god helse, akkurat som vår sjel har det godt, all ære til Gud og Lammet!
Sluttkommentar: Jesus kalte helbredelse for «barnas brød»;
Matt.15. 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.
Da Gud Fader selv ser på helbredelse som vårt brød og vi ber i Fadervår gi oss vårt daglige brød så ligger det helbredelse i denne bønnen. Forvent og tro Gud at du og vi alle skal få leve lenge. Josva og Kaleb var ved fylt styrke ved fylte 85 år, var ikke det herlig? Forvent og tro at Gud er den samme i dag som han da var, for det er han i sannhet. Sykdom er fra Satan og god helse er i fra Gud, det er sikkert da Jesus sa at Tyven som er betegnelse på Satan at hans misjon var å stjele, myrde og ødelegge. Mens Herrens misjon er å gi liv, ja liv i overflod Hallelujah!
Dette er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til, alt er i forsoningen. Det er bare for oss å vandre Herren verdig og tro hans ord og gjøre det vi selv kan etter beste evne. Da velsigner han oss og beskytter oss. Ikke noe er for vanskelig for Gud, alt er tilveiebragt gjennom Jesu forsoning og offerdød på Golgata kors for 2000 år siden, Gud være lovet fra nå av og inntil evig tid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...