torsdag 5. april 2018

Nr. 282: I etterpåklokskapens navn, ville jeg aldri hatt advokat, da domstolene har helt bevist gått etter for å få meg dømt, jus og alt annet har ikke spilt noen som helst rolle, da det var kun en ting som var viktig, få meg dømt!

Nr. 282:
I etterpåklokskapens navn, ville jeg aldri hatt advokat, da domstolene har helt bevist gått etter for å få meg dømt, jus og alt annet har ikke spilt noen som helst rolle, da det var kun en ting som var viktig, få meg dømt!

Bilde av dommer Øystein Hermansen som helt uforståelig direkte lyver i dommen imot meg ved å påstå at jeg ikke bestred Torps tall fra Oslo tingrett.

Å synke så lavt av en dommer er helt uforståelig.


Min advokat Brynjar Meling har jeg ikke noe å utsette på. Men det har jeg på politiet og domstolene, da det helt bevist har hatt kun en agenda.

Det er å få meg dømt, alt annet har vært ikke relevant!

I dommen står dette: «Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare.»

Det er bare fordi at jeg har gjentatt ting for ofte at jeg er blitt dømt, straffet og er faktisk i dag en «straffedømt» mann om jeg anser meg for å være Oslos mest lovlydige borger. Slik kan det gå når domstolene bruker bevistørke og renkespill imot en!

Jeg fikk oppnevnt en advokat, som ikke det er noe vesentlig å klandre for.

Det er lov å være «etterpåklok». Og se at ting kunne og burde har blitt gjort annerledes!

Nå får en ikke omgjort dommen eller noe av å mene og synse som jeg her nå gjør!

Men det er en tragedie at de lar min advokat Brynjar Meling bruke nesten all sin tid på lovanvendelse som han mener og prosederer på at er misbrukt imot meg og den Himmelske blogg.

Når de må ha VISST IKKE MINST I BORGARTING LAGMANNSRETT, MEN OGSÅ I OSLO TINGRETT AT DET ER HVA JEG HAR SKREVET SOM ER AVGJØRENDE.

Ikke bare hva jeg har skrevet. Men mengden av skriverier som jeg blir dømt for!

Dette kommer ikke opp i retten i det hele tatt, derfor blir det helt uforståelig, meningsløst og useriøst at retten legger seg på en linje der de ikke har behandlet det de har dømt meg for.

De bruker en advokat som gjør så godt han kan, men de har egentlig avgjort dette for lenge siden at jeg skal dømmes. Eneste er på hvilken måte de skal dømme meg for, da blir det meningsløst å ha en advokat som de ikke engang konfronterer med et eneste spørsmål gjennom minst 2 rettsaker.

For meg så har de «brukt» min advokat slik at de skulle se ut som det var en «ordentlig» rettsak, noe som det aldri har vært

Det står i dommen: «Ankeforhandlingen ble avholdt 5. april 2017 i Borgarting lagmannsretts hus. Jan Kåre Christensen ga ingen forklaring, men benyttet seg av sin rett til å gi en sluttmerknad. Bevisførselen for øvrig fremgår av rettsboken. Sakens faktiske bakgrunn som tingretten hadde funnet bevist, ble lagt til grunn ved behandling av ankesaken.»

Når jeg da sa klart ifra at Torps tall var helt hinsides og de ikke er dokumentert. Og retten da fremdeles legger det til grunn, så tror de helt bevist på løgn, løgn og atter løgn.

Jus har ikke spilt noen som helst rolle, saksgang eller noe annet!

Det eneste som de temmelig åpenbart har hatt som agenda er å få meg dømt!

Hva skulle jeg da med advokat? I etterpåklokskapens navn hadde jeg gjort forsvarsjobben mye bedre selv da jeg visste hva som var hva!

I dommen står det at jeg ikke har skrevet noe som er straffbart, det er kun at det er skrevet for mye som gjør det til straffbart!

At dette kommer gjennom et ordskifte nevnes ikke, hvorfor?

Saken har ikke vært debattert i retten. Avslutter da med hva Brynjar Meling skrev til Norsk Høyesterett, som tross alt viser at han fikk det med seg etter hvert at det jeg ble dømt for ikke er blitt behandlet i retten. Hverken av Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett.

Min advokat Brynjar Meling skrev til Norsk Høyesterett der han påpekte at det jeg er dømt for ikke er blitt behandlet i retten, med andre ord, rettsakene imot meg har vært en farse og avgjort på forhånd. Dette er et lite utdrag fra hva han skrev til Norsk Høyesterett som forkastet anken.
 
Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor (sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord.

Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder». Martin Luther King sitat.

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Her er anken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som ligger det meste av relevant informasjon:


Grunnlovens §100 står det: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»

Når jeg er dømt for noe som retten ikke har behandlet, er dette den fullkomne urettferdighet, ondt og primitivt!
 
Sluttkommentar:

Min advokat Brynjar Meling skriver følgende: «Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen. Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.»

Med andre ord, når retten ikke har satt seg inn i saken. Da å dømme meg for dette, er ikke noe annet enn horribelt og et klart justismord!

Når de i eventuelt kommende rettsaker bruker denne dommen for å felle andre, da blir det helt feil! Da bruker de en «jukse» dom og en dom som egentlig er et lavmål av å kjøre en rettsprosess på. For å felle andre, som igjen vil forplante seg der til slutt alt er «lov»! Jeg ser med forferdelse og gru på fortsettingen hvis denne dommen ikke blir omgjort og den blir behandlet på nytt i rettssystemet. 

Det er som å ta en dom i fra Nord Korea å bruke den dommen her i Norge, på et slik lavt nivå om ikke enda lavere ligger denne dommen da selve rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg er åpenbart enten styrt på forhånd eller så ligger Norsk rettsvesen nede med «brukket» rygg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...