mandag 2. april 2018

Nr. 281: Tros og ytringsfriheten er under press, også fra domstolene som driver med synsing i sine dommer, som med meg Jan Kåre Christensen som ikke har fått behandlet i retten det som jeg er dømt for, da kan man lure!?

Nr. 281:
Tros og ytringsfriheten er under press, også fra domstolene som driver med synsing i sine dommer, som med meg Jan Kåre Christensen som ikke har fått behandlet i retten det som jeg er dømt for, da kan man lure!?

Hetsing og sjikane på nettet sprer om seg.
Men da bør det være klare «kjøre-regler»!
Dette hadde Norske domstoler mulighet til å gjøre her i dommen imot meg og den Himmelske blogg. Men de forsømte seg kraftig, og vi står igjen med en dom som skaper mer forvirring, enn «klare kjøre-regler» som vi så sårt trenger!

Jeg er siktet for å ha skrevet at Pastor Jan Aage Torp er spedalsk, horkarl og ekkel. Dømt for å ha skrevet «for mye» av dette da alt stort sett er kommet frem av «mengde» gjennom ordskifte. Da gjennom faktisk år, som ikke er blitt behandlet i retten. Da å dømme noen for å ha deltatt i et ordskifte, selv om retten legger til grunn at jeg har ikke skrevet noe ulovlig. Men fordi det er blitt en «for stor» mengde er det «ulovlig»!


Fatte den som kan, dette er både synsing fra rettens side.
Samt når det ikke er blitt behandlet i retten og jeg har ikke fått et spørsmål angående dette, som jeg er dømt for. Da mener jeg at rettsikkerheten i Norge er på et lavmål!

Her er siktelsen som jeg vedkjenner å ha skrevet selv om ordene er tatt ut av sin sammenheng og gir derfor dårlig og mangelfull mening.
Det som er blitt skrevet om meg og min familie, er som «barnemat» imot hva jeg har skrevet. Dette har ikke retten heller tatt stilling til da politiet har hatt en agenda å få meg dømt!

Fakta i denne saken, det jeg er blitt dømt for, «mengde av skriverier».

Det har ikke vært et tema og er blitt drøftet av og i retten. Da både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett som kun så på lovanvendelsen, men da på en veldig grunn måte da de ikke gikk inn i saken i fra Oslo tingrett tilstrekkelig. For da de dømte meg, var dommen i fra Oslo tingrett som lå til grunn som ikke hadde drøftet det jeg ble dømt for, «mengde» av skriverier!

Men det jeg ble dømt for, ble mengde av skriverier ble overhode ikke debattert i retten.
Det er det som gjør selve rettsaken til en farse og et justismord.
Det var ikke i siktelsen, det ble ikke drøftet i retten.
Jeg sa klart ifra i Borgarting lagmannsrett der alt handlet om lovanvendelsen at Torps tall var helt hinsides (min anklager). Men dette brydde ikke dommer Øystein Hermansen seg om. Dette er ikke en dommer verdig.
Hadde dette vært drøftet, og jeg hadde blitt dømt.
F.eks. hvis saken hadde kommet opp i Norsk Høyesterett, hadde saken vært helt annerledes. Da ville dette blitt drøftet noe den ikke ble i de foregående rettsinstanser som dømte meg. Dommen blir da en farse-dom og uten troverdighet, mening og en vil ha «følelse» at den er rettskraftig!

Min advokat Brynjar Meling skrev til Norsk Høyesterett der han påpekte at det jeg er dømt for ikke er blitt behandlet i retten, med andre ord, rettsakene imot meg har vært en farse og avgjort på forhånd. Dette er et lite utdrag fra hva han skrev til Norsk Høyesterett som forkastet anken.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor (sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord.

Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder». Martin Luther King sitat.

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Her er anken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som ligger det meste av relevant informasjon:


Grunnlovens §100 står det: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»

Når jeg er dømt for noe som retten ikke har behandlet, er dette den fullkomne urettferdighet, ondt og primitivt!

Sluttkommentar:

Min advokat Brynjar Meling skriver følgende: «Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen. Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.»

Med andre ord, når retten ikke har satt seg inn i saken. Da å dømme meg for dette, er ikke noe annet enn horribelt og et klart justismord!

Når de i eventuelt kommende rettsaker bruker denne dommen for å felle andre, da blir det helt feil! Da bruker de en «jukse» dom og en dom som egentlig er et lavmål av å kjøre en rettsprosess på. For å felle andre, som igjen vil forplante seg der til slutt alt er «lov»! Jeg ser med forferdelse og gru på fortsettingen hvis denne dommen ikke blir omgjort og den blir behandlet på nytt i rettssystemet. Det er som å ta en dom i fra Nord Korea å bruke den dommen her i Norge, på et slik lavt nivå om ikke enda lavere ligger denne dommen da selve rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg er åpenbart enten styrt på forhånd eller så ligger Norsk rettsvesen nede med «brukket» rygg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...