fredag 30. mars 2018

Nr. 277: Judas, forræderen, og Jan Aage Torp er av samme Ånd, da de begge to utleverer rettferdige mennesker til ugudelige mennesker!

Nr. 277:
Judas, forræderen, og Jan Aage Torp er av samme Ånd, da de begge to utleverer rettferdige mennesker til ugudelige mennesker!

Bilde av en klippene rundt Jerusalem som Judas traff da han hengte seg og grenen knakk. Dommen rammet Judas, og vil ramme alle andre som utleverer sine kristne brødre til verdslige myndigheter.

Må aldri tro at en slipper unna, da Gud er den samme både i GT og NT.

Han har ikke forandret seg, tro for all del ikke det.

Hebr. 12. 29 For vår Gud er en fortærende ild.
Joh.e. 8. 39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41 I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Vi vet at Jesus ble 100 % uskyldig dømt, da det ble sett på å være det «beste», ellers kunne en forvente blodsutgytelse, opprør og Romernes makt ble satt på hard prøve. Da var det enkleste å få en «kenguru-dom» imot Jesus!

Slik er det med meg også, det er åpenbart sett på å være det «enkleste» for demokratiet i Norge, det må ingen angripe! Hva som er allment sett å være rett!

Det var sleip å gi meg en advokat, som retten overhode ikke har brydd seg om!
Jesus sier: «Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»


Hele saken imot meg bygger på løgn, løgn og atter løgn. Da kan en med stor sikkerhet vite hvem som står bak saken imot meg og den Himmelske blogg!

Jan Aage Torp har gjort det samme som Judas, med å «utlevere» meg til hedninger. Dette er direkte imot Guds ord, da Guds ord sier klart og tydelig å anmelde brødre, er et tap og imot Guds ord.

1.     Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.


Lukas 22. 3 Men Satan fór inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv, 

47 Mens han ennu talte, se, da kom en flokk, og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem og trådte nær til Jesus for å kysse ham. 48 Men Jesus sa til ham: Judas! forråder du Menneskesønnen med et kyss?

Satan for inn i Judas, da han utleverte Jesus til hans motstandere som sto han etter livet.

Det var her et klart brudd på Guds ord å forådde og utlever Guds sønn, Satan fòr inn i ham står det når han da brøt Guds ord.

Skriften sier klart og tydelig at det å søke støtte hos verdslige myndigheter for å «vinne» over brødre er direkte imot Guds ord, og de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike!

Hvilken kraftig dom som venter Jan Aage Torp. Han er en horkarl, utnytter syke mennesker som han får millionbeløp av. Han driver med vranglære, villedende profetier. Samt han overgir sine såkalte kristne brødre til ugudelige og verdslige myndigheter som skriften sier hvis noen brødre gjør noe imot oss som vi opplever urettferdig. Så skal vi heller lide urett og la dommen tilhøre Gud.

Samt, skal det megles og debatteres, så skal vi først ta kontakt selv med vedkommende. Etterpå ta med en bror, og hjelper ikke det, så skal ta det til menigheten. Aldri til verdslige myndigheter, da de ikke han den oppgaven. Gjør vi det, så bringer vi våre liv innforbi Guds dom og skal ikke arve Guds rike!

Hva gjør Torp? Akkurat som Bileam, Beors sønn lager han sin egen vei og han vil få dom.
Judas fikk en verst mulig dom, som jeg er temmelig sikker på at Torp også går imot hvis ikke han omvender seg. Vi leser om Judas som skjønner at Jesus har blitt dømt, får han skyldfølelse og dårlig samvittighet. Men i stedet for å vende seg til Gud og vise ekte anger går han for å gi tilbake de 30 sølvmyntene. Judas sier til overprestene: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig mann.» Men de svarer hjerteløst: «Hva har det med oss å gjøre? Det er ditt problem!» – Matteus 27:4.

Judas kaster de 30 sølvmyntene inn i templet og gjør så det hele enda verre ved å prøve å begå selvmord. Da Judas prøver å henge seg, knekker sannsynligvis den grenen han har bundet fast tauet i. Han faller ned på klippene nedenfor, og kroppen hans revner. – Apostlenes gjerninger 1:17, 18.

Sluttkommentar:

Hele rettsakene imot meg har vært en stor parodi av noen rettsaker som det var med Jesus da resultatet har vært klart på forhånd. Selvfølgelig, hva Jesus gikk igjennom og hva jeg har gått igjennom kan ikke sammenlignes da han ble korsfestet og drept. Men akkurat som Judas utleverte og forrådte Jesus, har Jan Aage Torp utlevert meg til ugudelige og verdslige myndigheter som ikke har åpenbart hatt godt i sinne, men ondt. Da jeg er blitt dømt for noe som hverken var i siktelsen, ble debattert i retten. Med andre ord, tidens justismord.

Avslutter med hva min advokat Brynjar Meling skrev til Norsk Høyesterett der han påpekte at det jeg er dømt for ikke er blitt behandlet i retten, med andre ord, rettsakene imot meg har vært en farse og avgjort på forhånd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord.

Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Her er anken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som ligger det meste av relevant informasjon:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...