søndag 4. mars 2018

Nr. 256 Ytringsfriheten er 100 %, ikke noen form for redusering er akseptabelt!

Nr. 256:
Ytringsfriheten er 100 %, ikke noen form for redusering er akseptabelt!

Advokat Brynjar Melings ankeskriv til menneskerettighetsdomstolen:


Blir du krenket av ord er det fordi du er dum!

-Frank Zappa (sitat og bilde)Fra dommen imot meg står det følgende:

«Lagmannsretten er enig med tingretten i at uttalelsene samlet sett har beveget seg bort fra saklig tros- og religionskritikk, og har heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning av Torp. Christensen har opptrådt unødvendig hensynsløst og sterkt klanderverdig i denne saken. Christensen har benyttet unødvendig krenkende ord og uttrykk for å uttrykke sin misnøye med Torp og hans levemåte.»

Det som har gjort at jeg er blitt dømt er mengden av ord, ikke selve ordene i seg selv. Da de ikke er straffbare, men at de er gjentatt for «ofte»!

Dette er å sette seg over ytringsfriheten, og ordene er gjentatt da det er i stort sett i ordskifter at gjentagelsen har forekommet!

Ved en slik dom, så er jeg da «kriminell». Da det står følgende i dommen:
«Etter lagmannsrettens oppfatning rammes Christensens opptreden av straffeloven § 390a.»

Det står videre i dommen:

«Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.»

Dette er en grov krenkelse av meg, og lagmannsretten setter seg langt over ytringsfriheten da de skriver at enkeltstående utalser jeg kommer med ikke er straffbare. Men det er mengden og helheten som gjør det til å være straffbart!

At mengden er blitt så stor, kommer av at det har pågått et ordskifte over lang tid, faktisk år!!!!!!

Hele dommen setter egentlig ytringsfriheten til side, og det blir synsing, meninger og følelser som styrer dommen.

Dommen er og forblir uriktig i mine øyne da mengden kommer av stort engasjement, ordskifte og flere debattanter inne i bilde enn bare meg og Torp.

(Du må legge dem inn i nettleseren og åpne dem som pdf-fil).

Se for deg at det er at du går inn i butikken og kjøper deg en Cola.

Du gjør opp for deg, og så får du lyst på en til. Du betaler, drikker og er utørst.

Neste dag kjøper du også en Cola. Så kommer du neste dag, og da får du bot og blir arrestert, da du gjorde det for ofte. Dette høres absurd ut sier du, men det er slik den Norske stat oppfører og er overfor meg. En setter en «kunstig» grense som vil alltid variere ettersom. Tre dager, tretti dager eller tre hundre.

Dette blir selvfølgelig helt meningsløst og kun synsing, som alltid vil variere.

En gang en har skrevet noe straffbart, det er nok!

Jeg har ikke skrevet noe straffbart sier retten, men fordi det er gjentatt og det har pågått et ordskifte, som ikke har vært drøftet i retten.

Så er jeg pr. Norske domstoler en «kriminell», snakk om å snu alt på hode!

Forstå den som kan at det blir straffbart hvid du gjør en «lovlig» handling, som blir «ulovlig» hvis den gjentar seg, for «ofte»!

Her er det Norske domstoler som gjør ting som de ikke har rett og anledning til, de setter seg over tros- og ytringsfriheten, og det til gagns!


Vær Varsom plakaten. 1. Pressens samfunnsrolle

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
(sitat slutt).

Se for mer her:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...