fredag 2. mars 2018

Nr. 255: Sendt dette til avisene Dagen, Vårt Land og Korsets Seier!

Nr. 255:
Sendt dette til avisene Dagen, Vårt Land og Korsets Seier!Blir du krenket av ord er det fordi du er dum!
-Frank Zappa


Bilde av narreapostel Jan Aage Torp som har «lurt» egentlig mest seg selv med å gå med en fiktiv anmeldelse av meg som politiet og domstolene hev seg på, endelig fikk de tatt en troende og satt han til vegs!!!!!!!!Pressens oppgave: Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre!

Vær Varsom plakaten. 1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
(sitat slutt).


Det er med stor forundring at dere ikke ønsker å gripe fatt i denne saken. Da det står klart at pressens oppgave er bl.a. «å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

Da jeg er blitt utsatt for et justismord i den forstand at jeg er dømt for forhold som retten ikke har behandlet.

Det kan godt være at det jeg har skrevet ikke er bra? Men man kan ikke dømme en person for forhold som retten ikke har tatt stilling til.

Jeg ble siktet for en ting, som retten sa klart fra ikke var straffbart.

Men på «bakrommet» fant de ut at jeg hadde skrevet «for mye», det var straffbart.

Vi fikk saken opp i Borgarting Lagmannsrett p.g.a. feil lovanvendelse imot meg.

Dette første ikke frem, og dommen fra Oslo tingrett ble stående selv om jeg sa klart i fra at de tallene og det som dommen fra Oslo tingrett ikke var dokumentert og de tallene som de la til grunn for å dømme meg var helt hinsides!

Saken ble avist på av Norsk Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Selv om min advokat Brynjar Meling påpekte at det jeg er dømt for er ikke drøftet av retten.

Se her for hva han skrev til Norsk Høyesterett.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Se her for Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=8q_kquU2m1I&t=14s

Egen blogg opprettet for å avdekke dette:
http://justismord.janchristensen.net/

Sluttkommentar:

Da dere har en oppgave å avdekke, sette søkelys og ta alle borgere i Norge (hele verden for øvrig) på alvor og formidle hva den enkelte opplever.

Så mener jeg ar dere som presse ikke gjør deres jobb og gjerning med å ikke avdekke og ta tak i en slik sak som dette som åpenbar er helt uriktig fra myndighetens side.

Eller er det kammaderi og alt annet som står høyere enn ytringsfriheten?

Ønsker å ta med en del av et dikt av Arnulf Øverland:

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

Håper og tror at dette skal vekke dere opp, ytringsfriheten er absolutt!

Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Telf: 22611610 / 99598070

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...