søndag 25. februar 2018

Nr. 253: Den Norske Stat betalte min advokat Brynjar Meling for at han skal prosedere, og det skal se «fint» og «rett» ut, men i realiteten er det et spill for galleriet, og en korrupt seanse i mine øyne!

Nr. 253:
Den Norske Stat betalte min advokat Brynjar Meling for at han skal prosedere, og det skal se «fint» og «rett» ut, men i realiteten er det et spill for galleriet, og en korrupt seanse i mine øyne!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-126-nar-rettsinstansene-i-norge.html

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-2-siden-jeg-anser-meg-som-100.html


Dommen imot meg og den Himmelske blogg er en farse, en skam og et kjempe-justismord. Da det jeg er "dømt" for, er forhold som aldri er blitt behandlet og vurdert i retten!!!!!! Først etter rettforhandlingene var ferdig, ble "dommen" skrevet og "satt i sammen. Rett og slett fabrikert og tilpasset! Snakk om tidenes justismord!

http://justismord.janchristensen.net/2018/01/nr-219-tidenes-justismord-her-i-norge.html

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-153-den-falske-smyrna-bloggen-og.html

Bilde av løgndommer Øystein Hermansen som bygger en dom på meg som jeg har bestridt, de tallene som han bygger sim dom imot meg på har jeg advart imot at de er hinsides 
(hør dokumentasjonen på Youtube lagt ut lengre nede).

Da er man en løgndommer, og uskikket til å være dommer.

Det er ynkelig av en så profilert dommer å ikke spørre meg en ekstra gang for det som dommen både i fra Oslo tingrett og hva han selv skulle skrive. Dette er en så stor "unnlattelse" synd at jeg gremmes over at det er mulig!

At det var mengde av skriverier. Dette sa jeg klart i fra om at Torps tall er hinsides og de er ikke dokumentert.
Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som med sine halv-løgnere, fordreining og manipulering skrev ut en dom imot meg som er et regelrett justismord da det hun la vekt på i dommen aldri ble drøftet av retten.


Det var lovanvendelsen som er blitt drøftet i retten først og fremst.

Hør selv prosedyren til min advokat Brynjar Meling.
Jeg sa klart i fra at Torps tall, som ligger til grunn for dommen imot meg og den Himmelske blogg er udokumenterte tall og de er uriktige. Hør selv her.
Dette skriver min Advokat Brynjar Meling til Norges Høyesterett som forkastet vår anke:

http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-241-min-advokat-brynjar-meling-har.html

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

«Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»Står det i dommen både i fra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

I Oslo tingrett så var siktelsen imot meg som ble drøftet, og det kom fort frem at jeg ikke hadde skrevet noe som kunne sies å være straffbart. Da å skrive at noen er ekkel, lever i hor og er spedalsk er langt, langt innforbi tros- og ytringsfriheten.Men som sagt, jeg skulle tas, og da brukte de noen tall av Jan Aage Torp som gikk på mengde.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-230-politiet-pa-manglerud-har-begatt.html

Dette var også pillråttent da jeg i retten sa klart i fra at både Torp og hans støttespillere hadde både i mengde, og verbalt gått mye lengre enn meg.

Min advokat Brynjar Meling gjorde også et poeng ut av at det var langt verre å bli kalt Anders Behring Breivik supporter enn en horkarl som Jan Aage Torp er blitt beskrevet av meg ut i fra hva Guds ord sier om ham.

Men dommen ble skrevet på «bakrommet» og for å få meg dømt, selv om det jeg var blitt dømt for aldri er blitt behandlet i retten.

Dette skriver min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett som forkastet vår anke, som igjen viser at demokrati i Norge fungerer ikke.

«Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Med andre ord, da er dette et justismord!!!!!!!

Samt, at i lagmannsretten så sa jeg klart i fra at de tallene som retten la vekt på er hinsides og de er ikke dokumentert. Med andre ord, retten er også blitt advart imot dette.

Da å bruke dette i dommen imot meg når de er blitt opplyst og de faktiske forholdene, viser at Norge i den saken imot meg står lavere enn Saudi Arabia, Kongo og Nord Korea ville ha gjort det er temmelig åpenbart!

Det er et justismord, ikke noe annen kan en kalle det!

Det står i dommen imot meg følgende:

«Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»

Hvordan kan dommen bygge på dette? Når de tallen som Torp kom med var aldri gjenstand for drøftelse i retten? De ble aldri dokumentert. Samt, hverken jeg eller Meling ble spurt om dette. Da bygger dommen imot meg på løgn!

Det er løgn når en helt bevist fabrikkerer noe imot en, som vedkommende ikke er blitt konfrontert med hva som er de faktiske forholdene.

De faktiske forholdene er at Torp overdrev noe kolossalt, ikke noe av det han la frem i retten var dokumentert.

Sannheten er at det er jeg og min familie som har blitt rammet for den tyngste skyts i fra Torp og hans allierte. Hundre ganger verre enn hva jeg har kommet med. Politiet har helt bevist ønsket å ta meg. Åpenbart domstolene har hatt samme stygge og onde agenda!

Jeg regner med at Jan Aage Torp har kommet med enn 1000 hatmeldinger imot meg.

Mannen med fiktiv navnet ellers pseudonymet Ansgar Braut 10.000 meldinger.

Og Torodd Fuglesteg (bildet) 20.000 hets, sjikane, løgn, ønske om død, forbannelse, bedrag og hatmeldinger.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-249-kort-redegjrelse-og.html

 http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-248-kort-redegjrelse-og.html


Det går ikke an å dømme urettferdig, slik disse rettsinstansene har gjort, da de ser bort i fra alt som skrevet imot meg og min familie.
Mens det som er skrevet av meg, forsterker de og overdriver de noe kolossalt. Ikke minst gjennom Jan Aage Torps løgner i Oslo Tingrett, samt at det han kommer av tall er ikke dokumentert.

At tallene ikke er bestridt er også løgn! Da de i Oslo tingrett ikke var til drøftelse da det ikke var i siktelsen imot meg og den Himmelske blogg.
I Lagmannsretten sa jeg klart i fra at tallene er hinsides og at de ikke er dokumentert.

I ankeskrivet til Norsk Høyesterett sa min advokat Brynjar Meling det samme, at dette hadde ikke vært oppe til behandling. Mengde av skriverier av noen part! 
Med andre ord, dette å dømme meg for noe som ikke har vært gjenstand for rettens behandling viser bare at dommerne i denne saken ikke var rettskafne, modne for jobben og objektive.

Men valgte å stå på løgnens og mørke side med å skrive en form for fiktiv dom som egentlig ikke er verd engang papiret den er skrevet på. Slik behandling som retten her i Norge har gitt meg er rett og slett urettferdig, ond, stygg og ikke en rettstat verdig!

Som sagt, når Norsk Høyesterett aviste denne anken.

Etter min advokat Melings glimrende og gode ankeskrift, der han påpekte at det jeg er dømt for, ikke er siktet for eller er blitt behandlet av retten.

Samt det er veldig råtten gjort å la Meling bruke all sin tid på å prosedere på feil lovanvendelse.

Der de samtykker og gir utrykk for at han kommer frem med gode argumenter.

Dette setter retten – både i tingretten og lagmannsretten – strek over.
Dømmer for noe som er kun nevnt som en «sidekommentar» og som ikke er blitt behandlet i retten at det er skrevet mye om Torp.

Han igjen har kommet med et fantasitall som ikke er dokumentert.
Det forteller meg at jeg anser politiet og norske domstoler som på lik linje med kriminelle og tarvelige mennesker, stakkars sier nå jeg!

Dette skrev min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett som gjør dommen imot meg til å være et justismord.

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.

Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).


Sluttkommentar:

Det er sikkert en ting, Norge har aldri sett et større justismord enn det som har skjedd med meg og den Himmelske blogg.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-245-saken-imot-meg-og-den-himmelske.html

Det hele startet med at Jan Aage Torp la merke til at jeg skrev ut i fra Guds ord om at han levde i hor. Og da skulle ikke være forkynner.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-42-jeg-har-ikke-valgt-bruke-tid-pa.html

Torp fant ut at i søkemotorene var det når en søkt på ham, både den engelske og norske bloggen min. Så kom han opp, og gikk da med en fiktiv anmeldelse til Manglerud politiet med denne fiktive anmeldelsen, og de bet på. Torp anmeldte meg for mye rart. Men det jeg senere er blitt dømt for, er ikke i anmeldelsen. Det var ikke gjenstand for drøftelse i retten, det er et regelrett justismord!
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-229-narreapostel-jan-aage-torps-mal.html

Så klarte han å lure eller de ville ta meg som er like rett å si.

Norske domstoler med å få meg og den Himmelske blogg dømt.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-230-politiet-pa-manglerud-har-begatt.html

Sannheten er at jeg aldri har skrevet eller talt utenforbi hva tros- og ytringsfriheten sier. Ei heller Norks lov.

Men da en ikke kunne ta meg for det, så var det mengde av skriverier. Dette er også fabrikkert, da Torp og hans allierte har skrevet mye mer enn meg både i mengde og i krasshet. Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut hva de har skrevet i verbale ord og utrykk gjør faktisk hva Torp og jeg har skrevet til rene to «søndagsskolegutter». Dette er anmeldt, men politiet bryr seg døyten, deres agenda har vært kun en ting, å fa tatt meg og ingen andre!

Det er Justismord selv om saken i seg selv er «liten». Så har den enorme ringvirkninger da det gjelder tros- og ytringsfriheten vår!

Jeg har prøvd å dokumentere, ta med begge siden i saken.

Alt for at sannheten skal frem, slik at den som vil sette seg inn i denne saken. Kan ta et selvstendig valg! Er det slik jeg mener, eller er det slik som Jan Aage Torp mener?

Hvem av oss to har rett?

Les selv, og kom gjerne med tilbakemeldinger her på bloggen i form av kommentarer!

Også forbønn er jeg glad for over meg og min familie!

For denne saken har vært og er selvfølgelig en stor påkjenning å bli så dårlig og feilaktig behandlet! Dypest sett er dette en kamp mellom lys og mørke, Satan og Gud. 

Da Gud er for ekteskapet som Torp åpenbart hater med å skille og gifte seg på nytt med ei dame på alder med hans egne barn!

 http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-227-torp-bryr-seg-ikke-lengre-om-sin.html

 file:///C:/Users/Jan/Downloads/jkcklage(28).pdf
(lim denne inn i nettleseren da det er pdf-fil)

2 kommentarer:

 1. Det som er ille i saken min.
  Det er at jeg er siktet for en ting. Dømt for noe som retten ikke har drøftet.
  Selv Nord Korea, Saudi-Arabia og Kongo er ikke så ynkelige er jeg overbevist om.
  Ingen aviser eller andre medier vil ta opp saken.
  Hvorfor❓
  Indirekte og direkte forsvarer enn hverandre vet å stilletiende godta dette overgrepet fra myndighetene sin side, trist og uforståelig!

  SvarSlett
 2. Det som er ille i saken min.
  Det er at jeg er siktet for en ting. Dømt for noe som retten ikke har drøftet.
  Selv Nord Korea, Saudi-Arabia og Kongo er ikke så ynkelige er jeg overbevist om.
  Ingen aviser eller andre medier vil ta opp saken.
  Hvorfor❓
  Indirekte og direkte forsvarer enn hverandre vet å stilletiende godta dette overgrepet fra myndighetene sin side, trist og uforståelig!

  SvarSlett

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...