onsdag 14. februar 2018

Nr. 246: Apostelen Paulus forkynte at det å anmelde en bror er å mistvile Gud, og saker mellom kristne tilhører menigheten og Gud, ikke verdslige domstoler, da Gud er vår alles dommer!

Nr. 246:
Apostelen Paulus forkynte at det å anmelde en bror er å mistvile Gud, og saker mellom kristne tilhører menigheten og Gud, ikke verdslige domstoler, da Gud er vår alles dommer!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-6-i-mine-yne-er-jeg-ikke-overhode.html

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-40-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-2-siden-jeg-anser-meg-som-100.html

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Hva er forskjellen på meg og narreapostelen Jan Aage Torp?

Ganske enkelt, når vi kommer opp i vanskelige situasjoner. Så velger Torp hver gang å «face» ut med å la Guds ord være Guds ord, og velger en annen vei.

Jeg som Torp har kommet opp, og kommer opp i vanskelige forhold. Men jeg lar alltid Guds ord være rettesnor, ikke noe annet!

At Torp følte en belastning av at jeg skrev imot hans horeri, det skjønner jeg.

Men å politianmelde dette er 100 % ubibelsk.

Skriften sier om slike falske profeter som Jan Aage Torp er at de velger Bileam vei, etc.

Bileam gjorde mye godt når det var til hans fordel. Men da det var til hans bakdel, valgte han den «lettere» vei! Slik det det med Torp, Hanvold og alle andre falske profeter. De kan til tider gjøre mye godt, men når de må ta valgets kvaler. Så velger de stikk motsatt enn hva Guds ord sier og lærer vi skal velge og gjøre. De er i sannhet ulver i fåreklær!

Da han anmeldte meg så skrev han mye løgn, og alt annet for at det skulle være til hans fordel.

Dette står bl.a. i anmeldelsen av meg:

Vedlagt (22.juli 2014) er også et blogginnlegg der han hevder på grunn av min sukkersyke at "Gud selv ville ta livet av ham, hvis han ikke omvender seg». 15.januar 2013 skrev han på sin blogg: «Jeg mener at han ikke er helbredet fordi han lever i hor, den skal han ha!» Han erklærte også spedalskhet over meg. Så her er det en linje i hans netthets med min sykdom som slett ikke skyldes én tilfeldig uttalelse.
Christensens angrep på meg føyer seg inn i en uavlatelig serie av sjikanerende og hetsende karakteristikker av også andre navngitte personer, både profilerte ledere og ukjente kristne, på grunn av deres skilsmisse, gjengifte, og andre forhold.
Her gjelder det altså ikke bare meg, men også disse angrepene bryter med straffelovens § 135a, § 247, og § 390.

Jeg vil be politiet om å påtale ham og begjære ham straffet for alle disse forhold.

I henhold til straffelovens § 135a bør han «straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år» etter som han «forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem

en diskriminerende eller hatefull ytring» vedr en annens «religion eller livssyn». Straffelovens § 135a bør vurderes i sammenheng med straffelovens § 247: «ærekrenkelsen (er) forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes"

I henhold til straffelovens § 390 bør hans blogger «inndras» etter som «forseelsen (er) forøvet i trykt skrift».

Torp skriver: Han erklærte også spedalskhet over meg!

Hvor har jeg gjort det? Aldri, jeg har kun påpekt at åndelig sett er han spedalsk da han lever i horeri.

At Torp ønsker meg død og fengsel, de viser bare hvor ute å kjøre han er.

Ingen sanne troende gjør det, da verden vil alltid hate oss troende. At Torp har fått medhold bare bekrefter at Guds ord er sant.

Jeg er blitt dømt for forhold som hverken står i anmeldelsen eller som er blitt drøftet av eller i retten.

Med andre ord, hele saken imot meg er ikke noe annet enn et komplott og kristendomsforfølgelse. Det er ugudelige og hedninger som holder på slikt, ingen sanne troende.

Skriften sier som sagt klart at vi ikke skal anmelde hverandre som troende om vi har noe imot vedkommende. Dette er en sak for Gud og menigheten, ikke verdslige og ugudelige domstoler og myndigheter!

Her er en artikkel om nevnte emne:


Nr. 225:

Bilde av profeten Jeremy Hoff som støtter meg og som mener at narreApostelen og «Pastor» Jan Aage Torp har avslør seg selv foran hele kristen Norge og alle andre som en mann som ikke følger Guds ord. Skriften sier klart at en hverken skal gifte seg på nytt etter en skilsmisse. 
Samt skriften advarer imot å anmelde hverandre, da dette er noe som Herren gjennom menigheten eller selv skal rydde opp i!
Ikke verdslige myndigheter som ikke kjenner Gud eller har forutsetninger å forstå åndelige og teologiske spørsmål og håndterer det deretter!Eller for å si det på en annen måte, min kamp er ikke imot Torp, men imot Satan da Satan og de forførende ånder bruker Torp fremfor noen andre.
Det er et angrep imot meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot oppadgiftede forkynnere som Satan hater mer enn noe annet!

Derfor, at Torp lar seg bruke, det viser at han er som Kong Saul, en frafallen.
Skriften sier klart at en hverken skal politianmelde andre troende eller gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
Hva gjør Jan Aage Torp?

Jesus sa at enten er dere med eller mot meg, ikke en gylden middelvei.
Jan Aage Torp er ingen kristen, han lever i hor og står for ubibelsk lære med å gi seg selv ut for å være apostel.
Han har fått denne ugudelige verden i sitt race imot meg og den Himmelske blogg.
Skriften advarer imot å anmelde hverandre i apostelen Paulus brev til Korinterne.
Det koster Jan Aage Torp ingenting å bryte Guds bud og gå imot Guds befaling hvis det er til fordel for ham selv som Kong Saul gjorde det!
Alliansen imot meg og den Himmelske blogg er det forførende Ånder som står bak.

Skriften er veldig klar på at vi ikke skal anmelde hverandre, men innbyrdes i menigheten skal vi behandle ting.
Det er klart at for å få meg frikjent, så er dette nå en «kamp» mellom Meling og domstolene.
Men den som står bak hele denne elendigheten, og som skal svare innforbi Gud med dette.
Så er jeg overbevist det er Jan Aage Torp fremfor noen andre.
Poltiet og alle andre, er egentlig hans «lydige» lakeier.
Men hvem tjener Torp i bunn og grunn? Det er da enten Satan eller Gud. Da snakker vi om på det åndelige område, hvilken av disse to han tilhører.
Er det Gud? Nei, det er Satan.
Hvordan vite det?
Det er to riker som står imot hverandre. Tilhører du Gud og hans rike, så følger du hans lover og lever som en borger av Guds rike.
Torp lever akkurat som en borger av Satan og hans rike. Slik som Kong Saul som kortet svingene i sitt liv hvis det var til hans fordel.
Ellers så gjorde han som det passet ham, rett og slett levde etter sitt kjød og det gamle menneske.
Nå anser jeg politiet og de folkene rundt der som ugudelige og som dypest sett «lydige» pudler til den Onde.
Med andre ord, skriften advarer oss imot å blande verdens barn inn i våre konflikt, dette er noe vi som troende skal ordne opp oss imellom!
Jan Aage Torp bryr seg overhode ikke om Gud og hans ord. Alt gjør han som han lyster, bare det er til hans fordel!

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Her har Jan Aage Torp gjort urett som han også har gjort med å inngå et nytt ekteskap. Da sier skriften at han ikke skal arve Guds rike!

Da jeg påpekte dette var å leve i hor, skrev om dette. Så gjorde Satan gjennom Jan Aage Torp «kort prosess» å kom med en fiktiv politianmeldelse.
Hadde han fulgt Guds ord, så hadde han gått til menigheten og lagt det frem i forbønn. Og bedt dem tatt seg av saken. Alt annet enn å politianmeldelse, men her avslørte han seg som Jeremy Hoff påpeker så klart.

Tar vi med at Torp har sendt drøssevis med personlige mailer til meg og mine støttespillere. Så skjønner vi at vi har med en person som overhode ikke selv er krenket, men krenker andre. Her er noen personlige mailer han sendte til mine venner på Sørlandet:

Dette skriver Torp:

Jeg merker meg at de offentlige medstifterne (2 av 4 stiftere) av partiet i 2013, Randi & Johnny Ingwersen, er sterke forsvarere av bloggeren Jan Kåre Christensen, som jo sjikanerer, ærekrenker, mobber og netthetser alle som er skilt, gjengift, og som han for øvrig misliker (og det er mange). Her er det en grumsete samhørighet mellom “Norges Kristne”/Magnar Tanem på den ene side, og Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg på den andre siden, sammenbundet ved Randi & Johnny Ingwersen.

Kanskje det er enda flere som er med i dette samrøret?

Å stifte et politisk parti er ikke en privat, skjult sak. Politikk er offentlig. Et parti, registrert i Brønnøysund, er offentlig. Særdeles underlig at du ikke har gjennomtenkt dette. Er du like overfladisk i alt annet også?
At du som sentral stifter av et parti som programfestet kriminalisering av skilsmisse, samtidig er den eneste åpne støttespiller av JKCs selekterte mobbing av skilte/gjengiftede - det er uhyre interessant. Og du er en offentlig person, fru Ingwersen, uten at JKC påpeker din skilsmisse og gjengifte. Interessant.... Her tyter det ut av dobbeltmoral....
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.

Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.
Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Sluttkommentar:

Jan Aage Torp har aldri følt seg krenket, men han er den krenkende. Samt at han hater meg og den Himmelske blogg fordi vi har påpekt hans dobbeltmoralen. Han kan advare imot de homofile, og det i sterkeste ordelag.
Samt leve selv i synd med å være gjengiftet!

Han kan ta imot 1.5 Millioner av nevnte Serber, og etterpå si han skal beholde pengene som han har brukt opp. Når vi sier han skal betale tilbake pengene, så får vi høre at nevnte Petar K er veldig syk! Med andre ord, vi står overfor en ulv i fåreklær i «Pastor» Jan Aage Torp. En av «sjefene» i mørkets rike!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...