tirsdag 6. februar 2018

Nr. 233: Når den Onde «flekker» tenner, så røper han sin egen usikkerhet!

Nr. 233:
Når den Onde «flekker» tenner, så røper han sin egen usikkerhet!

Bilde av en hund som flekker tenner. Slik gjør Satan også imot oss kristne, da han er redd, usikker og opplever at han er tilsidesatt for Guds folk!
Det står om Satan og hans allierte følgende:
«fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»
Ja, det er derfor Satan oppfører seg som han gjør, går rundt er aggressiv, flekker tenner og dypest sett er usikker og vet at han ikke lengre har noe territorium da han er t.o.m. nå presset ned fra lufthimmelen der han har vært i flere tusen år og hatt sitt hovedsete!


Salme 2. 1. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?  2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:  3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!  4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.  5 Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:  6 Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!  7 Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.  8 Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.  9 Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. 10 Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden! 11 Tjen Herren med frykt og juble med beven! 12 Kyss Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham.

Fra mine bibelkommentarer JohannesÅpenbaring 12. 4 Med halen drog den med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på jorden. Draken stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

En tredjedel av alle englene falt med Satan i tidenes morgen og disse har fulgt ham siden. Satan angriper her Israel og spesielt de 144 000, for å sluke barnet så snart det var født.

5 Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.

Her kan de se ut som noe taler om Jesus og noe om de 144 000. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone tales om de 144 000 utvalgte og beseglede Jøder. Men som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav tales om Jesus som 1000-prs regenten. Men de 144 00 skal være med ham å styre derfor går dette også på dem. De skal være som Jesus.
 Salme 149. 2 Måtte Israel glede seg over sin skaper,
 Sions sønner juble for sin konge!
 3 De skal prise hans navn med dans
 og spille for ham med pauke og lyre.
 4 For Herren har godvilje for sitt folk,
 han kroner de hjelpeløse med seier.
 5 De fromme skal juble med heder
 og rope av fryd på sitt leie.
 6 De har lovsang til Gud i sin munn
 og tveegget sverd i sin hånd.
 7 De vil ta hevn over folkeslag
 og tukte folkestammer,
 8 binde kongene deres med lenker
 og stormennene med jernband.
 9 De skal holde dom over dem,
 slik som det står skrevet,
 til ære for alle hans fromme. Halleluja!

6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til.

Vi leser i Daniel 9 at pakten blir brutt med Antikrist for Israel mitt i den 7 årige pakten og de siste 3 1\2 åra blir ille for Israel og de må for en stor del leve i skjul som Profeten gjorde det i fordums dager.
1. Kongebok 17. 1. Elia fra Tisjbe, en av innflytterne i Gilead, sa til Akab: «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener: De første årene skal det verken komme dugg eller regn uten på mitt ord.»
2 Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: 3 «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg i Krit-dalen, øst for Jordan! 4 Der kan du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» 5 Så drog Elia av sted og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til Krit-dalen, øst for Jordan, og gav seg til der. 6 Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken.

7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler,

Her opponerer Satan. Før Golgata hadde han noe å si, etter Golgata ingenting, Hallelujah! Før Golgata kunne han tre inn i Guds tronesal, etter Jesus bar frem sitt eget blod for Faderen har han aldri vært der. Og kommer aldri der igjen!
Mikael vant seier pga Golgata som også vi gjør.

8 men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.

At han ble overvunnet var at hans skjebne allerede beseglet. Nå har han sette i lufthimmelen og påvirker alle mennesker der i fra.
Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

9 Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.

Under den store trengsel vil det åndelige bli ”et” med menneskene. Skremmende men sant. Selv demonene vil få sitt tilholdssted på jorda.

10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Her får Apostelen også se frem til den endelige sier; Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. Seieren ble vunnet på Golgata, nå begynner den å komme mer og mer til utrykk.
Hebr. 2. 8 alt har du lagt under hans føtter.
Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
10 For Gud, som er endemål og opphav for alt, han ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.
11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets.

12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.

13 Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.

At de 144 000 er Jøder og da vil Antikrist og Satan forfølge de andre Jøder med full styrke. Hate til Israel er konstant og dypt hos Satan og alle som følger ham.

14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen.
Men Israel er under overnaturlig beskyttelse og selv Jerusalem vil ”fungere” som Israels hovedstad inntil enden.
Sakarja 14. 2 Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.

15 Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen.

Rive henne vekk i strømmen er et biledelig utrykk. Antikrist har hele verden på sin side og når han vil fjerne Israel så er det med verdens aksept. FN og andre institusjoner vil helt sikker være på Antikrist side mot Israel.

16 Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet.

Israel vil oppleve mye av det samme de oppleve i Egypt for 3400 år siden ved utgangen av Egypt da de 10 landeplagene gikk over Egypt og Israel ble spart.
Her kommer jorden Israel til hjelp og unnsetning. På hvilken måte vet jeg ikke men at Israel vil bli for det store og hele spart mens ragnar rokket går over verden er virkeligheten Åpenbaringen beskriver.

17 Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.

Når Satan og Antikrist ser at de ikke kommer noen vei med Israel i denne omgang går raseriet ut over de som ikke vil ta Dyrets merke og som blir martyrer under den store trengsel.
Åpenb. 7. 13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. 15 Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. 17 For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

18 Og den stilte seg nå på stranden ved havet.

Her får vi et kort innblikk inn i himmelen og får se den roen og harmonien er der på tross av hva som skjer på jorden. Det ser ut som en av kjerubene er det som overbringer og taler til Apostelen. Jesus er ikke en som hele tiden selv må føre ordet.
(sitat slutt).

Aggresjon

En hund kan opptre aggressivt, når den føle seg selv utfordret eller truet, eller når hunden vil forsvare sitt territorium, familiemedlemmer eller noe som den mener tilhøre den. En aggressiv hund vil normalt starte med å vise truende atferd f.eks. ved å knurre og vise tenner. Truende atferd er et forsøk på at unngå en konfrontasjon. Hunden prøve å si: «Jeg ønske ikke at du kommer nærere. Hold deg vekk». Hvis man gå tettere på en truende hund, vil den true enda sterkere, snappe eller gå til angrep. En hund med stor selvtillit vil «stå fast», mens en hund med liten selvtillit flere ganger vil komme med korte utfall og trekke tilbake seg.

Den aggressive og selvsikre hunden vil ha korte munnviker, så bare de forreste tennene blottes, fremadrettete ører og et stirrende blikk med «store» øyer. Den aggressive og usikre hunden vil derimot ha lange munnviker, så det meste av tannrekken sees, mer eller mindre tilbakelagte ører og smale øyer. Hvis den truende hunden er selvsikker, kan den ha reist børstene på den forreste delen av ryggen. Hvis den er usikker, vil den ofte ha reist børstene langs hele ryggen eller på den forreste og bakerste delen.
(sitat slutt).

Jeg har aldri bryte noen Norsk lov, men allikvel vil politiet og Norske myndigheter sette tros- og ytringsfriheten til side for å få tatt meg, samt Norsk lov.

Satan raser og flekker tenner i sannhet i denne tiden.
Her skriver t.o.m. Jon Wessel Aas at jeg ikke har bryte Norsk lov.
Da den loven de prøver å bruke imot meg, omhandler det stikk motsatte av hva jeg har gjort. Satan raser i sannhet i denne tiden.

Intervju med Wessel Aas:

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.

Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?

Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.

I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.

-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Satan vet han har kort tid igjen – derfor er han aggressiv og «flekker» tenner imot alt og alle, spesielt Guds folk!

Jeg skriver her i mine bibelkommentarer for Johannes åpenbaring 12. 12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.
(sitat slutt).

Det står om Satan og hans allierte følgende:
«fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Ja, det er derfor Satan oppfører seg som han gjør, går rundt er aggressiv, flekker tenner og dypest sett er usikker og vet at han ikke lengre har noe territorium da han er t.o.m. nå presset ned fra lufthimmelen der han har vært i flere tusen år og hatt sitt hovedsete!

Satan er så usikker, at det jeg skriver her på den Himmelske blogg gjør han alt for å stanse. Dette viser bare at den onde vet han har kort tid igjen og skjuler ikke sin agenda engang!
Vil stoppe en enkel blogg som bare påpeker Guds ord og sannheten.

Det er som hunden, som føler seg truet. Kommer noen han for nær, så flekker han tenner. Slik er det også med Satan og hans allierte da han både vet at han har kort tid igjen. Samt, at han føler seg presset da han er i ferd med å bli avsatt.

Først blir han presset ut fra lufthimmelen der han har regjert siden han ble presset og kastet ut fra Guds nærhet og hans himmel.
Han fikk også et tilholdssted her på jorden etter Adams fall. Da ble han denne verdens Herre og Gud, men han ble avsatt på Golgata fra alle sine posisjoner og stillinger. Derfor lever han på lånt tid og vet at han er i ferd med å la tiden renne ut!

At han da prøver å skape frykt og redsel, med å både optre som en brølende løve, som en hund som flekker tenner og på andre måter. Så er det for om mulig å prøve å sette Guds folk ute av stand til å fullføre sin gjerning og holde fast ved troen.
Men vil han lykkes? Aldri, Jesus har vunnet seier, derfor vil vi mer enn seire med ham. Og ikke noe kan eller får lov å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...