søndag 28. januar 2018

Nr. 220: Det er kun og alene narreapostel Jan Aage Torp sin «fortjeneste» at det ble rettsak, at politiet og media kom inn i bildet, jeg har ingenting med dette å gjøre!

Nr. 220:
Det er kun og alene narreapostel Jan Aage Torp sin «fortjeneste» at det ble rettsak, at politiet og media kom inn i bildet, jeg har ingenting med dette å gjøre!


Narreapostel Jan Aage Torp har ikke gjort noe annet, derfor at han nå skriver at han er sjikanert er bare tøv og latterlig, han søker den oppmerksomheten som han nå får, og elsker!

Bilde av banditter og røvere, for slik har jeg opplevd redelighet til Norsk rettsvesen og politi er.

Det er på det samme nivå, etter min vurdering.

Hvordan er banditter og røvere?

De virker så tilfattelige «normale» og til å stole på. De er da som «alle» andre.

Snur du ryggen til, og de tar seg til rette og ribber deg uten skam.

De oppfører seg totalt annerledes fremfor ansiktet ditt, som bak din rygg. Dette er kriminelle som er slik, ikke redelige og gode mennesker.

Slik har også politiet og Norsk rettsvesen vært. De har kjørt to rettsaker imot meg der lovanvendelse og annet har vært i sentrum. Men når dommen skal skrives så har de tatt seg selv til rette og skrevet akkurat hva de ville kun med det målet for å få meg domfelt. De er i mine øyne på samme nivå som banditter og røvere, de er kjeltringer slik jeg ser det!

De som reagerer på dette som «urettferdige», må også huske at fra deres egen «kilde» som åpenbart ikke er Gud. Så skal jeg som en Herrens tjener behandles ekstremt hardt og med all den kritiske og om ikke fiendtlige og foraktfulle energi som er å oppdrive i hele Oslo-området. Å la meg slippe unna, eller få en anke sak i Norsk Høyesterett ble nok for mye etter seansen i Borgarting Lagmannsrett der jeg klart sa i fra at det som dommen i fra Oslo tingrett er fantasitall som er udokumentert!
Daniel 6. 1. Og mederen Darius mottok riket; han var da to og seksti år gammel.  2 Darius fant for godt å sette hundre og tyve satraper over riket; de skulde bo rundt omkring i hele riket.  3 Og over dem satte han tre riksråder, og av dem var Daniel den ene; for dem skulde satrapene avlegge regnskap, så kongen ikke skulde lide noget tap.  4 Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket.  5 Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham.  6 Så sa disse menn: Vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulde da være at vi kunde finne noget å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.  7 Da stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evindelig!  8 Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen.  9 Så utsted nu, konge, et sådant forbud, og la det sette op skriftlig, så det efter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. 10 I overensstemmelse hermed lot kong Darius sette op en skrivelse med et sådant forbud.

Hva jeg har gått igjennom i de siste årene har lært meg utrolig mye.

Samtidig, jeg skjønner når en står i stormen. Blir en beskyldt for forhold som ikke er sanne, Satan gir aldri opp.

Tape kamp og ansikt utad, og blir beskyldt for å ha ført kristendommen i vanry for å komme offentlig i rettsak med en såkalt kristen broder som Guds ord advarer imot å føre sak for vantro domstoler. Dette og mye annet blir jeg beskyldt for, men jeg har aldri søkt denne oppmerksomheten som jeg har fått. Dette er kun og alene narreapostels Jan Aage Torps løgner og hat imot meg og den Himmelske blogg som har frembragt dette!

Alt dette er jeg like uskyldig i som Daniel var, som også ble «straffet» for å stå for Herren og Guds ord!

Hvordan startet denne konflikten? Det var at jeg skrev og talte imot gjengifte, og fikk såpass høye score hos bl.a. Google da narreapostel Jan Aage Torp var en av de personene som jeg advarte imot.

Da kom han med en fix ide. La meg anmelde Christensen for ikke hans motiver og hva han skriver imot gjengifte. Motiver skriver og taler hat-gruppa på Manglerud legger de mest vekt på. Dette er løgn og atter løgn, da i denne saken har de overhode sett bort i fra dette, de er et løgnkorps!

Men alt annet, og politiet bet på og domstolene skjønte at det ikke var straffbart. Men de dømte med for forhold som retten ikke behandlet. Akkurat som med Daniel, han bli utsatt for en korrupt handling.

De siktet meg for en ting, i retten snakket en mest om lovanvendelsen. Dømte meg for noe som retten ikke behandlet eller drøftet i det hele tatt!

Daniel 6. 11 Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. 12 Da stormet disse menn inn og fant Daniel bedende og bønnfallende for sin Gud. 13 Så gikk de frem for kongen og spurte med tanke på det kongelige forbud: Har du ikke latt sette op et forbud, at hvert menneske som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte: Det ord står fast efter medernes og persernes uforanderlige lov. 14 Da tok de til orde og sa der de stod foran kongen: Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på dig, konge, eller på det forbud du har latt sette op; tre ganger om dagen holder han bønn. 15 Da kongen hørte dette, blev han meget bedrøvet og tenkte på hvorledes han skulde kunne frelse Daniel, og helt til solen gikk ned, gjorde han sig umak for å utfri ham. 16 Da stormet disse menn inn på kongen og sa til ham: Vit, konge, at det gjelder den lov hos mederne og perserne at intet forbud og ingen forordning som kongen utsteder, kan forandres. 17 Så bød kongen at Daniel skulde hentes og kastes i løvehulen. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: Din Gud, som du stadig dyrker, han frelse dig! 18 Så blev en sten ført frem og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke skulde kunne skje nogen forandring i det som var gjort med Daniel. 19 Derefter gikk kongen hjem til sitt palass og fastet hele natten, og han lot ikke nogen av sine medhustruer komme inn til sig, og søvnen flydde fra ham.

Hva utfallet blir av hva vi går igjennom er ikke alltid det avgjørende, det er hva som er Guds hensikt med det hele!

Selvfølgelig hadde jeg ønsket å bli frikjent, hvem ville ikke det?

Men alt tilhører Herren, vår fortid, nåtid og fremtid ligger i Herrens hender.

Hebr. 11. 35 b. Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. 36 Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. 37 Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. 38 Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler.

39 Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet.

Det var også de av Guds hellige som ikke «vant» seier her i tiden. Men de fikk både et godt vitnesbyrd og Guds annerkjennelse skal de få den dagen vi alle går inn i Guds evige Kongedømme.

Hebr. 11. 40 Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.


Alt håp så ute for Daniel, han var kastet ned til løvene. Utfallet er alene i Guds hender, han er uskyldig som jeg også er. Jesus – Guds egen sønn var også uskyldig, men han vant den største seier av de alle på korset tre.

Dette skriver Lewi Pethrus så godt om.

Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!

«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.

Han bannet på at han ikke kjente ham. Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere.

Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.

De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser.

Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.

Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!»

Daniel 6. 20 Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, stod kongen op og skyndte seg til løvehulen. 21 Og da han kom nær til hulen, ropte han med sorgfull røst på Daniel. Han tok til orde og sa til Daniel: Daniel, du den levende Guds tjener! Har din Gud, som du stadig har dyrket, maktet å frelse dig fra løvene? 22 Da svarte Daniel kongen: Kongen leve evindelig! 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt. 24 Da blev kongen meget glad og bød at Daniel skulde dras op av hulen; og da Daniel var dradd op av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud.

Det er utgangen av det hele som er betydningsfulle for oss troende.

Hva vi har lært gjennom den prosessen, og det vi har vært igjennom som er det avgjørende og betydningsfulle.

Ikke hva verden og andre mennesker tenker, mener og tror om oss! All ære til Gud og Lammet!

Gjennom dette så har jeg tross alt fått anledning å nå ut til mange som jeg sikkert aldri hadde fått nådd ut til. Så Gud vender det negative til noe positivt. Satans gjerning som narreapostel Jan Aage Torp har gjort ved alt fra a til å, har Gud vendt til noe for ham. At min forkynnelse der jeg har fremholdt at forkynnere og mennesker med lederansvar i Guds menighet skal ikke være oppadgiftet som en troende!

Det jeg har gått igjennom finner vi alt egentlig omtalt i bibelen. Det er det samme som andre Guds menn og Guds kvinner må og går igjennom.

2. Tim. 4. 16 Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem! 17 Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. 18 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen.

Tenk hvordan det måtte være for den «store» apostelen Paulus, ingen sto ved hans side. Han måtte bære alt alene, det måtte ha vært tungt!


Daniel 6. 25 Og kongen bød at de menn som hadde klaget på Daniel, skulde hentes, og de blev med sine barn og hustruer kastet i løvehulen; og før de nådde bunnen i hulen, falt løvene over dem og knuste alle deres ben. 26 Derefter skrev kong Darius til alle folk, ætter og tungemål som fantes på den hele jord: Alt godt bli eder i rikt mål til del! 27 Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud; for han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. 28 Han frelser og utfrir og gjør tegn og under i himmelen og på jorden - han som frelste Daniel av løvenes vold. 29 Og Daniel levde æret og lykkelig både under Darius' og perseren Kyros' regjering.

Det går an å tape en kamp og to, men vinne serien!

Som mangeårig fotballspiller så vet jeg at det er i slutten av sesongen, når alle kampene er spilt. Og alt blir lagt i sammen som avgjør hvem som vinner serien. Slik er det også på det åndelige område. Det kan se puslete og smått ut enkelte ganger, men vi har ikke tapt om det kan se smått ut iblant!

Skriften sier mye om dette ved enkelte anledninger, her er et ord fra den vise Kong Salomo.

Høysangen 1. 5 Sort er jeg, men yndig, I Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper.  6 Se ikke på mig, fordi jeg er så sort, fordi solen har brent mig! Min mors sønner blev vrede på mig, de satte mig til å vokte vingårdene; min egen vingård har jeg ikke voktet.

Sort er jeg sier bruden, ikke nok med så er det fordi solen har brent huden. Det er ikke mye å elske en solbrent brud, men stort sett så går solbrentheten over.

Slik er det også med oss som troende. Disse kampene, de er kun for en stund, ikke for alltid. Det er mange ord i bibelen som forteller oss dette. Bl.a. her fra Apostelen Johannes.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

Så kommer det en form for repetisjon som kommer til alle menigheter.

1.) Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene.

2.) Den som seirer.

Med andre ord så vil Herren Jesus at de to tingene skal vi legge oss spesielt på minne; å høre, samtidig å bli og være en seirende kristne!

8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna:

Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:

İzmir som byen heter i dag, eller det tidligere greske Smyrna, er en havneby i Vest-Tyrkia ved Egeerhavet. Datidens Smyrna var en gammel by som ligger på et sentralt og strategisk punkt på Aegean kysten av Anatolia; Hjulpet av sitt fordelaktige havneforhold, dens lette måte å forsvare seg og gode forbindelser i innlandet gjorde byen til en meget god havneby.

Her var det blitt en menighet som virket for Gud under kummerlige og vanskelige forhold sett med menighetens erfaring og opplevelse.

Jesus presenterer seg som den første og den siste, han som var død og er blitt levende.

9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.

Med den måten å presentere seg selv, som en som hadde vært død så tar han del i deres vanskeligheter og lidelser. Jesus ble selv spottet, foraktet, misforstått og sett ned på av andre Jøder. Det var minst en synagoge i byen men Jesus karakteriserer den som en Satans synagoge. Ikke særlig pen omtale men de religiøse menneskene som står Guds menighet og hans sendebud imot er ikke Guds tjenere men Satans. Derfor blir også virksomheten deres det.

10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.

Jesu budskap er trøsterikt. Først får de høre at de ikke skal frykte, løftene gjelder også dem.

2.Kor. 1. 20 For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.

Og lidelsen og vanskeligheten skulle være tidsbegrenset. Det gode og evangeliet skulle seire til slutt bare en forble tro og holdt ut til slutt.

11 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.

Den annen død – eller totale utslettelse som Sodoma og Gomorra fikk – skulle ikke de få ta del i.

Menigheten her fikk ingenting bebreidende mot seg akkurat som menigheten i Filadelfia.

Igjen blir en møtt av å høre og å seire som alle andre menigheter også blir møtt av!
(sitat slutt).


Her ser vi for menigheten i Smyrna de skulle live 10 dager. Lidelsen er tidsbegrenset for å lære oss diverse lekser og ting skal bli klarer for oss. Ikke minst hva Gud selv sier i sitt eget ord. Ære være Gud og Lammet!

Sluttkommentar:

Vi leser om Daniels fiender som ville ham til livs at de la en slu plan. Det var at ingen skulle tilbe ingen andre enn Kongen i løpet av 30 dager.

Hvordan responderte Daniel på dette? Han gjorde som før, vi leser:

«Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.»

Slik er det også imot meg, jeg har kun skrevet og talt det som Gud har gitt meg og som jeg har gjort før og akter også å gjøre i fremtiden.

Selve saken imot meg har vært et komplott, ingen rettstat verdig!

Jeg er blitt dømt for noe som kom frem i Oslo tingrett, men ikke behandlet eller dokumentert. Alt for å få tatt meg slik også de onde menneskene med sine ondsinnede planer fikk tatt Daniel.

Men alt slo tilbake på dem selv, slik vil dette også slå tilbake på hele Norge som gjennom dette har vist at de ikke tåler og ønsker å ha Gud og hans ord!

Men under denne rettsaken og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble ikke mengden av skriverier som jeg senere ble dømt for debattert.

Dette skriver min Advokat Brynjar Meling til Norges Høyesterett som forkastet vår anke:

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord. Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Så anser jeg dommen imot meg som uriktig, og ala Kongo og Nord Korea sitt lave og primitive nivå. Dette er Norge 2018 vi snakker om, ikke det Norge som var, men er NÅ!!!!!!!!!!!!!!!

Her er Brynjar Meling sin gedigne tale til Borgarting lagmannsrett som de helt konsekvent ikke skriver noe om i dommen omtrent. Men de lot han holde på. For etterpå å se bort i fra denne talen, dette er helt uforståelig.
Jeg avslører Øystein Hermansen på forhånd, med å si klart i fra at Torps tallutleggelse er fullstendig og helt hinsides. Ikke noe av hva han kom med er dokumentert. Det er fabeltall. Samt hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt kvassere og i en langt større mengde enn hva jeg har skrevet!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...