torsdag 25. januar 2018

Nr. 219: Tidenes Justismord – her i Norge – ala Kongo eller Nord Korea!?

Nr. 219:
Tidenes Justismord – her i Norge – ala Kongo eller Nord Korea!?


MLK (Martin Luther King) sa engang:

«Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Bilde av min advokat Brynjar Meling som etter min vurdering har vært den mest profesjonelle aktør i mitt møte med Norsk rettsvesen.
Som Norsk borger så skjønner at Norge ikke er på nivå med Kongo eller Nord Korea på det jevne.

Men i mitt tilfelle er de det, om ikke under!

Kan det være så ille? Ja, faktisk. Jeg er dømt for noe jeg ikke har fått anledning å forsvare meg for, da er en utsatt for et regelrett justismord.

Jeg fikk et forelegg for å ha skrevet om Pastor Jan Aage Torp at han at han er spedalsk, selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk.

Dette ble det rettsak om i Oslo Tingrett januar 2016 da jeg ikke vedtok boten.

Men under denne rettsaken og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble ikke mengden av skriverier som jeg senere ble dømt for debattert.

Dette skriver min Advokat Brynjar Meling til Norges Høyesterett som forkastet vår anke:

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord. Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Så anser jeg dommen imot meg som uriktig, og ala Kongo og Nord Korea sitt lave og primitive nivå. Dette er Norge 2018 vi snakker om, ikke det Norge som var, men er NÅ!!!!!!!!!!!!!!!

Her er Brynjar Meling sin gedigne tale til Borgarting lagmannsrett som de helt konsekvent ikke skriver noe om i dommen omtrent. Men de lot han holde på. For etterpå å se bort i fra denne talen, dette er helt uforståelig.Jeg avslører Øystein Hermansen på forhånd, med å si klart i fra at Torps tallutleggelse er fullstendig og helt hinsides. Ikke noe av hva han kom med er dokumentert. Det er fabeltall. Samt hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt kvassere og i en langt større mengde enn hva jeg har skrevet!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...