torsdag 11. januar 2018

Nr. 213: Apostelen Paulus underviser og advarer imot at Jan Aage Torp er verre enn en hedning som forfølger meg, og ikke har skikket sitt eget hus, hjem og familie!

Nr. 213: 
Apostelen Paulus underviser og advarer imot at Jan Aage Torp er verre enn en hedning som forfølger meg, og ikke har skikket sitt eget hus, hjem og familie!

Bilde av narreapostel og lurendreier Jan Aage Torp.


1 Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.  7 Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige.  8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

I grunnteksten står det ikke husfolk, men det står de som tilhører ditt hus eller din nære familie det kone og barn er inkludert!

V 8 kunne vært oversatt slik: «Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, fremfor sin egen familie med kone og barn, han har vist at han ikke er en troende, og er verre enn de vantro som er i mørke.»

Når Kristin B. Bruun som har fulgt Jan Aage Torp nøyere enn meg skriver at tre av hans barn offentlig har gått ut imot Torp. Samt at hans rette kone har forlatt ham, og han som mann, forbilde og mønster i hjemme gifter seg på nytt med ei dame på alder med hans egne barn. Da er sier skriften vedkommende verre enn en hedning eller vantro!

Dette er ikke mine ord, jeg siterer kun hva skriften sier og blir hatet av Torp av den grunn!

Hva har Jan Aage Torp oppnådd med å anmelde meg og vunnet i retten over meg?

Egentlig ingenting bortsett fra tid, krefter og at jeg har tapt 50.000,- kr.
Det er det hele, ellers kan jeg skrive og tale som før, det ligger ikke noen begrensning i dommen imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg mener at det eneste som Torp har egentlig oppnådd, det er at langt flere har fått vite at han er skilt og gjengiftet. Med andre ord, er en horkarl etter Guds ord og skal derfor ikke være en forkynner av Guds eget ord!

At Jan Aage Torp angriper meg og prøver å presse meg for penger vitner om en psykopat og et maktmenneske som er farlig.

Samt, om Torp har fått medhold overfor politiet og domstolene her i Norge, vitner bare om at saken imot meg er kristendomsforfølgelse!

Verden elsker sitt eget, og hater oss troende, derfor er det en «smal» sak å få medhold hos verdslige styresmakter hvis en selv lever på verdens premisser!

1 Joh.e. 4. 4 I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.  5 De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem; 6 vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 

Verden hører på dem sier apostelen Johannes. Torp lever sier skriften verre enn hedninger og de vantro.
At han da vinner frem med sitt renkespill i denne verden er ikke til å undres over. Denne verden ligger i det onde og denne Verdens Gud er Satan!
Da passer Torp og hans levesett perfekt inn, der å bryte Guds lov og Guds bud er noe som Satan har på agendaen som nr. 1.

Sluttkommentar:

Dette skrev jeg for noen år siden, tar med denne artikkel til slutt: 

La oss lære og bli advart av «Pastor» og «apostel» Jan Åge Torp miserable liv! Og evner vi ikke å leve som vi Guds ord lærer, så er siste benk, og ikke talerstolen alternativet! (hvis en da ikke vil omvende seg!) 

Hva er grunnen for at Pastor Jan Åge Torp er blitt spedalsk som Kong Ussia ble det? Hvordan kan han fortsette i forkynnergjerningen som ingenting har skjedd etter han valgte å skille seg og gifte seg med ei 20 år yngre dame! Kong Ussia og Pastor Jan Åge Torp har det felles at de begge to er åndelige spedalsk og alle som kommer i kontakt med Torp vil bli smittet da spedalskhet er smittsomt, derfor sier skriften at slike skal en vende seg i fra og overgi dem til Satan for kjødets ødeleggelse, de skal være avsondret fra det kristne felleskapet. Illustrasjonsfoto Kong Ussia, denne skulpturen er modellert av billedhugger Sivert Donali


1 Kor. 10. 6 Men disse ting skjedde som forbilleder for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.

Alt håp er nok mer eller ute for Apostel og Pastor Torp, men det er minst to grunner for jeg skriver dette. Den ene er at de som er blitt bedradd eller er i ferd med i bli bedradd at «Pastor» Torp kan lese her og bli opplyst om den virkelige sannheten angående denne svermeren og forføreren. Den andre er at slik som «Pastor» Torp har gått i Satans felle, at ikke hverken jeg eller du skal gjøre det samme. Alt det Torp står for vitner om et nedverdigende og ukristelig liv og en forkynnelse som er villfaren. Derfor la oss se på ham som et forbilde i det å bli lurt av Satan – ikke gjøre det samme – men la oss advare!

1.) Pastor Torp er aldri kalt av Gud til å ha en offentlig tjeneste der han skal eller skulle promoteres og stå for kristne verdier og det kristne budskapet. Dette er noe som han har selv tatt seg til som Kong Ussia gikk inn i templet og «lekte» prest, noe han ikke var men Konge. Det er å påføre seg selv åndelig spedalskhet med å gjøre det Torp har gjort. Han er en Kong Ussia i vår tid som selv tror han kan velge ut en tjeneste selv om NRK, TV og andre media kanaler har kontaktet ham, han skulle ha sagt nei og da hadde han ikke påført seg selv skyld!

Jeg tar med hele kapitelet om Kong Ussia da dette er et enormt viktig avsnitt i Guds ord og er skrevet til lærdom og formaning for den som vil gå helt med Gud. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html2 Krøn. 26. 1. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted. 2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre. 3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. 4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort. 5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. 6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land. 7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene. 8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig. 9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen og gjorde således disse steder faste og sterke. / 10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte. 11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger. 12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder, 13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden. 14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener. 15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt. 16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret. 17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. 18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren. 19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret. 20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham. 21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk. 22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn, skrevet op. 23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.

2.) Han er blitt hovmodig av dette akkurat som Kong Ussia ble det. Denne oppgaven og tjenesten som Gud ikke har kallet ham til, er blitt en snare for ham da han har fått offentlig oppmerksomhet. En «stor» tjeneste er å adlyde Gud, ikke nødvendigvis hvor synlig den er i menneskers øyne!

1 Sam. 16. 7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

3.) Pastor Torp lever pr. bibelens definisjon da han er gjengiftet som troende i åpenbar hor. Gjengifte for en troende er å drive hor, skriften lærer at han enten skulle ha levd enslig eller forlikt seg med sin første og rette hustru.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

4.) Når «Apostel» Torp gjør noe er det som oftest alltid ekstremt og langt utfor bi allfarvei. Det er ikke bare det at han gifter seg på nytt igjen direkte i strid med Guds ord, men han gifter seg med ei som er 20 år yngre i menigheten. Alt det Torp gjør vitner imot ham, vi skal så langt som mulig også prøve å ikke være ekstreme, for Torp er det ekstreme det normale. Torp og likesinnede trives ikke med å følge mainstream, men må og trenger alltid å være ultra radikale uansett. Dette er vitner om et sykt sjels liv, er en normal i sjels livet vil en i utgangspunktet trives med å være «midt» på veien, det er bare når Gud kaller enn til å være annerledes at en er annerledes!

2 Kor. 8. 20 for derved undgår vi at nogen skal kunne laste oss for noget som vedkommer denne rike gave som kommer i stand ved vår tjeneste, 21 da vi legger vinn på det som er godt, ikke alene i Herrens, men og i menneskers øine.

5.) Minos og andre profetier om Torp gjør alt med denne store og forførende Apostel bare vondt verre! Har skrevet om dette før, men gjentar det. Profetier gitt fra Gud vil alltid slå til, og skulle de ikke det så burde Minos og andre beklage at de i det hele tatt har profetert over denne åndelige juksemakere ren Torp.

5Mos 18:20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø.

6.) Jeg kan fortsette enda lengre men lærdommen nummer en er å ikke gå inn i en tjeneste eller gjerning som Gud ikke har kalt oss til, det vil føre til åndelig nederlag. Her er det mange eksempler på i fra skriften. Her et om Israels barn som hadde vært ulydig og Gud hadde da sagt til dem at de ikke skulle gå til strid men i ulydighet og på trass gjorde de det og det ble dem til fall, nederlag og død.

4 Mosebok 14. 40 Og de stod tidlig op om morgenen og drog opover mot fjellhøiden og sa: Se, her er vi, og vi vil dra op til det sted som Herren har talt om; for vi har syndet. 41 Men Moses sa: Hvorfor overtreder I Herrens bud? Det vil ikke lykkes. 42 Dra ikke der op! For Herren er ikke blandt eder, I kommer bare til å bli slått av eders fiender. 43 For amalekittene og kana'anittene vil møte eder der, og I skal falle for sverdet, fordi I har vendt eder bort fra Herren, og Herren vil ikke være med eder. 44 Men de drog i overmodig tross op til fjellhøiden; men Herrens pakts ark og Moses forlot ikke leiren. 45 Da kom amalekittene og kana'anittene, som bodde der på fjellet, ned og slo dem sønder og sammen og forfulgte dem like til Horma.

Ulydighet vil alltid få sine konsekvenser

At Dr. Emanuel Minos og andre innbiller seg mye rart fritar ingen for ikke å følge Guds ord i liv og lære, her har Torp sviktet durabeligt og han ligger og står som et skremmende eksempel på ikke å gjøre det samme. Har du problemer med synd i ditt liv? Eller andre ting? Få først bukt med det, så skal og kan du tjene Herren. Jeg skrev en artikkel for noen år siden der jeg omhandlet dette emne som jeg vil ta med til slutt, da den passer helt inn her.

Betal prisen eller la være!

Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren. Lukas 14. 25 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: 26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 28 Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: 'Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.' 31 Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32 Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte. 33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Gud har talt til meg om mange ting og dette jeg her som skal komme inn på har Gud talt til meg siden ungdommen.

Gud vil ha helhjertede kristne og at vi skal tjene ham helhjertede. Hvis ikke kan vi la hver!

Gud er nøye med våre liv om det også finnes tilgivelse å få. Men tilgivelse er knuttet opp imot bekjennelse og omvendelse. Vi klarer aldri å lure Gud og det bør vi vite at mennesker kan ”godkjenne” oss, men å tro at Gud ”godkjenner” oss slik uten videre er å lure og bedra seg selv hvis ikke våre liv stemmer med Guds ord.

Vi mennesker gjør mange ganger Gud forsvarsløs og dum. Tenk deg om kona mi innimellom var utro, gikk ut med andre og stadig vekk tok seg friheter som de aller fleste kristne tar seg overfor Gud?????????????

Jeg ville gitt henne et ultimatum. Enten lar du vær eller så orker og vil jeg ikke fortsette dette ekteskapet. Nå har jeg aldri opplevd dette eller tror jeg kommer til å gjøre det. Men for å illustrere. Men billedlig talt så er det slik så alt for mange Guds barn lever. Gud kan en bruke til det en selv ønsker, det behager og passer en selv. Men da lever en i et hykleri først og fremst med seg selv, men også ovenfor Gud og sine brødre og søstrer i troen! Gud er faktisk sjalu og ønsker oss helt for seg selv.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? Videre så leser vi innledningsordene mine om Daniel som satte seg fore. Han bestemte seg; han ville følge Guds ord og sin indre overbevisning uansett. Her er forutsetningen for å leve som en helhjertet kristen; total overgivelse og underkastelse under Guds ord og Guds vilje med sitt liv. Videre sier Jesus at vi skal regne med omkostningene. Hvis vi skal gå i krig og skal møte en fiende som er sterkere enn oss og eller å bygge et tårn som er vanskelig å bygge. Vil en klare det? Hvis ikke er det bedre å la hver å gå i krig og å bygge tårnet. Dette illustrerer at en skal regne og tenke om en virkelig ønsker og er i stand til å følge Jesus. Dette er egentlig ABC undervisning. Jeg har påpekt Visjon Norge og redaktøren og grunnleggeren der, Pastor Jan Hanvold. Hvorfor? Når mannen preker et falskt evangelium og lever som mørke regjerer i ham, da tjener han ikke Gud men Satan. Og alle som støtter opp om den virksomheten, kommer inn under samme dom, og det gjelder alle som en. Men hadde han aldri prøvd å gjøre noe for Herren og levd slik han gjør, hadde alt stilt seg annerledes. Da hadde har helt sikker ikke dradd andre med til fortapelsen! Gud blir holdt for narr gjennom dette, han ser ikke gjennom fingrene med det. Men at de kristne gjør det forteller meg at de lar seg bedra! Det er når vi skal tjene Herren og begynne å gå Guds vei; at alt MÅ og SKAL være på Herrens betingelser, og ikke våre egne! Det er mange andre eksempler, men jeg prøver å ta frem de som er så klare at selv en nyfrelst kristen burde og kan skjønne at Hanvold er en ulv i fåreklær. Er dette hård tale? Tenk deg om! Jeg kjører daglig buss i Oslo og det forventes at jeg mestrer jobben eller så kan de ikke ha meg ansatt. Hadde jeg ikke mestret jobben måtte jeg funnet noe annet å gjøre eller fått sparken. Hadde det vært urimelig? Nei, men er Gud annerledes? Han fordrer av oss noe, spesielt de som skal forkynne og lede menigheten. Jakob. 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Vi gjør Gud dum og naiv med å tillatte synd og vranglære, men det gjør han ikke. Vi skaper Gud i vårt bilde og etter vårt ønske, men det er et Satans bedrag. Hanvold, den nylig gjengiftetde biskopen i DNK, Adventistene som skal både følge Jesus og holde de ti bud og alle andre som ikke følger Herren på hans premisser og hans betingelser har fått ”sparken”! De er til hinder for Guds sanne menighet og for Herrens sak. De er egentlig under demonisk innflytelse. Men i dag setter de alt på hode. De som følger Herren og Guds ord opplever utfrysning og boikott, men de som lever i mot Guds vilje og preker et annet evangelium blir åpnet opp for og tatt imot, da innforbi evangeliske kristne. Dessverre sant men tragisk. Dette er satt på spissen men det er den vei mye går!

Rom.16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Videre så er det feil fokus og vantro som lammer Guds menighet! En skriker til når staten vil fjerne støtten hvis en ikke godtar homoseksuelle. Da er det bare å la hver å ta imot statsstøtten så ordner alt seg. Så angriper en homoseksuelle og muslimer, men det er ikke her skoen trykker i Guds menighet. Det blir å ha feil fokus og en lurer egentlig seg selv. Muslimene er for ekstreme til at de skal ha noen innvirkning på oss og den homoseksuelle synd er for åpenbar til at den synden skal virkelig kunne lure en sann kristen. Det må en helomvending til for menigheten i dag for det den er blitt - ikke skal bli – en Laodikea menighet er den Norske menighet anno 2010.

Åpenb.3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. 17 Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. 19 Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Øyensalve trengs det for menigheten i dag i Norge pga lunkenhet, ikke brennende og ikke helt frafallen. En tror på Jesus og Guds ord, men ikke på rette måten og følger ikke Jesus helt. Noe mitt imellom, ikke helt med Gud men egentlig mot Gud blir det! Gud er ikke urimelig, han vil ha oss helt for seg selv. Da tjener en ikke Gud men egentlig den onde. Alvorlig, men en må og skal følge spillereglene hvis en skal nå frem og være brukbar for Gud, og verdig for ham.

En kan ikke følge håndballregler når en spiller fotball eller motsatt. Det er det så alt for mange troende gjør og prøver å innbille seg. Og de går hardt imot dem som påpekte demmes feil og de føler seg angrepet. Men jeg vil aldri godta at Satan får råde, kun Herren og ingen andre! Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Jeg har min bakgrunn i fra den frie bevegelse der jeg ble frelst. Pga det så skulle jeg med letthet skrevet en bok på minst 2000 sider som omhandlet den karismatiske bevegelse med falske profetier og ubibelsk lære. Men jeg orker og vil ikke. Hvorfor? Uansett hva en kommer med så vil de aller fleste som er inntatt av disse åndsmaktene holde på med det de holder på med, de trives med det. Slik var det på Apostlenes dager og slik er det i dag. Intet nytt under solen.

2. Tim.2.25b. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Her er humbugen og forførelsen! Men hva er løsningen?

Ønsker å fokusere på to ting.

1.) Studere bibelen selv på egenhånd.

2.) Være selv ledet av Guds Ånd.

Det er min anbefaling og vi har startet en menighet her i Oslo som vi ønsker skal være som en lun og trygg havn for alle som vil!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...