søndag 17. desember 2017

Nr. 89: Hvorfor grep ikke barnevernet eller andre inn overfor fam. Jan Aage Torp og fikk plassert de skadelidende barna i et nytt hjem er spørsmålet i ettertid!?

Nr. 89:
Hvorfor grep ikke barnevernet eller andre inn overfor fam. Jan Aage Torp og fikk plassert de skadelidende barna i et nytt hjem er spørsmålet i ettertid!?

Bilde av Reidar Hjermann som Jan Aage Torp evnet å trille rundt lillefingeren med et påskudd at å slå er allright, mens Torp drev åpenbart med psykisk vold imot alle sine barn da han hadde mer eller mindre konstant «åndskamp»!

Det er et svik overfor seks barn som ikke fikk lov som andre barn å vokse opp i trygge og gode omgivelser etter hva Jan Aage Torp selv skriver på sinn egen blogg følgende:
«Selv om jeg har skrevet og sagt det mange ganger, vil jeg gjenta at jeg har gjort en del feil som pappa. Spesielt i noen år på 1990-tallet overfor mine barn da jeg kom inn i «åndskampen» og ikke maktet å være tilstrekkelig nærværende og medfølende overfor hvordan de hadde det. I ettertid har jeg forstått hvilket «åndelig trykk» som rådet.»
Det er klart med et konstant «åndelig» og da jeg kom inn i «åndskampen» og ikke maktet å være tilstrekkelig nærværende og medfølende overfor hvordan de hadde det. Dette skriver Jan Aage Torp, og han skriver videre da ungene trengte han mest i oppveksten: «ikke maktet å være tilstrekkelig nærværende og medfølende overfor hvordan de hadde det».
Bare her skjønner vi at barnevernet burde ha vært inne i bildet, for med konstant iherdig, inderlig, intens, sterk, vedvarende, krevende, overvelde, altoppslukende konstant åndskamp som er konstant intens over tiår. Da hadde ingen klart å oppdra barn med slike «åndskamper».
Jeg har stort sett ingen åndskamper, men så har jeg også harmoniske, glade og fornøyde barn. Jesus tok alt på seg på korset, hvorfor skal jeg kjempe da?
Jan Aage Torp har en angende, men det er et spill og det avslører hans dobbeltmoral!
Torp har en kamp imot de homosekuelle, men selv er skilt og gjengiftet. Torp brøde tar han «vek» med å fokusere på andre enn seg selv.
Torp kjemper en «kamp» imot barnevernet, men barnevernet skulle for lenge, lenge siden ha vært inne i bilde hos familien Jan Aage Torp.
Bevisene er så overveldende, nå er det poltiet og påtalemakten som må gjøre sin jobb. Men det aller viktigste er ikke at Torp blir dømt til en lang fengselsstraff, men at barna får en klekkelig oppreisning av staten som har latt seks barn vokse opp på en slik måte. Her har det vært så mye «åndskamp» over tiår. Hvem som helst som har hatt en «åndskamp» en dag og to, skjønner dette. Tror min lengste «åndskamp» varte noen dager i ungdommen, siden da har jeg ikke orket disse kampene, men sagt det til Gud. Dette blir for mye for meg, ta deg du av dette i Jesu navn!
Jeg leser om barnevernet hvordan de skal jobbe og deres mål. Hvordan har da fam. Jan Aage Torp unngått å sluppet under radaren her? Torp er en mester i få det som han vil, dessverre så er det ikke lett å avsløre slike personer i første omgang. Men nå er det så mye dokumentasjon i saken, at politiet og samfunnet rundt våkner opp og ting blir satt på plass.
Se her for hva som står om barnevernet:
Her får du en oversikt over hvordan barnevernet i Norge arbeider og er organisert.
Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et overordnet ansvar for barnevernet.
Barneverntjenestene i kommunene
Alle kommuner er pålagt å ha en barneverntjeneste og disse har ansvar for at alle barn som trenger barnevernets bistand, får nødvendig hjelp. Den kommunale barneverntjenesten skal blant annet:
•Gjøre undersøkelser når det er kommet inn en bekymringsmeding
•Vedta å sette inn frivillige hjelpetiltak og akuttvedtak
•Følge opp barn og familier
•Forberede saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i Barnevernloven med forskrifter. Loven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge, uavhengig av bakgrunn, statsborgerskap og oppholdsstatus. Barn og foreldre fra andre land har de samme rettighetene som norske borgere i barnevernsaker.
Slik jobber barneverntjenesten
•Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste.
•Barnets beste er det grunnleggende hensyn barnevernet jobber etter og er avgjørende i valg av barneverntiltak.
•Ansatte i barnevernet skal bruke god tid på å informere barn og foreldre om hva som skjer i deres sak, slik at foreldrene forstår hvordan barnevernet kan hjelpe dem. De færreste har egen erfaring med barnevernet og personer med innvandrerbakgrunn kjenner i mindre grad til hvordan det norske barnevernet jobber.
•Alle barn og familier skal oppleve at barnevernet møter dem med forståelse og respekt.
•Dersom foreldre har spørsmål til barnevernets arbeid i konkrete saker som berører dem direkte, bør de ta kontakt med barnevernet og spørre etter informasjon.
•Barneverntjenesten har opplysningsplikt og veiledningsplikt overfor foreldre.
•Barnevernet skal bruke kvalifiserte tolker dersom det kan oppstå språkproblemer. Barn skal aldri benyttes som tolk.
Omsorgsovertakelse
•Over 80 prosent av all hjelp barnevernet gir, skjer som frivillige tiltak i hjemmet. Det kan være i form av råd og veiledning, støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet og ulike foreldrestøttende metoder.
•Å frata foreldre omsorgen for et barn er alltid siste utvei.
•Omsorgsovertakelse betyr at barneverntjenesten overtar omsorgen for barnet og at barnet må flytte fra foreldrene mot foreldrenes vilje. Barnet flytter da som regel i et fosterhjem, men kan også flytte til en institusjon. Alle omsorgsovertakelser er i utgangspunktet midlertidige så foreldrene kan få omsorgen for barnet tilbake.
•Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer om et barn skal flytte i fosterhjem eller til institusjon mot foreldrenes vilje, ikke den enkelte barneverntjeneste. Fylkesnemnda er et uavhengig og upartisk avgjørelsesorgan.
•Hvis barneverntjenesten mener en omsorgsovertakelse er til barnets beste forbereder og fremmer barneverntjenesten en sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.
•Fylkesnemnda kan bestemme at barnevernet skal overta omsorgen for et barn når barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, og det ikke er nok med hjelpetiltak i hjemmet for å ivareta barnet på en god måte. Omsorgsovertakelsen må vurderes som nødvendig og til barnets beste.
Eksempler på alvorlig omsorgsvikt kan være at:
•barnet blir utsatt for vold, mishandling eller andre former for alvorlig overgrep
•barnets helse og utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet, som ved rusmisbruk
•Fylkesnemnda vurderer alle relevante forhold i saken før den gjør et vedtak..
•Før barneverntjenesten fremmer en sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda, skal de ha gjort grundige undersøkelser av barnets omsorgssituasjon. Undersøkelsene inkluderer ofte utredninger fra en sakkyndig psykolog. Også foreldre kan engasjere egne sakkyndige til å utrede barnets omsorgssituasjon.
•Barneverntjenesten kan gjøre akuttvedtak, og flytte barnet midlertidig til et fosterhjem hvis et barn blir utsatt for akutt fare i hjemmet. Men også dette må fylkesnemnda godkjenne. Foreldrene kan klage over avgjørelsen og også anke avgjørelsen til domstolen. En akuttplassering kan vare i seks uker. Hvis barneverntjenesten mener at barnet har behov for mer langvarig plassering utenfor hjemmet, må den fremme en sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange gang...