søndag 17. desember 2017

Nr. 88: Politijurist Oda Karterud og hatkrimgruppa på Manglerud prøver å sette «kross-fot» på meg, men de vil garantert mislykkes, da Gud står over alle!

Nr. 88:
Politijurist Oda Karterud og hatkrimgruppa på Manglerud prøver å sette «kross-fot» på meg, men de vil garantert mislykkes, da Gud står over alle!
 
 
Bilde av Politijurist Oda Karterud som er ansvarlig for Norges historiens største justismord. Tar en bort alt hva Torp har skrevet om meg, 20.000 hatmeldinger og alt annet, da kan en klare å få til dette. Tar en med hele bilde, da blir alt snudd på hode.
 

Det som hører med til historien, som er det viktigste. Er at det ligger minst 10.000 hatmeldigner imot meg ute på nettet som begynte for minst 3 år siden!

Dette overser politiet og Torp helt bevist, derfor er det jeg skriver på egen blogg et tilsvar på denne dritten imot meg og min familie!

Her kjører politiet med to sett med lover, alt hva jeg skriver og taler er kriminelt.
Etter deres mening og måten de legger til frem på overfor alle og enhver!

Alt hva Jan Aage Torp og hans disipler er ikke straffbart, uansett om det går hva jeg har skrevet og talt verbalt hundre ganger «verre»!
Dette står det i dommen:
Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.
Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.
«Anders Behring Breivik sympatisør». «romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er bare tankene i “To Sko”»
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."
Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
(sitat slutt).
Joh. e. 3. 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.
Det som skjer, det skjer bare som Gud tillater og vil. Vi kan ønske oss så meget, og det ser ut som alt «klaffer» for oss. Men så sier Gud, nå er oppgjørets time. Slik som med Kong Belsasar som ble funne og veiet for lett. Se her:
Dette er Norges historiens største justismord, hvorfor?
For hva Jan Aage Torp har skrevet om meg overgår rent verbalt meg 10 ganger (men det er det jeg har sagt er sant, men Torp bare lyver, det er her "problemet" ligger).
Tar en med hva de som har forsvart Jan Aage Torp har skrevet og talt. Ikke minst Norges to største nettroll, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, så overgår det meg 1 Million ganger.
Tar en med at alt hva jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp, at 99 % er skrevet etter hans fiktive anmeldelse, da er justismordet komplett da det var dette Oslo Tingrett dømte meg for.
Ikke hva jeg hadde skrevet, men mengden av det hele!
Alt blir her snudd på hode, alt jeg sier og skriver er uansett kriminelt. Mens hva andre sier og skriver, er båre litt ironi og dette må en tåle! Alt går alltid kun den ene veien, ikke andre veier!
Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!
«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.
Han bannet på at han ikke kjente ham.
Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere.
Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.
De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser.
Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.
Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre
Denne primitive og nedrige innstillingen sender Politijurist Oda Karterud og hatkrimgruppa på Manglerud til Borgating lagmansrett. At den nedrige og elendige dommen fra Oslo Tingrett skal bli stående, be om at det blir full frifinnelse på meg. Men Torp og hans «venner» får den straff de fortjener:
OSLO POLITIDISTRIKT
PÅTALE
Postboks 8101 DEP.
0032 oslo
Telefon 22669050
1310s403 63982n4-tlOI(A011
Dok r¡r.: 01 ,06
lnnk. st;.1'ls;irclv
t 3 MAt 2016
PÄTDGNINGSARK
JAN In{.R3 CHRISTENSEN, F. 03.08.1964 - DOMFELTES ANKE OVER DOM
Sendes med vedlegg Oslo statsadvokatembeter. Postboks 8021 dep.. 0030 OSLO, under henvisning
til Oslo tingretts dom av 25.01,.2016, jf. dok. 23, i straffesak mot:
Jan Kåre Christensen, f. 03.08.1964
Krokstien ?C,0672 OSLO
Dommen er forkynt for domfelte Jan Kåre Christensen ved fremmøte i Oslo tingrett 29.01.201,6,
jf. dok. 26. Domfelte anket på stedet.
Forsvarer advokat Brynjar Meling har inngitt støtteskriv til anken den 07.02.2016. Domfeltes anke over clom er fremsatt i tide jf. straffeprosessloven $ 310.
Anken gjelder ikke forbrytelse som kan medføre fengsel i mer enn 6 år. Domfelte er ikke varetektsfengslet eller under 18 år. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen.
Saken gjelder forhold hvor påtalemyndigheten ikke har påstått og det ikke er idømt annen reaksjon enn bot. Anken skal dermed ikke fremmes uten rettens samtykke, og slikt samtykke skal bare gis når særlige grunner taler for det, jf. straffeprosessloven $ 321 første ledd.
Tin grettens bevisvurdering
Domfelte har anket over tingrettens bevisvurdering. Det fremkommer på side 2 i støtteskrivet til anken at de faktiske forhold i det store og hele ikke er bestridt, men at man er noe enig i det omfanget tingretten har lagt til grunn.
Politiet finner det på dette punktet tilstrekkelig å vise til tingrettens gjennomgang av bevisene i saken, jf.
dommen side 3. Tingretten har foretatt en grundig og forsvarlig vurdering på bakgrunn av fomærmedes forklaring, den foreliggende dokumentasjonen i saken samt tiltaltes - i hvert fall delvise = erkjennelse av de faktiske forhold. Det fremkommer ikke noe nytt i anken som ikke er vurdert av tingretten.
Tingrettens lovanvendelse
oKAOr r
13105403 63982n4-tlOKA011 Påteen ingsark Dok.nr.: 01,06
Domfelte har anført at tingrettens anvendelse av straffeloven $ 390a på blogginnlegg innebærer at bestemmelsen blir tolket utvidende, 0g at bestemmelsen med det kommer i konflikt med ytringsfriheten,
jf. grunnloven $ 100, samt EMK art. 10 og SP art. 18 og 19.
Politiet er av den oppfatning at tingretten har anvendt straffeloven $ 390a konkret, og at forholdet til ytringsfrihetenes vem er riktig wrdert. Tingretten hæ tatt utgangspunkt i Høyesteretts uttalelser om bestemmelsens rekkevidde i bl.a. Rt-2014-669 og lagt dette til grunn som ramme for sine vurderinger.
Politiet kan ikke se at den omstendighet at saken gjelder blogginnlegg i seg selv utelukker at forholdet er
straffbart etter strl. $ 390a, Det vises til tingrettens redegjørelse og vurdering av dette, som politiet slutter seg til.
Domfelte har gitt uttrykk for at detaljene vedrørende periodens lengde og omfanget av gjentakelser er liten betydning for spørsmålet om ytringene er straffbare. Politiet deler ikke denne oppfangingen. Etter politiets syn er det tvert imot et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalts blogginnlegg der fornærmede er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk".
Tiltaltes tallrike blogginnlegg og omtale av fornærmede hæ etter politiets syn ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige. Situasjonen har
slik sett lite felles med den kjerneverdi ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet jf. i denne
retning bl.a., Rt-2012-536 avsnitt 38. Det vises f:or så vidt til tingrettens oppsummering på side 6, som er
dekkende:
"Retten mener også at uttalelsene samlet selt har bevoget seg langt borîfra tros- og religionsltritìkk, og heller tatt þrm av sjihanøs og trakasserende personftrfølgning. "
Avsluttende bemerkninger
På bakgrunn av ovennevnte anføres at det ikke foreligger særlige grunner som taler for at det gis
samtykke til fremme av anken, jf. straffeprosessloven g 321 første ledd.
Det legges etter dette ned slik påstand: Anken nektes fremmet.
Oslo politidistrikt, 11.05.2016
Oda Karterud
politiadvokat
(sitat slutt).
Sluttkommentar:
Det er klart at alt det jeg har skrevet og talt har vært sant. Det har kommet frem gjennom så mange fora. Torps egen familie, VGTV og på så mange andre ulike måter. Det er derfor en også blir hatet, at en forteller sannheten.
Slik som den falske Smyrna bloggen kan bare spy ut eder og galle, for ikke noe der er sant.
Men hva med meg og den Himmelske blogg?
Den blir hatet som Jesus ble det, at vi som hans brødre og tjenere erfarer det samme er ikke underlig.
Joh. e. 16. 14 Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...