torsdag 21. desember 2017

Nr. 182: I etterpåklokskapens navn, ville jeg ikke hatt betalt advokat fra staten, da de har brukt ham som et skalkeskjul for at rettsaken skulle se seriøst ut, utfallet var egentlig klart på forhånd da hva jeg er dømt for ikke er drøftet av retten!Nr. 182:
I etterpåklokskapens navn, ville jeg ikke hatt betalt advokat fra staten, da de har brukt ham som et skalkeskjul for at rettsaken skulle se seriøst ut, utfallet var egentlig klart på forhånd da hva jeg er dømt for ikke er drøftet av retten!

Malin Strømberg Amble selv gjorde etter min vurdering en elendig jobb da hun ikke brakte på banen overfor meg eller Brynjar Meling hva hun skulle bygge dommen på. Dommen i fra Oslo tingrett som egentlig hele saken bygger på.
Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som skriver rett og slett løgn da tallen ikke er bestridt. Det gjorde jeg, og da hun ledet rettforhandlingen spurte hun hverken meg eller Meling en eneste gang om dette.
Med andre ord, hun var ikke skikket for jobben og derfor er hele saken imot meg og den Himmelske blogg en rettskandale da det bl.a. har vært dommere både inn i tingretten og lagmannsretten som ikke var skikket for jobben. Når Norges Høyesterett avviser anken fra Brynjar Meling er egentlig hele saken en stor, stor tragedie for Norge som er godt og demokratisk rettssamfunn.
Det var mengden, men her blir det to forhold som gjør at hele dommen er feilaktig!

1.    98 % av hva som er skrevet imot Jan Aage Torp er skrevet etter hans fiktive anmeldelse.

2.    Hva Torps «pudler» og «lakeier», ikke minst Norges to største nettroll har skrevet i mengde og verbale ord og utrykk overgår meg tusen ganger.

3.    Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn et regelrett justismord hvis denne dommen blir stående. Men Gud vet, det holder i massevis!

Skulle ikke også Jan Aage Torp klare å lure en så lavtstående rett og jury som vi har her i Norge med samme metode? Selvfølgelig, det vi ser nå er ikke noe nytt i historien av den uskyldige går fri og den uskyldige blir tatt.

Nå har saken min mellom meg og Jan Aage Torp gått igjennom hele rettssystemet her i Norge og siste og avgjørende instans blir nå menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Da det ble rettsak fikk jeg oppnevnt Brynjar Meling som forsvarer som vi søkte om. Dette angrer jeg på i dag i da Meling er egentlig blitt brukt for det hele skulle se seriøst ut. Saken var avgjort på forhånd da de uansett ville ha meg dømt!

Det har vært en farse!

Jeg er siktet for en ting, kalt Torp for uren og en horkarl. Under rettsakene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har lovanvendelse vært tema nr. 1.

Dette med mengde av skriver har ikke vært gjenstand for drøftelse i den forstand at ting har kommet frem. Dette skriver også Brynjar Meling om i ankeskrivet til Norsk Høyesterett følgende:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Da jeg også det lille det har vært snakket om mengde, sagt klart ifra at det er kun udokumenterte påstander som retten ikke kunne feste sin tillitt til. Noe den har gjort, som viser at saken imot meg er et justismord.

Jeg sa ifra i Borgarting lagmannsretten at de ikke kunne stole på dommen fra Oslo Tingrett da de tallene som Torp opererer med er ikke dokumentert.
Se her:

I dommen fra Oslo Tingrett står det følgende:
“Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.”

Jeg kom over referat fra avisen Dagen der det kommer klart frem at jeg også i Oslo tingrett bestrider dette.
Har lagt ut link til opptaket fra Borgarting Lagmannsrett der jeg igjen bestrider antallet og at hva Torp og hans berm har skrevet imot meg overgår meg mange ganger.

Dette sto i avisen Dagen etter de overvar rettsforhandlingene i Oslo tingrett:

Jan-Aage Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Forsvarer Brynjar Meling mener Jan Kåre Christensens blogg-ytringer er godt innenfor loven. 

Christensen sa seg ikke skyldig etter tiltalen da saken mot ham gikk i Oslo tingrett onsdag.

Bloggeren ble anmeldt i 29. september 2014 av pastor Jan-Aage Torp.

I første fase av rettssaken var Torp ikke til stede fordi han ble ført som vitne av aktor Dag Paulsen som har sitt daglige virke ved Oslo politikammers hatkrimavdeling.

Skyter tilbake

Christensen gikk tidlig i forsvar da han ble utspurt av aktor som fikk bekreftet at Christensen erkjenner de faktiske forhold, nemlig en mengde utfall mot pastor Torp – samt et stort antall andre kristenledere.

Fellesnevneren blant dem ser ut til å være at de er skilt og gift på nytt, men andre har også fått sitt pass grundig og omfattende påskrevet.

Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel».

Det er registrert 920 slike tilfeller på den norske bloggen, dobbelt så mange om den engelskspråklige utgaven regnes med.

Torp mener seg omtalt 3218 ganger på Christensens blogg, eller 2-7 ganger i uka i løpet av fem år, som han sa da han slapp til med sin versjon.

Offentlig person

Dette må være innenfor tros- og ytringsfriheten, særlig siden Torp må være å anse som en offentlig person, mener Christensen som selv har vært pastor for menigheten Smyrna Oslo, men presenterte seg som bussjåfør i retten.

Christensen ga klart uttrykk for at han mener Torp har kommet med minst like krasse ytringer om ham, som Christensen har gjort mot Torp og hans kone, Aina Anine Lanton Torp.

Christensen slet dels med å svare på hvorfor han hadde brukt så mye energi på å omtale Torp på sin Himmelske Blogg. Det gikk lettere da hans forsvarer, Brynjar Meling, spurte ham ut.

Da forklarte han innleggene blant annet med at Torp hadde gått til motangrep i ulike nettkanaler, deriblant på nettstedet sokelys.com.

Christensen viste også til mailkorrespondanse han hadde sendt politiet da han under etterforskningen var blitt bedt om å dokumentere hva Torp hadde ytret om ham.

Blant annet mente han at ulike personer som har vært aktive nettdebattanter, sto i ledtog med Torp, noe Torp avfeide.

Særlig ille mente Christensen det var at sønnen var omtalt som homofil på nettstedet smyrnamenighet.wordpress.com – konsekvent omtalt som «den falske Smyrna-bloggen».

– Grovt språk

– Språkbruken din er ganske grov, sa aktor Paulsen til tiltalte.

– Torp er enda grovere, svarte Christensen.

– Ja, men nå snakker vi om din språkbruk. Du kaller ham blant annet psykopat.

– Det er feil av deg å ta opp det. Jeg har sagt at det er fjernet fra bloggen, sa Christensen som ikke mente han hadde gått over noen strek.

Brukte Bibelen

Christensen stilte med Bibelen i hånd, og brukte den flittig da han svarte. Hans hovedstandpunkt er at kristne, og særlig kristne ledere, ikke kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse dersom den første ektemaken fortsatt er i live.

– En kristen leder skal være én kvinnes mann, sa han og viste til Paulus første brev til Timoteus.

– Torp og Jan Hanvold (redaktør for TV Visjon Norge, red.anm.) er døråpnere for demoner. Demonene har sine håndtlangere, og det er mennesker som lever i strid med Guds ord og Guds vilje, sa Christensen.

Torp sa det er fullt mulig å ha Christensens teologiske ståsted når det gjelder gjengifte.

– Det går an å ha forskjellige oppfatninger om det.

– Og det finnes bibeltekster som støtter dette? spurte advokat Meling.

– Ja, absolutt, medga Torp.

Har slettet

– Jeg står for alt jeg har skrevet, men noen ordlyder har jeg forandret på etter anmodning fra Torp i forliksrådet. Jeg har forandret på noen ord og uttrykk for å komme ham i møte. Det jeg skrev om at han giftet seg med barnepiken, var unødvendig, og det har jeg slettet, sa Christensen – men unnlot ikke å understreke at «Guds ord er veldig klar på dette», underforstått at gjengifte ikke skal finne sted.

Christensen la vekt på at han bare omtaler personer som har en eller annen lederposisjon, etter hans mening i motsetning til Torp.

Tøft for Torp

Jan-Aage Torp ga tydelig uttrykk for at Christensens mange blogginnlegg hadde vært en stor belastning for ham og ikke minst hans kone.

– Det er tøft å bli kalt hore 167 ganger på under fem år, sa Torp.

Om retten vurderer det Torp er blitt utsatt for som straffbart, er det som skal opp til vurdering. Aktor Paulsen ber retten ilegge Christensen en bot på 12.000 kroner, eller 24 dager i fengsel.

Christensens forsvarer, Brynjar Meling, ba om full frifinnelse, med henvisning til ytringsfriheten.
Dom i saken faller fredag 29. januar.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som er utrolig viktig, som gjør denne saken til en skandale. En rettskandale, er at ingen har spurt meg angående dette med antallet når det var dette som jeg er dømt for.
Samt, her mener jeg det er sant som Brynjar Meling har holdt timevis med foredrag at det er ingen Norsk lov som går imot meg. Det er kun fabrikkert at jeg har gjort noe kriminelt og straffbart.
Det gjør igjen at egentlig politiet, påtalemakten og alle andre i denne saken er kriminelle og kjeltringer!

Hvorfor har antallet blitt så stort? Det er fordi vi har diskutert på ulike nettfora liv og lære til forkynnere som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre faktisk over år. Retten har ikke lagt vekt på dette og rent verbalt og i mengde har siden til Torp overgått meg flere ganger. Jo, dommerne og hele rettssystemet med politiet som ikke har villet tatt dette med bare forteller meg at de som er virkelige kriminelle her er de, ikke jeg og Brynjar Meling som har gått redelig og rett frem i denne saken og under rettforhandlingene. Meling har de latt dosere om lovanvendelse, men overser det fullstendig da de aldri egentlig har brydd seg.
Det de har dømt meg for, er jeg ikke siktet for eller blitt konfrontert med i retten.
Hele rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg er en stor, stor skandale for Norge som et rettssamfunn og et demokrati!
At jeg valgte å ta advokat, har egentlig bare gjort det lettere for de å få meg dømt. Jeg bedreider ikke Meling, han har bare gjort jobben sin. Kun politiet og domstolene bebreider jeg, som har dømt meg for noe som ikke har vært debattert egentlig på en skikkelig måte i retten. Jeg kan ikke finne noen Norsk lov som sier at en ikke kan skrive mye om ting som engasjerer enn. Mengden gjør det ikke til straffbart, men hva man sier, det kan gjøre noe til straffbart.
De som er kriminelle her i mine øyne er Torp, politiet og domstolene på hver sin måte. Torp forventer jeg ikke noe av da han alltid har vært som han fremstår. Men hadde forventet mer av politiet og dommerne, trist at de skulle ende slik!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...