torsdag 21. desember 2017

Nr. 176: En stor takk til min familie for deres tålmodighet i kampen imot Jan Aage Torp, Oslo politiet og norske domstoler, og advokat Brynjar Meling for sin faglige dyktighet som overgår politiet og domstolene flere ganger!Nr. 176:
En stor takk til min familie for deres tålmodighet i kampen imot Jan Aage Torp, Oslo politiet og norske domstoler, og advokat Brynjar Meling for sin faglige dyktighet som overgår politiet og domstolene flere ganger!

Nå etter å ha gjennomgått tre rettsinstanser her i Norge er det med en trist følelse over hvor dårlig det er mulig å bli behandlet i det Norske rettssystemet!

Når en tenker på Hans Nielsen Hauge så er det hva jeg og min familie har gått igjennom som blåbær.
Men allikevel, det vi har gått og går igjennom er et overgrep og ikke en rettstat verdig! (Glassmaleri av en person som er fengslet som Hauge).
Jeg har faktisk tenkt på hva Hans Nielsen Hauge gikk igjennom for 200 år siden. Hans Nielsens Hauge navn lyser den dag i dag frem som det mest redelige og gode menneske som Norge noen gang har fostret frem. Men allikevel, ble han så dårlig behandlet, det som jeg opplever er bare det samme. Det er historien som gjentar seg, og de som gikk imot Hauge har for ettertiden blitt stående som mennesker som sto både Gud og Hauge imot. Slik er jeg overbevist vil ettertiden se også denne saken mellom meg og Meling på den ene siden. Og rampen som har gått imot meg og den Himmelske blogg, vil for alltid bli stående som noen tapere og utskudd.

Nå er selvfølgelig ikke det noe blåkopi som kan settes på meg og Hans Nielsen Hauge. Jeg har egentlig hatt 53 strålende år. Mens Hans Nielsen Hauge døde kun 53 år, etter 10 – 11 år i fengsel der han hadde blitt så ille behandlet at han egentlig aldri ble helt frisk etter fengsel oppholdet. Men det var som før slik som i dag at en prøver å stoppe Guds menn og kvinner ved en lov som dypest sett er for å stoppe en for å forkynne og meddele Guds ord og de åpenbaringer og tanker som Gud har gitt en. Her er historien lik, det var ved bl.a. konventikkelplakaten. På denne tiden var det forbudt ved lov for andre enn prester å holde oppbyggelige møter. Hans Nielsen Hauge kom derfor i myndighetenes søkelys. Han trosset loven, og ble fengslet. Vekkelseskristendom ble sett på som en trussel ikke bare for kirken men også for det verdslige maktapparatet. Vekkelse var en form for folkebevegelse som staten ikke hadde kontroll over, og det fantes derfor en rekke restriksjoner for fri livsutfoldelse for allmuen; Innskrenket trykkefrihet, forbud mot utenomkirkelige religiøse samlinger, og begrensninger for folks reiser og ferdsel. Hauge ble fengslet første gang i 1797. På grunn av alle fengselsoppholdene og den dårlige behandlingen de ga han, fikk han i ung alder dårlig helse. I fengslet fikk han ikke snakke med noen, han satt uvirksom, og han fikk heller ikke komme ut i frisk luft. Dette gjorde at han fikk både gikt og skjørbuk, og han mistet tennene og håret. I 1811 ble Hauge satt fri ved hjelp av sine innflytelsesrike venner.

Hva så med meg?

Her er jeg dømt for noe som bl.a. Brynjar Meling og mange andre mener er feil lovanvendelse. Det som er så spesielt med min sak, det er at jeg er siktet for å kalle Jan Aage Torp for spedalsk og horkarl. Under drøftelsene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har drøftelsene nesten utelukkende vært lovanvendelse. Hør her fra YouTube der Meling forklarer seg:

Men hva skjer? Jeg blir dømt for å ha skrevet «for mye» om det samme noe som retten ikke har tatt stilling til eller drøftet. Kun noen løse udokumenterte tall i fra Jan Aage Torp og som ikke er nevnt i siktelsen. Med andre ord så kan en si at dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble. I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse er egentlig dommere i fra «helvete» da de holder på med en fabrikkert og stygg dom imot meg og den Himmelske blogg.

Alle disse dommerne, spesielt i Borgarting lagmannsrett gav klart utrykk til Brynjar Meling under rettforhandlingene at de fulgte hans resonnement.
Men hva gjør de?
Det som ikke er i siktelsen, og som ikke har vært gjenstand for drøftelsen i retten.
At det er skrevet mye, ikke lite. Det legger de til grunn for å dømme meg.
Da Brynjar Meling argumenterte for feil lovanvendelse.
Brukte all sin tid og hele sin prosedyre på dette. Og dommerne gav utrykk for at dette var de enig med. Da, hvis de hadde vært noenlunde redelige og fair.
Så hadde de gitt utrykk for at dette var de ikke helt enig med ham, og gått på det som åpenbart har vært viktig i denne saken. Det er hvorfor vi har brukt så mye spalteplass. Men det gjør de ikke, som bare beviser at i mine øyne er politiet, retten og Torp er tre kriminelle som holder med hverandre for å ta «to rettskafne»!

Min familie som har holdt dette ut i nå over 3 år, fortjener også all beundring og støtte. De er fenomenale og herlige som har stått med meg 120 % gjennom hele denne prosessen, selv om den har vært stygg og ille imot meg og min familie!

Sluttkommentar:

Jeg vil rose min advokat Brynjar Meling for at han har en agenda, et prinsipp som han holder fast ved. Det er at det er brukt feil lovanvendelse imot meg, og det viker han ikke i fra.
Dette har flere andre uttalt seg om, noe som gjør at han ikke er alene om å mene dette. Som igjen gjør at kampen som vi kjemper tror jeg har gode muligheter å vinne frem om både Jan Aage Torp, Oslo politiet og domstolene har til dels vært ufine og holdt oss for narr og laget et skuespill ut av denne saken.

Det samme har advokat Jon Wessel Aas sagt ved flere anledninger. Her er noe av hva Wessel Aas har svart journalister:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.

Ja til høyesterett.

Medierts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.

Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?

Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.

I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.

-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).

Som sagt, det var meget trist og uforståelig at denne saken ikke kom opp for Norsk Høyesterett.
Be om at saken kommer igjennom nåløyet i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og vi vinner en seier over Jan Aage Torp, Oslo politiet og alle domstolene her i Norge som i denne saken her virkelig har dritte på draget som en sunn og god rettstat!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...