onsdag 13. desember 2017

Nr. 17: Guds ord sier at gjengiftede kristne eller den som gifter seg med en fraskilt lever i hor!

Nr. 17: Guds ord sier at gjengiftede kristne eller den som gifter seg med en fraskilt lever i hor!

Når jeg holder frem Guds ord, så går Guds ord i mange ting helt imot vår humanistiske og menneskelige forståelse av bibelen.

Bilde av Pastor Jan Åge Torp som vi har skrevet om her på bloggen og sin over 20 år yngre elskerinne skal vi legge Guds ord til grunn da de lever i et ugyldig ekteskap da Torp har vært gift før, og hans første og rette kone lever nå med en ny mann.


Faksmile fra KS fra rettsaken mellom meg og manipulatoren Jan Aage TorpJesus selv sa til Peter da han med sin humanistiske og menneskelige tankegang ville at Jesus ikke skulle til korset. Slik er det også med denne problemtakken om gjengifte, eller gifte seg med en fraskilt. Vår menneskelige og humanetiske tankegang går helt på tvers av hva Guds ord sier om dette emne.

1.) Guds ord sier at det er hor å gifte seg på nytt etter en skilsmisse.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.2.) Guds ord sier det er hor eller synd å gifte seg med en fraskilt.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Det er noe som vi ikke må underslå. Det er at den som faktisk går til det skrittet å gifter seg med en fraskilt, blir like delaktig i vedkommende synd og brøde. Det i seg selv gjør den som er gift med en fraskilt til en horkarls eller skal vi si horkvinne på lik linje med den som lever ut sine lyster. Den som lever ut sine egne lyster er levende død sier skriften!

3.) Guds ord lærer at for en troende etter skilsmisse er det aller best å tilgi og forsone seg.

Salmene 86,5. ”For du er god og tilgir gjerne; Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg.”

Hva var Davids grunnlag for å tro på tilgivelse? Det står i Bibelen, Salmene 51,3. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet.”

Hvilken målestokk har Guds nåde? Det står i Bibelen, Salmene 103,11-12. ”Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.”

Hvilket løfte gir Gud til de som bekjenner sine synder? Det står i Bibelen, 1. Johannes 1,9. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

Er det mulig for meg å få tilgivelse når jeg nekter å tilgi mine medmennesker? Det står i Bibelen, Matteus 6,14-15. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.” De som får tilgivelse av Gud skal også tilgi sine medmennesker. Det står i Bibelen, Efeserne 4,32. ”Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.”

Når man virkelig har tilgitt noen, trekker man ikke frem feil de har gjort tidligere. Det står i Bibelen, Matteus 18,21-22. ”Da gikk Peter til ham og spurte: ”Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?” ”Ikke sju ganger,” svarte Jesus, ”men jeg sier deg: sytti ganger sju!””

Når vi får Guds tilgivelse, skal vi ikke lenger gå rundt med skyldfølelse. Det står i Bibelen, Salmene 32,5. ”Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld.”

Kristus gir oss fullstendig frifinnelse fra syndens dom ved å tilgi oss. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,13-14. ”Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.”

Den beste og viktigste plassen å tilgi og å glemme, er overfor sin ektefelle.

4.) Hvis det ikke går an å forsone seg, skal en forbli ugift eller leve alene.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Her er skriften klinkende klar, et nytt ekteskap er hor eller å leve som sambo. Men mer alvorlig enn som så da det også er utukt, urenhet og å gi seg hen til Satan.

5.) Guds ord sier at hvis noen lever i synd eller hor, så skal de være for oss som en hedning eller synder. Men først skal de bli advart, noe som Guds ord taler om er menighetstukt.

Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

I dag snur en dette på hode, den som advarer og forteller hva Guds ord sier får problemer. Mens den som lever stikk i strid med Guds ord blir tatt inn i varmen og akseptert.

6.) Det er viktig at vi bruker og anvender oss av bibelens språkbruk.

Her er et eksempel: Matt.5:32: «Men Jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor (Porneia), er årsak til hun bryter ekteskapet (Moicheia). Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet (Moicheia). Matt.19:9: Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor (Porneia), og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet (Moicheia).

Å gifte seg på nytt

Rom 7:3: Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.

I Guds øyne vil gjengifte uten at ektefellen er død, forbli ett problem, da du fortsatt er din første ektefelles kone eller mann. Guds Ord beskriver dette som ekteskapsbrudd.

Mark.10:11-12: «Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd.

Det vil si det som gjør at du lever i vedvarende synd er ditt seksuelle liv med din nye ektefelle. Å skille seg vil du kunne få tilgivelse for. Å gifte deg på nytt vil du kunne få tilgivelse for, om du omvender deg og går ut av det. Men å leve seksuelt med det som i utgangspunktet ikke er din rettmessige ektefelle vil føre deg i vedvarende synd i mot Gud og din egen kropp. Hor er ikke synd som er utenfor legemet, men det er synd i mot din egen kropp.

1Kor 6:18 -20 Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

Hor

I det nye Testamentet beskrives hor med to ulike betydninger. På norsk sier Bibelen at synden som kunne oppløse ekteskapet, er hor. På norsk blir dette ordet gjerne oppfattet som seksuell aktivitet av en gift person. På gresk forteller Bibelen oss noe helt annet. Ordet som Jesus brukte for hor er Porneia, som oversettes utukt, seksuell aktivitet av en UGIFT person. Dette gjelder en person som aldri hadde vært gift. En person som giftet seg med en fraskilt kvinne, begår ikke Porneia, men Moicheia, som oversettes med utroskap, seksuell aktivitet av en gift person. Om en ugift mann og en gift kvinne har samleie gjør mannen seg skyldig i Porneia, og kvinnen i Moicheia. Porneia og Moicheia er to vidt forskjellige handlinger. Porneia, brukes som det vanlige ordet for utukt og løsaktighet, en person som ikke er gift, og aldri har vært gift. Moicheia, brukes om ekteskapsbrudd.

Mark.10:11 - 12: Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd.(Moicheia) Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. (Moicheia)

Luk.16:18: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor (Moicheia).

7.) Den som er gift med en fraskilt eller selv er fraskilt og gjengiftet DRIVER HOR! Dette er et aktivt verb.

Dette er en aktiv handling i presens, noe han/hun driver med nå.

Derfor hvis en er skilt og gjengiftet eller gift med en fraskilt hjelper det ingenting. Det er først ved en aktiv handling der en bryter opp i fra sin synd og dårskap, at tilgivelse og gjenopprettelse kan tilflytte en og en kan bli delaktig igjen i Guds nåde.

8.) Samboerskap er på lik linje med gjengifte?

Både ja og nei, da begge deler er synd. Men samboere er en ikke gift, og påfører ikke over den samme vanæren som det er å være fraskilt eller gjengiftet. Det er en mye mer demoraliserende og demonisk handling å være fraskilt og deretter gjengiftet. Eller å gifte seg med en fraskilt enn å leve som samboere om Guds ord advarer imot begge deler.

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 8 Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig! 9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...