torsdag 21. desember 2017

Nr. 166: Åpent brev til politimesteren i Oslo Hans Sverre Sjøvold!Nr. 166:
Åpent brev til politimesteren i Oslo Hans Sverre Sjøvold!

Adresse: Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo.

Dette står det på deres hjemmeside: Hvis du opplever at politiet har gjort feil eller opptrådt kritikkverdig kan du klage på politiet, på etterforskningen som er gjort, eller anmelde ansatte. Videre, Du sender klagen til politimesteren i distriktet der hendelsen skjedde.
Det er da til politimesteren i Oslo Hans Sverre Sjøvold jeg skriver dette som et åpent brev.

Hva jeg klager på? Egentlig alt, da jeg mener politiet på Manglerud har gjort alle feil det er vel mulig å begå i denne saken mellom meg og Jan Aage Torp der hans ytringer står imot mine. http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html

For å konkretisere det hele, så er det jeg klager på er våre fire anmeldelser av Jan Aage Torp og hans disipler og støttespillere som politiet på Manglerud helt overser. Men hva jeg har skrevet og talt, blir det eneste en fokusere på. Og hva jeg har skrevet og talt, så er 95 % etter Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av meg.

Derfor blir også aktor påstand om det er mengden av det jeg har skrevet veldig suspekte og til dels usant som skal ha meg domfelt. Da vi har møtes i Tingretten og den saken mellom oss er anket til lagmannsretten (men anken vet vi ikke enda om den blir tatt til følge).

Klagen gjelder disse fire anmeldelsene som Manglerud politiet har lagt ned i en skuff og totalt ikke vil ha noe med å gjøre.

13385811

13218387

Og saksnummer 3146985.

+ en fra kona mi som jeg ikke har nummeret på, men den ble innlevert på Majorstuen politikammer for snart 1 år siden angående det som skjedde på skolen da bevæpnet politi holdt på å bli tilkalt angående de mailene som Ansgar Braut sendte.

Hva er det som er da feil her? Kort fortalt. Jeg har kommet med verbale utfall imot Jan Aage Torp på min egen blogg og hjemmeside. Det står jeg ved.
Men hva Jan Aage Torp selv har kommet med, og hans støttespillere overgår meg mange, mange ganger. Derfor, hvis det jeg har skrevet og talt er straffbart, så hvorfor er ikke det Torp og hans støttespillere straffbart?

Dette blir helt rart og uforståelig for meg. Legger ved til slutt noe av det som Jan Aage Torp og hans støttespillere har talt og skrevet om meg til slutt, samt noen blogg innlegg som du kan se på. Stiller gjerne opp til et avhør for å forklare meg.

Se her for blogg innlegg:

Se her for hva Jan Aage Torp og hans støttespillere har talt og skrevet om meg, da kun et lite utdrag: http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
Det var p.g.a. mine verbale ord jeg ble dømt, men det jeg har skrevet imot Jan Aage Torp er 95 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse. Hele dommen og prosessen fra Torps og politiets side er ala Nord Korea eller Saudi Arabia! Her anmelder han meg, men det er hva jeg har gjort i ettertid som får meg dømt.
Og hva han og hans disipler har skrevet og talt imot meg, det utelater politiet konsekvent, da hele saken imot meg er pillråtten!

Har fått en del spørsmål at jeg mener at dette er Norges historien største, ikke verste justismord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jo, for å forklare det slik. Jeg har sagt noe som veier på en Scala 1. mens det Torp har sagt veier 5. mens hans disipler veier minst 50. Da blir avstanden mellom oss enorm, men hva gjør politiet? De setter en rød stor strek over alt det Torp og hans disipler har skrevet og talt. Da står de igjen med kun hva jeg har skrevet og talt.

Det blir da som Brynjar Meling skriver i sitt ankeskriv følgende: Når retten foretar øvelsen over og lander på å dømme Christensen, og se bort i fra at politiet har henlagt Christensens fem anmeldelser av Torp, tolker de i realiteten hans uttalelser isolert, og ikke slik den skal etter Kjus-dommen, å se utsagnene i lys av den sammenhengen de er fremkommet i”. Går det på bekostning av hensynet til forutsigbarhet. Det vises her til Eggen Lov og Rett 1998 s 263:
”For ytreren blir rettsanvendelsen like lite forutberegnelig enten man ”lemper” på straffbarhets-vilkårene eller om man tolker ytringene fritt slik at de passer overens med disse vilkårene. Et av hovedhensynene bak legalitetsprinsippet i norsk rett, og i iallfall lovskravet i EMK, er å sikre fo-rutberegnelighet i rettsanvendelsen.
Høyesterett har ikke tatt stilling til vurderinger av blogger opp mot ytringsfrihet. Vi må således se om det finnes annen relevant praksis, knyttet til om uttalelser kan være å anse som straffbare trusler, rasisme eller på annen måte utgjøre et straffbart forhold. Når Høyesteretts flertall i Kjuusdommen Rt. 1997 s 1821, finner at utsagnene ikke er beskyttet av ytringsfriheten, er dette bl.a. basert på følgende:
”Jeg kan ikke se at det av retten til å danne et politisk parti kan utledes at grupperinger som gjør dette, og ikler sine standpunkter formen av et partiprogram, skal stå fritt til å agitere for ethvert syn, uansett hvilke inngrep det måtte innebære over andre mennesker.”
Christensen forfekter et syn som – om det er sjeldent nå – har stått i flere århundrer, og som ikke er uttrykk for at ”han ikler sine standpunkter formen av en religion”.
Det kommer klart frem ii samme avgjørelse, ikke bare må ta utgangspunkt i hvordan den almin-nelige tilhører vil oppfatte utsagnene, jf. men at
”må også se utsagnene i lys av den sammenhengen de er fremkommet i”.
Det vises her til at utsagnene til Christensen er normative og fremkommet i et bloggordskifte mellom personer som deler religiøs tro, og da med referanser til ”ytrerens” oppfatning av et fel-les trosgrunnlags svar på konkrete spørsmål. Det påpekes også at uttalelsene er kommet som ledd i en offentlig debatt. En debatt som den som uttalelsene rammer også har deltatt i, og gjengjeldt. En slik debatt er beskyttet av ytringsfriheten etter Grunnloven §100 som veier meget tungt. Å tillate ytringene bare fra en av partene og ikke for eksempel straffe Torps uttalelser om Christen-sen er en ”Anders Behring Brevik-sympatisør» innebærer i seg selv en urimelig innstramming av ytringsfriheten som bare rammer ensidig.
(sitat slutt).

Da blir det da å prøve på en kortfattet måte å få med hva jeg har skrevet og sagt om Jan Aage Torp, det er følgende:
Jeg tror og mener at Jan Aage Torp er en falsk apostel, ekteskapsbryter, vranglærer, narresist og psykopat. Samt at han lever i synd og er en rebell!
Dette er kort fortalt hva jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp.

Så er det hva Jan Aage Torp har skrevet og talt om meg.
Dette står det i dommen:

Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.

Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.

Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.

Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Her er hva Jan Aage Torps disipler og pudler og lakeier som de ynder å kalle seg har talt og skrevet om meg de siste 3 årene. Som politiet totalt overser. Bare et kort utdrag, jeg kan ikke ta med mer en 1 % da det finnes over 10.000 hatmeldinger imot meg.
Det er stort sett Kjell Andersen, Bjørn Storm Johansen, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og en del andre. Hva de har sendt av mailer og andre trusler, tar jeg ikke med. Her får en bare begrense seg noe. Se her for noen av hatmeldigner og utrykkende. Det er om meg, Jan Kåre Christensen disse personene skriver om, da jeg bl.a. har talt imot Jan Aage Torp og at han er gjengiftet og er en psykopat på min egen blogg. Den Himmelske blogg:

Vranglærer, falsk profet, småskurk og baktaler enn det Jan Kåre Christensen er blitt gjennom disse oppslagene. Det er en ynkelig “apostel” vi nå alle kan se avkledd, naken men uten evne til å ta inn over seg at han for lengst er tatt med buksa nede. Jan Kåre er rett og slett ingen sann kristen, men en mislykket forfører som nå står ribbet for all innflytelse.
Du også forbannet av denne barnemorder supporter apostelen (Anders Behring Breivik er det som det siktes til). Dermed er du som forbannet av en tyv og svindler.

Her omtaler de min elskede kone som de ikke kjenner: Hans kuede hustru.

Teknikken som Christensens bruker er som lånt ut fra Joseph Goebbels ide som fungerte som propagandaminister.

Vi har avslørt deg som den løgner, tyv, barnemorder sympatisør, bedrager og selvoppnevnte ‘apostel’ du er, Jan Kåre Christensen.

Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. Jan Kåre Christensen har drevet sin blogg der han har sjikanert det samme antall mennesker i sin søken etter beundring og status som stor mann.


Og ja, jeg ser store fellestrekk mellom disse to individene. Langt flere fellestrekk enn ting som skiller dem ad.

Man feirer ikke en seier over en såret narsissist. En type mennesker helt uten moralske og etiske verdier. En type menneske man overhodet ikke burde komme i nærheten av.

Din ektefelle Berit Nyland Christensen hentet sin ektemann fra Danmark. Er hun også, jfr deg selv, en hallik ? Det må det da bli jfr deg selv.

DIN FREKKHET OG FALSKHET KJENNER INGEN GRENSER !!!

Jeg tror dette bare kan tilføres den lange listen over beviser for at du ikke er helt i vater og at du er en amoralsk svindler.

JAN KÅRE CHRISTENSEN. Du er en bitter gris og dyneløfter som må stoppes. Din blogg kan best defineres som en “blogg fra helvete” og det er lite av himmel på din blogg. Snarere stanker det død og avgrunn og du virker mer eller mindre besatt av makter som får deg til å rakke ned på de menn og kvinner Gud har reist opp i Norge. I mine øyne fremstår du som en arrogant fariseer som anklager både Gud og mennesker. En sann kristen er du ikke. PUNKTUM

Jeg ønsker å gi et råd til denne damen som forsvarer Smyrna-mannen. Hun høres helt hjernevasket ut, manipulert og styrt av han, og jeg oppfordrer henne til å stole litt mer på egen dømmekraft. Hun tør jo ikke engang svare på noen enkle spørsmål, men trekker seg etter instruksjon fra apostelen.

(noen som prøver å forsvare mg, blir til de grader sabla ned, at det er vondt og lese. Andre tilfeller hvis de oppgir navn etc. Så blir de åpent lagt ut på nettet med telefonnummer etc.)

Noen ord til Robert, Torodd, Enevald og dere andre som har prøvd å irettesette JKC. Dere har gjort en formidabel jobb. JKC er nå helt avkledd og står fram som den ynkelige, ensomme, hatefulle og ondskapsfulle personen han er. Takket være dere har det kommet fram at “pastoren” er en kjeltring som stjeler, lyver og bedrar – alt i Jesu navn.

Til syvende og sist er han ikke noe annet enn en stakkarslig mann med stormannsgalskap og en mental sykdom som ingen medisiner eller behandling kan kurere. En mann som identifiserer seg selv med Anders Behring Breivik og som har mer sympati for denne avskyelige barnemorderen enn med hans ofre.

Jan Kåre Christensen, hvorfor har du mer sympati for en barnemorder enn hans ofre? Jeg synes du ligner veldig paa denne barnemorderen i det du skriver her og i din blogg. Samme type virkelighets oppfatning, samme monomani, samme delusion of grandeur, samme sinnsvake hoye tanker om en selv og samme type mangel paa empati for barn og andre.

Jan Kåre Christensen. Jeg ser ingen grunn til å gjenta dine hatefulle, uhyrige meninger om Utøya og Regjeringskvartalet. De som kjenner noen av dem som ble uskyldig rammet, som tilfeldigvis gikk forbi, kjenner den onde ånden fra din munn.

Christensens blogg er så avgjort en trist sorti og når man leser hans kommentarer her er det jo åpenbart at vi snakker om et dypt formørket sinn og en særdeles bitter og plaget sjel. Jeg får nesten vondt av ham jeg. Han er så forblindet av det han tror er en tjeneste i Guds rike, at han er blitt fullstendig ufølsom, kynisk, kald og stengt for Guds Hellige Ånd.

Få om noen er så sex-fiksert som denne ‘apostelen’.

Du tråkker på de døde og etterlatte etter Utøya og Regjeringskvartalet.

Du er en hevngjerrig, storskrytende, brautende liten mann, som skjuler deg bak et tastatur og sprer ut din bitterhet og ditt hat mot alt og alle.

Det du skriver er den renest blasfemi, Jan Kåre Christensen, når du skriver at Gud står bak bloggen din.

Christensens blogg er så avgjort en trist sorti og når man leser hans kommentarer her er det jo åpenbart at vi snakker om et dypt formørket sinn og en særdeles bitter og plaget sjel. Jeg får nesten vondt av ham jeg. Han er så forblindet av det han tror er en tjeneste i Guds rike, at han er blitt fullstendig ufølsom, kynisk, kald og stengt for Guds Hellige Ånd.

Ynkelige lille mann.

Det er også alvorlig hvordan du krenker de døde og etterlatte fra Utøya og regjeringskvartalet. Det var ikke bare AUF’ere som ble drept, men uskyldige mennesker som passerte regjeringskvartalet.

Du er gal, ond, demonbesatt, kvalmende, ekkel, lystløgner, psykopat osv osv.

Da vi på bloggen her avslørte Jan Kåre Christensens hykleri ble han aggressiv og vulgær tilbake. Det kommer av lavt selvbilde, kjødelighet og umodenhet. Derfor er min klare oppfordring, hold deg langt unna denne mannen og hans virksomhet. Det er hykleri det han driver på med.

SLETT BLOGGEN DIN!!!

Jan Kåre Christensen en hykler og en farlig mann for det åndelige livet med sin slappe holdning til Guds ord og sin sviktende dømmekraft når det gjelder hvem han velger til å være sin livsledsager! Nå er han på jakt etter ny og yngre hustru.

Hvis du ser nøye etter på bildet her (http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-741-den-herlige-menigheten-i-efesus.html) vil du se de siklende begjærsfylte øyne. Den mørke skygge du ser rundt hans øyne som titter begjærsfylt mot en annen manns hustru.

Christensen er en ond, ekkel, kvalmende og demonpåvirket lystløgner. Hallik er han også. Han er besatt av kvinner og ønsker seg en ny kone.
Hyggelig, ikke sant, Christensen?
SLETT BLOGGEN DIN!!!

Christensen er virkelig en ulv i fåreklær, ser en ikke det så er en nok selv blitt forført og tilhører ikke lengre Kristus. Legg merke til det tynge og dystre med ham spesielt rundt øynene som er sjelens speil. Han er nok ikke fylt av Guds Ånd men noe helt annet! Ser at han sitter og sikler etter andre kvinner over pc’en.
Fremdeles like moro, Christensen? Det kan jo bli det om dine barn også får lese dette. SLETT BLOGGEN DIN!!!

Godt sagt Buster. Christensen får med dette smake på sin egen medisin. Hans demoner må være rasende over alt som står på denne siden. En sann Guds tjener hadde tatt signalene og valgt å beklage sine demoniske utsagn. Men ikke denne bitre, grådige selvopptatte tulling som er blitt avkledd for all verden.

Du ser på hele Christensen at han er påvirket og inntatt av urene åndsmakter fra demoner. Selv ansikt utrykket hans bærer preg av at han er under sterk demonisk og syndig innflytelse. Det er tydelig at han er lei av sin gamle ektefelle og ønsker seg en ny og yngre hustru.
Han tilhører og tjener en, Satan! Det er tydelig når man ser på de innsunkne øynene. Hen er på jakt etter lammekjøtt, en ny hustru.

Det har ingen hensikt å si mer til Christensen. Han er både blind og døv. Håper noen stopper hans grusomme blogg. Han går, som alle forstår, fortapt dersom han ikke vender om.
Jan Kåre Christensen er en mann med et abnormt forstørret ego, stormannstanker som grenser til vanviddet.

Bitter og innesluttet slår han tilbake.

Jeg forstår at det er ubehagelig for deg, at folk får vite sannheten om deg, Jan Kåre Christensen: at du som har som mål å forsvare den rene troen, ikke er noe annet en en simpel tyv.
Det er sannheten. Men synes du det er ok at vi legger ut bilder av de tre barna dine og kona di? Eller er det en krenkelse av privatlivets fred?

Du verden, blir mer og mer overrasket over hva denne “apostel” formidler. Å ty til åpenbaringer og engler i Mormons bok for å finne argumentasjon må være et nytt bunn-nivå. Det er godt at denne falske profeten blir avkledd og avslørt. Hva blir det neste apostel Christensen finner på? Hente inspirasjon fra Bhagavad Gita eller koranen.

Jeg ser at Christensen mener at han har blitt utsatt for norgeshistoriens største og verste justismord.
 La oss et lite øyeblikk innbille oss at han var uskyldig. Hvilket han selv vet at han ikke er, all den tid både han og Meling erkjente deler av de faktiske forhold. Samt at hele Norge ser at han er 100 % skyldig!
 Men, dersom dette var et justismord så mener han altså at det er det største og verste i historien. Det vil si verre enn feks Per Kristian Liland som ble dømt til 21 års fengsel for et dobbeldrap han ikke hadde begått. Eller Fritz Moen som sonet 18 år i fengsel for et drap han senere ble frikjent for!!!!
Jan Kåre Christensen viser her en fullstendig manglende menneskelig innsikt, komplett blottet for empati. Han er meget selvopptatt, pompøs, arrogant og tvers gjennom en narsisistisk person!

Han er en svindler som har svindlet til seg penger fra uskyldige mennesker i form av falske innsamlinger, ja.
MEN det er et faktum at JKC bruker det Goebbelske prinsippet om at forteller man en logn mange nok ganger tror man etterhvert paa lognen. Og JKC hamrer los med sine logner hver eneste uke. Noe han vil gjore i de neste 10-15 aarene.
Jeg ser poenget til Sokelys og forsvarer bruken av det bildet her. Det er paa sin plass!

Jeg har aldri sett mer ondskap av en som kaller seg kristen enn det som står på Christensens blogg. Her sjikanerer han kristne på det groveste ved å bruke de styggeste ord og uttrykk han finner.

Sluttkommentar:

De aller verste og styggeste kommentarer har jeg ikke tatt med, og dett er faktisk bare under 1 % av alle kommentarer som er skrevet om meg og mot min familie.
Med andre ord, hva motparten har begått overfor meg er tusen ganger mer
(i antall meldinger) og verre.
Vi står med andre ord overfor Norges historiens ikke verste, men største justismord da motparten her har overgått meg tusen ganger i såkalt hetsing og verbale ord og utrykk!

Hører fra dere!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Mail adresse: jk.chris@online.no
Telf: 99598070/22611610
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...