tirsdag 19. desember 2017

Nr. 145: Som forventet, anken gikk igjennom til lagmannsretten som Brynjar Meling bebudet!

Nr. 145:
Som forventet, anken gikk igjennom til lagmannsretten som Brynjar Meling bebudet!
 
Bildet av Brynjar Meling som har ment hele tiden av jeg skal frikjennes, noe han også påpeker i ankeskrivet!
 

Dette at anken gikk igjennom, det hadde vært veldig underlig om den ikke hadde gjort det. Da politiet ikke skjønner hva de driver på med, etter hva både jeg og andre advokater erfarer.
Brynjar Meling i sitt ankeskriv legger hovedvekt på dette, samt hva andre har skrevet og sagt forut før anken. Det var da som forventet at saken gikk igjennom til lagmannsretten.
Her er lagmannsretten skriv, der de påpeker at Jan Aage Torp ikke skal ha noen forsvarer. Da egentlig han er en kriminell:
BORGARTING LAGMANNSRETT
Dak 23
Advokat Brynjar Nielsen Meling
Advokatfirmaet Meling AS
Postboks 860 Sentrum
4004 STAVANGER
Deres referanse Vår referanse Dato
16-086576AST-BORG/02 05.07.2016
Jan Kåre Christensen - Oslo Statsadvokatembeter
Lagmannsretten viser til beslutning l . juli 2016 der anken ble henvist for så vidt angår
lovanvendelsen.
Beslutningen er rettet i dag. Ved en åpenbar uriktighet ble det tatt inn henvisninger til straffeprosessloven § 434, mens lagmannsrettens syn på behandlingen av erstatningsspørsmålet, slik det gikk fram av lagmannsrettens utkast til beslutning, ved en
utelatelse ikke kom med.
Vedlagt følger rettet beslutning der det korrekte synet på
behandlingen av erstatningsspørsmålet går fram.
Det følger av beslutningen at et eventuelt
oppreisningskrav ikke skal behandles i forbindelse med behandlingen av straffeanken.
Som det går fram av den rettete beslutningen, må fornærmede Torp eventuelt fremme et sivilt krav for lagmannsretten.
Henvisningsbeslutningen er allerede sendt til forkynnelse for Torp,
med frist til 4. august 2016. Denne fristen gjelder fortsatt.
Likelydende brev er sendt forsvarer og siktede, aktor og fornærmede Jan Aage Torp.
Borgarting lagmannsrett
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro
Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysersgate13,01650slo 21558558 0800-1645(1500) http://domstol.no/borgarting
BORGARTING LAGMANNSRETT BESLUTNING
Avsagt:
Saksnr.:
Dommere:
Tiltalt
01.07.2016,
16-086576AST-BORG/04
Lagdommer
Lagdommer
Lagdommer
Jan Kåre Christensen
Christian Lund
Hedda Remen
Nils Ihlen Ramm
Advokat Brynjar
Nielsen Meling
Påtalemyndighet Oslo Statsadvokatembeter Konstituert
statsadvokat Monica
Krag Pettersen
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
Jan Kåre Christensen har erklært anke over Oslo tingretts dom av 25. januar 2016.
Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen.
Lagmannsretten bemerker:
Det er i saken ikke påstått eller idømt annen reaksjon enn bot, inndragning eller tap av retten til å føre motorvogn mv., og anken kan derfor bare fremmes med lagmannsrettens
samtykke etter straffeprosessloven § 321 første ledd. Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen.
Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn.
For behandlingen av det sivile rettskrav vises det til straffeprosessloven § 431 tredje og
sjette ledd.
*Beslutningen om å henvise saken til ankeforhandling skal forkynnes for fornærmede, som gis en frist for selv å begjære behandling av oppreisningskravet. For at kravet skal kunne tas til behandling sammen med straffesaken, kreves rettens samtykke jf.
straffeprosessloven § 434 første ledd bokstav c). Lagmannsretten finner ikke grumi til å gi samtykke til å behandle erstatningskravet sammen med straffesaken. Kravet vil da ikke bli
behandlet av lagmannsretten med mindre fornærmede innen en måned etter at beslutningen er forkynt meddeler lagmannsretten at han krever fortsatt behandling av kravet.
Behandlingen skal skje etter tvistelovens regler. Det må derfor tas ut en anke som tilfredsstiller kravene til anke i tvisteloven § 29-9.1 tvistesaker vil det kunne påløpe ansvar for sakskostnader til motparten. Det vil i henhold til rettsgebyrloven § l O amiet ledd som
hovedregel bli gitt fritak for rettsgebyr.
Beslutningen er enstemmig.
SLUTNING
Anken henvises til ankeforhandling for så vidt angår lovanvendelsen.
For øvrig nektes anken fremmet.
Christian Lund Hedda Remen Nils Ihlen Ramm
*Rettet i medhold av straffeprosessloven § 44.
Christian Lund 5. juli 2016
-2 - 16-086576AST-BORG/04
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...