tirsdag 19. desember 2017

Nr. 137: Så er advokat Brynjar Meling i gang med å skrive sitt ankeskriv til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og vi trenger dine forbønner og støtte kjære troende Jesus-venner!

Nr. 137:
Så er advokat Brynjar Meling i gang med å skrive sitt ankeskriv til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og vi trenger dine forbønner og støtte kjære troende Jesus-venner!

Illustrasjonsbilde fra terror handling. På mange måter er det samme metoder poltiet og påtalemakten har brukt overfor meg og den Himmelske blogg.
De har lat min advokat prosedere på en ting, siktet meg for en ting som er blitt behandlet i retten.
Og dømt meg for noe helt annet som ikke har vært oppe til behandling i retten.
Slik opererer kriminelle og tarvelige mennesker.
Vi ser det nå med disse terroristene som bruker en bil, lastebil eller semitrailer imot forsvarsløse mennesker.
Her blir det rått parti, slik også med å dømme meg for noe som jeg ikke har fått anledning å forsvart meg for. Vi ser likhetene her, skremmende!


Så er vi i gang med selve prosessen imot å anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Dette må jeg betale selv, men hvis vi vinner frem og får medhold.
Så får jeg pengene tilbake. Vil du være med?
Regner med beløpet for å betale den urettferdige boten, betale advokat Brynjar Meling + alle andre ting vil bli ca. 60.000,- kr.
Det kan bli mer, og det kan bli mindre. Men ønsker du å være med, kan du betale inn her:

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Her er kontrakten mellom meg og min advokat som viser at det jeg sier og skriver, ikke er tatt ut av luften. Det er reelt, det er de pengene vi trenger:

advokatbistand

Det vises til møtet ved vårt kontor

Som medlem av Advokatforeningen er vi pålagt å gi våre klienter skriftlig bekreftelse av nye oppdrag. Oppdragsbekreftelsen skal gis samtidig med oppstart av oppdraget eller snarest mulig deretter.

Vedlagt følger oppdragsbekreftelse hvor bla oppdragets omfang er nærmere beskrevet. Informasjon vil du også finne på vår hjemmeside www.smco.no.

Med hilsen
Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co

Brynjar N. Meling­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
advokat­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

OPPDRAGSBEKREFTELSE

DEL I

 1. Det er i dag inngått avtale om advokatoppdrag mellom

Advokatfirmaet Meling AS og Jan Kåre Christensen
            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 1. Ansvarlig advokat:

           Brynjar N. Meling­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 1. Oppdraget gjelder:
Sende klage til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg over krenkelse av Christensens ytringsfrihet etter EMK art 10.  Oppdraget er estimert til ca. 12 timers juridisk arbeid.

 1. Oppdragets varighet antas ikke å overstige 6 måneder. – Frist for anke løper fra Høyesteretts avvisningskjennelse.

 1. Salærsats og fakturering

Veiledende timesats for ansvarlig advokat (ekskl mva) for dette oppdraget: kr. 2000

Veiledende timesatser for advokatfirmaets medarbeidere (ekskl mva):

  • Partnere advokater                       2000
  • Fast ansatt advokater                   1600
  • Fullmektiger                                    1200


Arbeidet faktureres etterskuddsvis hver annen måned, med 10 dagers forfall.

 1. For oppdraget gjelder advokatfirmaets alminnelige betingelser, inntatt i oppdragsbekreftelsens DEL II.


Stavanger, 10. august 2017­­­­­­­­­

Sluttkommentar:

Som sagt, når Norsk Høyesterett aviste denne anken.
Etter min advokat Melings glimrende og gode ankeskrift, der han påpekte at det jeg er dømt for, ikke er siktet for eller er blitt behandlet av retten.

Samt det er veldig råtten gjort å la Meling bruke all sin tid på å prosedere på feil lovanvendelse.
Der de samtykker og gir utrykk for at han kommer frem med gode argumenter.
Dette setter retten – både i tingretten og lagmannsretten – strek over.
Dømmer for noe som er kun nevnt som en «sidekommentar» og som ikke er blitt behandlet i retten at det er skrevet mye om Torp.
Han igjen har kommet med et fantasitall som ikke er dokumentert.
Det forteller meg at jeg anser politiet og norske domstoler som på lik linje med kriminelle og tarvelige mennesker, stakkars sier nå jeg!

Dette skrev min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett som gjør dommen imot som et justismord.

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.

Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Som sagt, det er dette som gjør at vi legger så mye tid og penger ned i dette at selve rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg har vært under minstemålet.
Slik som dette kan man ikke holde på. Sikte meg for en ting, debattere det og lovanvendelsen i retten og konkludere med at det jeg har skrevet ikke er straffbart.
Så kommer en med en fellende dom allikevel, at det var skrevet så mye om Torp at vi må se på dette som personforfølgelse.

I realiteten er det jeg og min familie som er blitt forfulgt, dette blir ikke tatt opp til drøftelse.
Selve prosessen og dommen imot meg er jeg sikker på at jeg tror ikke det er et land i verden som hadde holdt på slik. Det er umulig å synke lavere her enn hva Norske domstoler har gjort, umulig rett og slett!
Stå med meg og den Himmelske blogg i forbønn og støtte kjære troende Jesus venner, for det er for hans navn skyld denne forfølgelsen pågår!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...