mandag 18. desember 2017

Nr. 104: Avisen Norge i dag og Finn Jarle Sæle lar seg bruke av mørkest krefter og taler usant om meg og den Himmelske blogg!Nr. 104:
Avisen Norge i dag og Finn Jarle Sæle lar seg bruke av mørkest krefter og taler usant om meg og den Himmelske blogg!

Bilde av Jan Aage Torp, som har lurt både politiet og domstolene her i Norge.
Dette skriver Finn Jarle Sæle i avisen sin, Norge i dag:

Statsadvokaten i Oslo har igjen vunnet en viktig seier i kampen mot nett-trollfakter, æreskjelling og karaktermord av alle slag.
Det er interessant at staten har ført saken for pastor Torp av prinsipielle grunner.
Denne dommen mot uthenging på nett får presedens og klargjør presseetikken. Hensynsløs media-adferd, utskjelling og karaktermord går ikke inn under ytringsfriheten.
Vesentlig i denne saken er at statsadvokatembedet i Oslo var aktor på vegne av Oslo Politikammer og pastorparet Torp.
Rettssamfunnet og presseetikken er ved denne dommen effektivt etablert også på internett - hvor det lenge har vært fritt fram for injurier.
Side 5innlegget
(sitat slutt).

Her er bare et lite utdrag av alt det våset og hvordan Finn Jarle Sæle lar seg bruke av mørkest krefter.

Vil bare kort påpeke to ting her, om det egentlig er tyve-tredve ting å påpeke i hva han har skrevet.

1.)  Sæle skriver som om dommen er endelig. Det er den ikke, den er blitt anket innforbi Norges Høyesterett, som skal ta stilling til om de enten frikjenner meg. Lar anken slippe igjennom eller lar dommen bli stående.

2.)  Sæle skriver: Rettssamfunnet og presseetikken er ved denne dommen effektivt etablert også på internett - hvor det lenge har vært fritt fram for injurier. (sitat slutt).

Her er han ved sakens kjerne, men skjønner det åpenbart ikke selv.

Dette har Brynjar Meling prosedert, skrevet og holdt frem at jeg overhode ikke har overtrådt straffelovens paragraf § 390 a.

Da jeg aldri har oppsøkt eller vist interesse for Jan Aage Torp, men kun og alene skrevet og debattert ut i fra ham som en pastor som ikke lever i samsvar med bibelens ord med å gifte seg på nytt etter han skilte seg i fra sin første og rette kone.

Dette skriver Brynjar Meling i sitt ankeskriv til Norges Høyesterett:

Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a

Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.

Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer fornærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videreføring av tidligere § 390a – gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.

Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser – noe annet enn og vesensforskjellig fra fornærmedes «fred».

Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.

Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet. Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ubehagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle utgangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.

Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvidende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en omgåelse av et klart lovvedtak.

HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annet type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter påvirkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer direkte til fornærmede.

De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.

Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt – ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.

Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.

Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.
(sitat slutt).

Jeg tar med til slutt en artikkel der advokat Jon Wessel Aas sier det samme som min advokat Brynjar Meling. At den lovparagrafen som de bruker imot meg, er et misbruk. Eller feil lovanvendelse, har Torp noe imot hva jeg skriver, og mener det ikke er bra. Så er kun en ting som han skal gjøre hvis han skal bruke retten. Det er et sivilt søksmål imot meg, men det er han for feig til å gjøre selv!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett!

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett! Her blir Torps nærmeste medarbeider imot meg avslørt der han lurer ...