søndag 10. desember 2017

Nr. 1: Ny blogg som skal hete enkelt og greit kun: «Justismord»! Da det er dette jeg er blitt utsatt for av domstolene her i Norge!

Nr. 1:
Ny blogg som skal hete enkelt og greit kun: «Justismord»! Da det er dette jeg er blitt utsatt for av domstolene her i Norge!

Hva er et justismord? Fra Wikipedia:

Justismord er en betegnelse som brukes når en person med rettskraftig dom er blitt dømt for en forbrytelse vedkommende ikke har begått.

Betegnelsen ble opprinnelig brukt når personer feilaktig ble idømt og fikk fullbyrdet dødsstraff, men etter hvert som denne straffmetoden er blitt mindre vanlig eller avskaffet, har betegnelsen fått en utvidet betydning. Det sterke uttrykket «mord» er en illustrasjon av den kriminelle handlingen det er å bidra til eller forårsake et uskyldig menneskes dom og frihetsberøvelse.
(sitat slutt).

Bilde av dommerne fra Oslo Tingrett Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen fra Borgarting Lagmannsrett. Som begge to direkte lyver i dommen imot meg, da ingen av de to dommerne har konfrontert meg med hva de har dømt meg for. Det jeg er utsatt er et justismord.
Snakk om å være «ljugastankiser». I selve siktelsen var ikke dette heller (mengde å skrive er straffbart), da blir det et rovmord, et justismord og en dom som er fabrikkert imot meg og den Himmelske blogg!

Dommer fra Oslo Tingrett Malin Strømberg Amble


Dommer Øystein Hermansen fra Borgarting Lagmannsrett

Her avsløren jeg hans løgndom imot meg og den Himmelske blogg:


Nå når denne saken er over, og jeg er blitt dømt for bl.a. dette:
Christensen har opptrådt unødvendig hensynsløst og sterkt klanderverdig i denne saken. Christensen har benyttet unødvendig krenkende ord og uttrykk for å uttrykke sin misnøye med Torp og hans levemåte. Det anses ikke avgjørende for en annen konklusjon at Torp har tatt til motmæle og har fremsatt beskyldninger mot Christensen. Dette har trolig bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom de to, men innebærer ikke at Christensen kan gå straffri. Hans utsagn har et for sterkt preg av unødvendig sjikane og hvor formålet på en urimelig og hensynsløs måte har vært å nedverdige Torp og den virksomheten han holder på med. Christensen har anført at Torp opptrer som pastor og har en offentlig, fremtredende posisjon i religiøse miljøer slik at han må tåle mer enn andre personer. Lagmannsretten er enig i at ledere og andre personer i ledende posisjoner må tåle kritikk og mishagsytringer, men det går en grense. Også personer som Torp har behov for vern mot plagsom opptreden som krenker hans fred, jf Rt side 845 avsnitt 17. Etter lagmannsrettens oppfatning er denne grensen overtrådt i dette tilfellet. Domfellelse etter straffeloven 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
(sitat slutt).

Her er det mange feil, men vil begrense meg til å nevne tre åpenbare feil.

1.)  Det jeg er blitt dømt for, er ikke blitt behandlet i retten. Dette er bare noe som Øystein Hermansen har funnet på av seg selv, eller i sammen med sine meddommere. Da han aldri har spurt meg om dette. Ikke i Oslo Tingrett med dommer Malin Strømberg Amble ble jeg spurt om hvorfor det er skrevet så mye. Dette vitner om at dommen imot meg er tidens justismord.

2.)  Hva Jan Aage Torp har skrevet imot meg i kvasse ord, det overgår meg flere ganger. Tar vi med hva hans allierte har skrevet og talt av kvasse ord, så overgår det meg minst tusen ganger. Dette vitner om at dommen imot meg er tidenes største justismord!

3.)  I mengde regner jeg med at hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg i de fire siste årene overgår meg flere ganger. Det er fordi jeg har fått en 30.000 hastemeldinger imot meg enten på Søkelys, falske Smyrna bloggen eller en av Jan Aage Torps mange nettfora.
En ca. 300 blogg innlegg rettet imot meg og den Himmelske, som jeg har svart på. At det da har blitt «store» mengder om ikke i nærheten av det Torp skriver. Først og fremst rettet imot meg og min familie, mye verre enn hva Torp har fått. Med andre ord, det også gjør dommen imot meg til et supert justismord dom. Rene farsen og den er en skamplett i Norsk rettshistorie som en dom som er så totalt feil og uriktig det er mulig og forblitt på alle måter!
Alt dette + mye mer vitner om at det er tidenes justismord imot meg og den Himmelske blogg.

Det er først og fremst en blogg skrevet om og med Jan Aage Torp, der han og hans allierte har lov å skrive og tale alt de vil om meg uten å bli siktet og straffet!
Men jeg og mine allierte kan ikke skrive nesten noe uten å regne med å bli siktet, rettsforfulgt og få en dom imot oss!

Det vil komme da stort sett gamle artikler, med noen nye innimellom!

Saken mellom meg og Torp vil vare helt til Jesus kommer igjen, da det er egentlig en kamp mellom det gode og det onde. Mellom Gud som jeg tjener og tilhører, og Satan som åpenbart Torp tilhører og lyder med å leve etter sitt gamle menneske. Mellom lys og mørke, men lyset, det gode og Gud vil vinne til slutt, vær du sikker selv om kampen vil være dryg!

Det er som kampen mellom Kong David og Saul. Saul hadde vært salvet som Torp, men mistet salvelsen p.g.a. ulydighet!
Jeg har bevart salvelsen, bl.a. p.g.a. lydighet, som Torp ikke har vært med å gifte seg igjen etter et samlivsbrudd!

Det er her Torp store og farlige kardinal-synd er og ligger.

1 Sam. 3. 1. Krigen mellem Sauls hus og Davids hus blev langvarig; og David blev sterkere og sterkere, men Sauls hus blev svakere og svakere.

Hvem vil seire til slutt? Det er jeg overbevist om at det er den som går med Herren og innretter seg og sitt liv etter Guds eget ord!

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

Dommen imot meg, i norsk rettsvesen et av tidens største justismord

“Den falske Smyrna bloggen gav seg ut for å være satire, og kunne skrive akkurat hva de selv ville om meg og min familie uten at politiet grep inn. “Min sønn ble løyet på, jeg ble løyet på og mine barn navngitt pluss pluss at de skrev tusen andre stygge ting. Den var både en mobbe, ondskapsfull og drev med dokumentforfalskning etc.
Hva jeg har skrevet og gjort på nettet er minimalt opp imot dette, men hva gjorde politiet og domstolene? De tok meg, selv om Jan Aage Torp, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og flere andre som har vært imot meg og den Himmelske blogg har gått atskillig lengre i kvasse og verbale ord og uttalelser. Samt mengden av hva de har skrevet, overgår meg flere ganger!

Nei, hele saken er en farse, jeg har ikke i nærheten gjort noe straffbart.

Saken imot meg er fabrikkert, selv i gamle Sovjetunionen ville de ikke gått så langt som norske myndigheter har nå gjort overfor meg og den Himmelske blogg!

Hvert ord jeg har skrevet er rett, godt og sant 😁

Idet gamle Sovjetunionen var det akkurat slik det er i Norge i dag vedrørende den dommen imot meg. Bare ikke fullt så ille, da de i gamle Sovjetunionen fikk alltid tiltalte anledning å si sin mening om det som en ble siktet og skulle bli dømt for!

Jeg er siktet for en ting, dømt for noe helt annet som jeg ikke har fått mulighet å forsvare meg for. Samt, det som jeg ble dømt for, det er ikke straffbart, hele saken er oppdiktet, løgnaktig og mørk!

Jeg ble dømt for å ha skrevet for mye om Jan Aage Torp, men dette er også løgn at dette er straffbart. Hvilken lov dømmer de meg etter? Jo, hvis jeg hadde oppsøkt Torp og hadde fremlagt dette for han gjentatte ganger.
Hva har jeg gjort? Vi har debattert hans liv som en offentlig person. Da å bruke antallet er helt hinsides!

Men hva som er skrevet om meg overgår hva jeg har skrevet om Jan Aage Torp minst ti ganger i både mengde og i krasshet!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Sluttkommentar:

Skulle jeg ikke bare godta en uriktig dom, du kunne gått så mye verre? Aldri, dette er tidenes justismord. Her et utdrag fra Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon
Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

En har rett og slett ikke debattert det jeg er dømt for, mengde av skriverier. Hva er den virkelige sannheten?

Det er at det har vært som en føljetong over snart fem år der jeg har skrevet, og Torp har skrevet. Når Torp har tiet, har Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og andre skrevet. At det da blir mengde, det er vel forståelig. Men er dette straffbart?

1.)  Går du inn i butikken og kjøper 1 cola, det er lovlig. Men kjøper du tyve flasker, det er ulovlig. Det er det dommen sier.

2.)  Samt at hva Torp og de som har stått på hans side med å være imot meg, har gått mye lengre både i kvasse ord og i mengde av skriverier!

Dette er tidens justismord, uten tvil i mine øyne!

2 kommentarer:

  1. Du frykter ikke Gud engang.

    SvarSlett
  2. Birger, det har du små forutsetninger å vite, da du ikke kjenner meg.

    SvarSlett

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...