torsdag 20. september 2018

Nr. 378: Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!


Nr. 378:
Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!
Jeg traff advokat Jon Wessel-Aas og spurte ham angående dommen imot meg. Han sa klart at det var helt feil å bruke den lovparagrafen imot meg, det var et misbruk. Det skulle aldri sluppet gjennom i retten engang, så langt gikk han.

Hvis Torp hadde gjort det rette, og domstolene hadde fulgt Norsk lov.
Så måtte Torp ha stevnet meg for retten i et sivilt søksmål for injurierende påstander, ikke for å ha overtrådt § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred.
(noe jeg aldri har gjort selv om jeg er dømt for dette, dommen imot meg er en farse og et komplott).

Bilde av medierettsadvokat Jon Wessel-Aas.


 
Foto: Jan Kåre Christensen

Etter vi ble «ferdig» med å få lagt ut på Norsk bibelkommentarer over samtlige bøker i bibelen, bibeloversikt og lyd-fil over samtlige bøker i bibelen.
De 66 bøkene som tilhører vår bibel. Så kjennes og erfares det at min glede er fullkommen. Det er som om vi er kommet i mål med mye, og vi kan starte på igjen videre for kommende oppgaver, muligheter og tjenester for Gud, og mennesker.

Samtidig har den avdekket at de troende er meget feige, og når en broder som meg er kommet i nød, med å bli forfulgt av falske brødre, myndigheter og andre. Så kan en dessverre regne med svært liten hjelp, støtte og omtanke fra andre troende.

Men samtidig, dette opplevde også apostelen Paulus, vi leser i Guds ord.

2 Tim. 4. 16 Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg; gid det ikke må bli dem tilregnet! 17 Men Herren stod hos meg og styrket meg, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved meg og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. 18 Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Legg merke til apostelens ord; «men alle forlot meg»!

At Guds ord er så treffende, også for meg/oss er slående. Hva skjedde?

Vi begynte en «kampanje» imot gjengiftede forkynnere rundt 2010 og utover. Dette gikk ikke ubemerket hen hos Satan og de onde Ånder.
Der fikk de has på flere, bla. Narreapostel Jan Aage Torp som selv var og er skilt og gjengiftet som en troende.

Hva gjorde Torp? Først prøvde han ved list å få meg til å slutte å skrive, ved å be meg ut for å prate med meg. Vi møtes over en kopp kaffe og kake.
Da ikke dette gikk, hva gjorde han da?

Hat Pastoren gikk til politiet med falske anklager, der han hadde funnet noen ord jeg hadde skrevet om ham. Som han anmeldte meg for, da var det aldri snakk om «mengde» på skriverier. Men at jeg hadde kalt han for horkarl, narresist, spedalsk og diverse andre ting.
Som politiet gikk på «limpinnen» med en gang, her kunne de få tatt en som trodde på Jesus. Da er verden og Satan alltid klare, få tatt noen som tror på Jesus, det får frem det verste hos dem. Torp agenda var hele tiden, få meg til å slutte å skrive om hans horeri, alt annet hadde ingen betydning.

Jeg fikk oppnevnt Brynjar Meling som min advokat, som i ettertid var et stort feilgrep i den forstand at hans argumentasjon bare vare et skuespill. De lot han få holde på, og jusen han kom med var 120 % korrekt.
Med det betydde ingenting, meg skulle de få dømt om den paragrafen som de dømte meg var en annen paragraf enn det som jeg hadde gjort av «lovovertredelse».

At de lot Meling få dosere ut i timevis, det nevnet ikke i dommen. Bare noe de fant på i ettertid, at det var gjentatt for mange ganger det samme, derfor var jeg en «lovovertreder» og skulle dømmes. Dette er Norges historiens største justismord. Jeg er siktet for en ting, retten behandlet omtrent kun lovanvendelse. Så ble jeg dømt for noe som retten ikke drøftet et sekund, mengde av skriverier. Større justismord enn dette er det ikke mulig.

Mitt oppe i det hele så skriver alle kristne aviser om dette stort sett, ikke minst Vårt Land, Dagen og Korset Seier. Men hva skjer da? Det er dypt, dypt tragisk at de troende ikke ser at dette er en Åndskamp, der Satan satte inn på det kristne ekteskapet, meg og ytrings- og trosfriheten vår!

Apostelen Paulus opplevde det samme som meg, men han ble kort tid etterpå drept. Men her har Gud holdt sin hånd over meg og min familie.

Vi får lov å virke og forkynne som før, her «glemte» Satan åpenbart at han ikke bare skulle få meg dømt. Men at dommen skulle legge sine begrensninger, snakk om å glemme det viktigste!
Det var for «lett» å få meg dømt, da «glemte» Satan det viktigste. Å få meg stengt til å fortsette å forkynne Guds ord uavkortet. Heldigvis for det, selv narreapostelen «glemte» at det var viktig å få innbakt i dommen. Snakk om å være klovn.

Sluttkommentar:

2 Krøn. 16. 9a. For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham.

Jeg har nok feilregner meg en del her, men har også lære utrolig mye. Er du ren selv, ikke har sluppet synd, ugudelighet eller Satan inn i ditt liv, så kan Satan egentlig aldri røre deg. Du vinner seier uansett!

Det er greit at mye kunne ha blitt gjort annerledes, ikke minst og vært min egen advokat da dette var en Åndskamp. Ikke en «vanlig» rettsak, da jeg aldri har bryte noen Norsk lov eller paragraf overhode. Alt er kun et skuespill, for å få tatt meg. Men heldigvis, de mislykkes!

Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!

Fremover så har jeg lært med noe som egentlig ikke er helt greit, at en ikke kan regne med noen troende i Norge. Den lunkenheten, tafattheten og mangel på at en lar skriften, og skriften alene være rettesnor for liv og lære, det er fraværende. Det ble for hard kost for de troende å høre at gjengifte er hor, da uteble støtten av den lunkne Norske kristen-folket.

En skjønner og vil ikke skjønne at gjengifte blant forkynnere og andre som er rollemodeller i Guds menighet er langt farligere enn at verdens barn lever i synd som f.eks. homofili og annet. Disse er i mørke, lever og vandrer i mørke. Men hva med forkynnere og andre? De som er troende, og som skal være et mønster for hjorden? Er det ikke viktig at disse som tross alt er selve bærebjelken i Guds menighet lever og er det de skal være? Selvfølgelig, men dessverre det er blitt fritt frem for gjengifte, og gjengiftede forkynnere, sangere og andre. Dette er ille, det er frafallet som gjør seg gjeldende. Da skriften sier igjen og igjen at slike som disse, skal ikke arve Guds rike!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mandag 17. september 2018

Nr. 377: Er glad for at dommen imot meg selv om den er tidenes justismord, gjør at jeg ikke har fått noen reel straff!

Nr. 377:
Er glad for at dommen imot meg selv om den er tidenes justismord, gjør at jeg ikke har fått noen reel straff!

Søker du på Jan Aage Torp på nettet, så kommer dette bildet opp som jeg måtte lage selv. Hvorfor? Fordi Torp ikke tålte når jeg brukte andre bilder av ham. Slik er det med hat og når en tilhører og tjener den Onde, hate fører aldri til noe godt. Det fører kun til død, ødeleggelse og splid!
Fra Wikipedia:

En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol. I straffesaker vil dommen fastsette om den tiltalte er skyldig eller ikke, samt hvilken straff han eventuelt skal idømmes. I sivile saker vil dommen slå fast rettstilstanden mellom partene. Man skiller her mellom to former for dommer: fastsettelsesdom som ikke gjør mer enn å fastslå rettsforholdet, og fullbyrdelsesdom som kan fastsette en plikt for den ene parten overfor den andre.
(sitat slutt).

I sin iver å få meg dømt, så glemte hele hurven av kjeltringer hvilken konsekvens dommen skulle få. Det er jeg som sagt meget glad for.

Vi leser:  
«fullbyrdelsesdom som kan fastsette en plikt for den ene parten overfor den andre.»

Her har jeg i realiteten ikke fått noe, da jeg skriver og taler som før, fritt og åpent!

Å dommen mot meg står følgende:

Rettens vurdering så langt er at straffeloven 1902 § 390 a er overtrådt.

Straffutmåling Aktor har lagt ned påstand om at straffen settes til en bot på 12 000 kroner. Retten mener dette er en passende reaksjon, og fastsetter straffen i samsvar med dette til en bot på 12 000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager.
Oppreisning Det er nedlagt påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til fornærmede Jan Aage Torp fastsatt etter rettens skjønn. Fornærmedes bistandsadvokat har fremsatt krav om oppreisning i størrelsesordenen 30 000 – 50 000 kroner i medhold av skadeerstatningsloven § 3-5(1) b, subsidiært § 3-6.
Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) at den som forsettlig har «tilføyd krenking eller mislig atferd» som nevnt i § 3-3 kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte. Skadeserstatningsloven § 3-3 henviser blant annet til straffeloven 2005 § 266, som er en videreføring av straffeloven § 1902 § 390 a. I rettspraksis er det fastslått at «kan» her skal tolkes bokstavelig, slik at spørsmålet om det bør gis oppreisning skal undergis en helhetsvurdering der blant annet krenkelsens grovhet må tas i betraktning.

Oppreisningserstatning utmåles skjønnsmessig basert på hva som finnes «rimelig». Det samme gjelder for skadeerstatningsloven § 3-6. Sentralt i denne rimelighetsvurderingen står lovbruddets objektive grovhet, graden av tiltaltes skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen samt arten og omfanget av skadevirkningene som fornærmede er påført, jf. bl.a. Rt 2010 s. 1576.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie. Retten viser her til skadeerstatningsloven § 5-1 om skadelidtes medvirkning.

På denne bakgrunn, og etter en samlet helhetsvurdering, mener retten at kravet om oppreisning verken etter skadeerstatningsloven § 3-5 eller § 3-6 skal tas til følge.
Saksomkostninger Aktor har videre påstått at tiltalte idømmes saksomkostninger. Tiltalte bør som hovedregel pålegges å erstatte det offentliges saksomkostninger dersom han blir dømt, jf. straffeprosessloven § 436 første ledd. Ved fastsettelsen av saksomkostningenes størrelse, skal det tas hensyn til tiltaltes økonomiske evne, og slik at saksomkostninger bare ilegges dersom det er mulig å oppnå dekning, jf. straffeprosessloven § 437 tredje ledd. Retten mener at saksomkostningene i foreliggende sak passende kan settes til 3 000 kroner.
(sitat slutt).

I realiteten fikk Torp ikke medhold i noen verdens ting, retten skriver indirekte. Skriv som før, du har kun fått en bot på 12.000,- kr.

Vi er «fornøyde» med å få dømt deg til en bot. Selv om det jeg ble dømt for ikke er blitt behandler i eller av retten, snakk om et justismord.

Sluttkommentar:

Når hat Pastor Jan Aage Torp hatet meg og den Himmelske blogg fordi vi påpekte han umoral og hvor lite nøye han var med Guds ord i eget liv. Så steg det opp et enormt raseri i Torp, at han gikk med falske anklager til politiet. De var med på Torp løgner, tross alt dette er verdens barn og styrt av mørke åndskrefter. 

Når rettsaken kom, så hadde politiet gjort alt for å få meg dømt, derfor var dommerne også egentlig kjøpt og betalt. Råtten var det. 

I dag så er alt betalt, og alt er som før, om ikke bedre!

Nr. 378: Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!

Nr. 378: Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmels...